Nota de informare GDPR Conferinta Nationala

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ale persoanelor participante la “A -XVII-a Conferinta Națională de Balneologie și Recuperare Medicală” organizată în perioada 27-29 mai 2022 (“Evenimentul”)

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie ( I.N.R.M.F.B.) , în calitate de operator de date, urmărește şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor participante la “A – XVII-a Conferinta de balneologie si Recuperare Medicala” organizata in perioada 27-29 mai 2022, respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).
I.N.R.M.F.B. poate prelucra in cadrul Evenimentului următoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de înregistrare (respectiv, numele și prenumele, adresă de e-mail, unitatea medical in cadrul careia activeaza, titlul medical detinut, COD CUIM
Datele prelucrate vor fi strict cele necesare atingerii scopului pentru care sunt prelucrate, astfel cum este descris în prezentul document.
Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către I.N.R.M.F.B., exclusiv în scopurile mai jos menţionate, sunteţi dumneavoastră, în calitate de participanţi la evenimenul organizat de I.N.R.M.F.B.
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri şi temeiuri:
• în vederea executării contractului încheiat cu I.N.R.M.F.B. ca urmare a înscrierii la evenimentul organizat de I.N.R.M.F.B., prin acceptarea regulilor de participare și desfășurare a evenimentului pentru scopuri precum:
• transmiterea de informări/ notificări în legătură cu înscrierea și/ sau înregistrarea la eveniment;
• transmiterea de informări/ notificări în legătură cu desfășurarea evenimentelor (anterior, pe parcursul și ulterior evenimentului);
• în vederea accesării portalului web pentru participarea la eveniment;
• în baza interesului legitim al I.N.R.M.F.B. de a asigura promovarea evenimentului organizat de I.N.R.M.F.B. la care dumneavoastră v-ați înscris și/ sau participați precum și pentru realizarea de statistici/ rapoarte interne etc. cu privire la eveniment;
• obligație legală, cum ar fi cele în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal, precum și de arhivare (după caz).
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite de I.N.R.M.F.B. către alte societăți, partenerii contractuali din domeniu, cum ar fi: agenții de organizare evenimente, deținătorii portalului web prin intermediul căreia se desfășoară evenimentul virtual și alți colaboratori implicați în derularea evenimentului sau alţi consultanţi ai I.N.R.M.F.B.
Comunicarea cu participanții la eveniment se va efectua și prin intermediul e-mail-urilor transmise către aceștia.
Destinatarii datelor pot fi de asemenea și autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/ sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către I.N.R.M.F.B. şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor mentionaţi în prezentul document. În măsura în care este necesar ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise și către alte entități care nu sunt menționate în prezenta notă de informare, vă vom anunța în prealabil.
În vederea realizării scopului menţionat, I.N.R.M.F.B. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfăşurarea activităţilor, evenimentului virtual), precum și pe durata prevăzută de lege, după caz.
Pentru prelucrarea datelor întemeiate pe interesul legitim al I.N.R.M.F.B., datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/ convenţional, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiilor în care I.N.R.M.F.B. poate justifica un interes legitim în continuarea prelucrării respective, cu respectarea dispozițiilor legale). De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul financiar-contabil, securitatea datelor, fiscal sau de arhivare).
Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către I.N.R.M.F.B. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne I.N.R.M.F.B. şi/ sau vor fi distruse.
În relaţia cu I.N.R.M.F.B. beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În plus, în cazul prelucrărilor de date întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul acordat anterior, oricând. Retragerea consimţământului va produce efecte pentru viitor, fără a afecta însă legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: dpo@inrmfb.ro sau cu o cerere la următoarea adresă: Str. Sfântul Dumitru Nr. 2, Sector 3, București, România, cod fiscal 4266006.