BALNEOLOGIE

DEPARTAMENT CERCETARE

 

ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI DE STUDII ŞI CERCETARE A FACTORILOR TERAPEUTICI NATURALI

 

 • LABORATOR DE STUDII HIDROGEOLOGICE BALNEOTEHNICE ŞI BALNEOCLIMATICE A FACTORILOR TERAPEUTICI NATURALI
 • NUCLEU DE STUDII MICROBIOLOGICE ŞI IMUNOLOGICE A FACTORILOR TERAPEUTICI FIZICI NATURALI
 • LABORATOR DE STUDII BIOCHIMICE ŞI FARMACODINAMICE A FACTORILOR TERAPEUTICI NATURALI
 • LABORATOR DE ÎNCERCĂRI APE MINERALE ŞI NĂMOLURI TERAPEUTICE

 

LABORATOR DE STUDII HIDROGEOLOGICE BALNEOTEHNICE ŞI BALNEOCLIMATICE A FACTORILOR TERAPEUTICI NATURALI si

NUCLEU DE STUDII MICROBIOLOGICE ŞI IMUNOLOGICE A FACTORILOR TERAPEUTICI FIZICI NATURALI

 

I. ACTIVITATE DE EFECTUARE STUDII

Definirea unei strategii noi privind turismul de sănătate în România, prin acreditarea staţiunilor balneoclimatice, balneare şi climatice;

Participarea împreuna cu toate colectivele la efectuarea unor studii complexe (balneotehnice, microbiologice, fizico-chimice, de stabilitate pe o perioada determinată) asupra unor ape curative, în scopul valorificarii acestora;

Studii de bioclimat efectuate în vederea reacreditării unor staţiuni climatice, balneoclimatice şi balneare;

Studii privind optimizarea funcţionării bazelor de tratament şi a mofetelor cu gaz natural.

II. ACTIVITATE DE ASISTENŢĂ BALNEOTEHNICĂ ŞI SERVICII ACORDATE PE BAZA DE CONTRACT ECONOMIC

Pentru reconfigurarea balneotehnică a bazelor de tratament, cu stabilirea circuitelor funcţionale şi valorificarea factorilor naturali terapeutici specifici, locali;

Evaluarea potenţialului terapeutic al gazului mofetarian, cu valorificarea acestuia în mofete;

Asistenţă balneotehnică acordată pentru captări/recaptări surse hidrominerale.

III. ACTIVITATE DE COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII, ORGANIZAŢII

Participare şi colaborare activă cu Ministerul Turismului şi Ministerul Muncii, prin participare la diferite comisii.

Proiect de colaborare cu Agenţia Naţională a Resurselor Minerale din România. In acest scop a fost întocmit, discutat şi avizat de principiu un Protocol de colaborare bilateral.

S-au pus bazele colaborării cu Societatea Naţionala a Apelor Minerale, urmând încheierea unui Protocol.

Participare ca Membru – Secţia Română a organizaţiilor S.I.T.H. şi O.M.T.H.

Activităţi de sprijin, control şi îndrumare a unor Primării pentru dezvoltarea activităţii balneare în zona respectivă.

IV. ACTIVITATE DE TEREN ŞI LABORATOR

Efectuarea de deplasări pe teren, la cererea beneficiarilor, în scopul:

 • verificării documentaţiei depuse pentru avizarea funcţionării din punct de vedere medico-balnear a unor baze de tratament;
 • întocmirii la faţa locului a unui proces verbal şi a declaraţiei beneficiarului privind capacitatea bazei de tratament;
 • prelevării de probe pentru efectuarea de analize complete;
 • întocmirii referatului adresat Ministerului Sănătăţii pentru emiterea avizului funcţionării bazei de tratament;
 • instituirii perimetrului de protecţie sanitară, de către Ministerul Sănătăţii, asupra zăcămintelor şi surselor hidrominerale terapeutice, se verifică documentaţia depusă şi se întocmeşte referatul balneotehnic adresat Ministerului Sănătăţii pentru instituirea respectivului perimetru;
 • întocmirea de studii de climat, bioclimat al unor localităţi cu potenţial de factori terapeutici sau staţiuni climatice, balneoclimatice si balneare;
 • Intocmirea materialelor pentru acreditarea unor localităţi ca staţiuni climatice, balneoclimatice şi balneare.

V. ACTIVITATE DE INDRUMARE SI CONTROL

Această activitate este direcţionată pe dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale şi dotarea acestora cu aparatură/echipamente medicale şi mijloace de valorificare specifice a factorilor terapeutici din zona;

Se efectuează, de asemenea verificarea aplicării reglementărilor sanitare din sectorul balnear, cât şi încadrarea în normele legale în ceea ce priveşte protecţia sanitară a factorilor naturali terapeutici valorificaţi, putându-se ajunge la sancţiuni precum retragerea avizului de funcţionare a unei baze de tratament.

VI. PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

Participare activă cu prezentări şi expuneri ştiinţifice la Conferinţe Naţionale organizate de I.N.R.M.F.B.;

Participare la manifestări ştiinţifice organizate de către instituţii sau în calitate de invitaţi, la alte organizaţii: O.P.T.B.R., S.N.A.M., Ministerul Turismului, Fundaţia Amfiteatru etc.;

Articole şi comunicări publicate în diferite reviste şi publicaţii;

Interviuri şi dezbateri în media românească, în legatură cu activităţile departamentului cercetare.

 

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI APE MINERALE ŞI NĂMOLURI TERAPEUTICE

Laboratorul de Incercări Ape Minerale şi Nămoluri Terapeutice (LIAMNT) efectuează încercări fizico-chimice şi microbiologice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor minerale şi nămolurilor terapeutice, într-un sistem al calităţii conform cerintelor Standardului ISO/CEI 17025:2005.

Laboratorul este acreditat RENAR din anul 2015, încercările pentru care s-a obţinut acreditarea fiind conform anexelor la Certificatul de Acreditare LI 1080.

Laboratorul efectuează analize de ape şi nămoluri terapeutice pentru beneficiari, la un nivel tehnic performant, respectându-se cerinţele sistemului de management aplicat.

In acest scop sunt asigurate:

 • Personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;
 • Calificarea şi instruirea permanentă a personalului în ceea ce priveşte folosirea echipamentelor;
 • Echipamente de lucru moderne, etalonate şi verificate metrologic;
 • Reactivi de calitate corespunzători standardelor de metode în vigoare.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE LABORATORULUI SUNT:

 • Prelevarea probelor de ape minerale şi nămoluri terapeutice conform standardelor de prelevare, la surse şi în bazele de tratament care utilizează factori terapeutici naturali;
 • Analize microbiologice a apelor minerale terapeutice pentru determinări calitative şi/sau cantitative de: microorganisme aerobe mezofile la 37°C (48h), microorganisme aerobe mezofile la 22°C (72h), bacterii coliforme, bacterii coliforme termotolerante (Escherichia coli), enterococi intestinali, pseudomonas aeruginosa, bacterii anaerobe sulfit reducătoare, salmonella;
 • Analiza microbiologică a nămolului terapeutic pentru identificarea grupelor bacteriene cu rol de indicatori de calitate ai nămolului şi de identificare a speciilor bacteriene implicate în peloidogeneză, aplicând metode dezvoltate în laborator;
 • Analize fizico-chimice de anioni, cationi, microelemente, compuşi nedisociabili pentru caracterizarea apelor minerale terapeutice – utilizând metode standardizate ce folosesc tehnici analitice cum ar fi: gravimetria, volumetria, electrochimia, spectrofotometria de absorbţie moleculară în vizibil şi infraroşu, spectrometria de absorbţie atomică, flamfotometria;
 • Analize fizico-chimice şi microbiologice de caracterizare a nămolului terapeutic: umiditate, substanţe volatile, substanţe minerale, conţinut în substanţe organice (acizi humici, carbon organic, azot organic, extract apos, extract eteric, extract benzen-alcool), substanţe minerale solubile în apă şi acid clorhidric utilizând metode standardizate care au la bază tehnicile analitice menţionate în cazul apelor minerale terapeutice;
 • Emiterea Raportului de Incercări fizico-chimice şi microbiologice ape minerale şi nămoluri terapeutice în vederea obţinerii indicaţiilor terapeutice;
 • Urmărirea dinamicii în timp a factorilor terapeutici naturali;
 • Studii privind gradul de stabilitate fizico-chimică şi microbiologică a unor ape şi nămoluri minerale terapeutice;
 • Cercetare ştiinţifică factori terapeutici naturali.

LABORATORUL OFERĂ BENEFICIARILOR URMĂTOARELE SERVICII:

 • Cooperează cu beneficiarul în vederea stabilirii condiţiilor în care se vor derula activităţile de ofertare, contractare şi preluarea comenzii, prelevarea probelor, efectuarea încercărilor;
 • Informează beneficiarul în caz de modificări privind efectuarea încercărilor precum şi a metodelor de lucru;
 • Emite un Raport de Incercare;
 • Asigură confidenţialitatea informaţiilor în raport cu alţi clienţi;
 • In scopul îmbunătăţirii activităţii evaluează feedback-ul privind gradul de mulţumire a clienţilor prin completarea de către aceştia a unui chestionar;

Performanţele laboratorului sunt evaluate prin efectuarea auditurilor interne şi externe (audituri RENAR) pentru adecvarea şi funcţionarea sistemului de management şi prin rezultatele obţinute în cadrul schemelor de intercomparări naţionale şi internaţionale, la care acesta a participat.

LEGISLAȚIE

ORDONANŢA nr. 109 din 31 august 2000, privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare

LEGE nr. 343 din 31 mai 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare

HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 iulie 2004, privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali

HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011, privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură.