Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

PUBLICAŢII

APARIŢII ÎN MEDIA

e – Postere

sigle

A XVI-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 11 – 13 Aprilie 2019
Centrul Expoziţional ROMEXPO

Adresă de e-mail: conferinta@inrmfb.ro 

Prin adresa Colegiului Medicilor din România nr. 2323/13.03.2019, conferinţa este creditată cu 18 credite EMC

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 25 –26 Iunie 2019
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Tehnician IA

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Șofer II

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Instalator

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Zidar, mozaicar, faianțar

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Lăcătuș mecanic

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Strungar

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Referent de specialitate-debutant

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Statistician

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Îngrijitoare

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Infirmieră

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Asistent farmacie

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Asistent generalist principal și debutant (PL)

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Asistent medical generalist

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Asistent BFT principal, asistent BFT și asistent BFT debutant

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Analist IA

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Economist IA

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Medic oftalmolog și medic epidemiolog

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor: – 1 post temporar vacant – asistent medical generalist (PL)

Nivelul posturilor: -de executie

Structurile in cadrul carora se afla posturile: Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si Balneoclimatologie, strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

• asistent medical generalist principal (PL)
• diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
• diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
• 2 ani vechime in specialitate
• autorizatie de libera practica in termen
• asigurare de raspundere civila in termen
• adeverinta de inscriere la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.

Continutul dosarului de concurs
In vederea participarii la concurs in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatii vor depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:
– selectia dosarelor de inscriere
– proba scrisa
– proba practica
– interviul
Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.
Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului
In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.
Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, astfel:
• Perioada de inscriere : 15.07.2019 – 22.07.2019;
• Dosarele de concurs se primesc pana in data de 22.07.2019, ora 15:00.

Concursul se va desfasura astfel:
– 1 post temporar vacant – asistent medical generalist (PL)
• Proba scrisa va avea loc in data de 30.07.2019, ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti;
• Proba practica va avea loc in data de 01.08.2019, ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti;
• Interviul va avea loc in data de 05.08.2019 ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.
Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

Bibliografia:
1. Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale din unitatile sanitare
2. Ordinul MSP nr. 261/ 2007 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
3. Ordinul MSP nr 560/ 1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi.
4. Ghid de nursing- sub redactia Lucretia Titirca, Ed. Viata Medicala Romaneasca
5. Nursing – tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia Lucretia Titirca- Ed. Viata Medicala Romaneasca.
6. Urgente medico chirurgicale- Lucretia Titirca
7. OMS nr. 1226/ 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003 . Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46/ 2003, aprobate prin OMS 386/ 2004.
9. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
10. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor medicali generalisti, moase si asistenti medicali din Romania

Borderou selecție dosare – Concurs asistent medical generalist – post temporar vacant

Borderou proba scrisă – Concurs asistent medical generalist – post temporar vacant

Borderou final – Concurs asistent medical generalist – post temporar vacant

ANUNT

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

• un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția clinică de Recuperare, medicină fizică și balneologie III;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția clinică de Recuperare, medicină fizică și balneologie III.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, cu sediul in Str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti, tel. 021.315.50.50.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

ANUNT

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

• un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Farmacologie clinică pentru Laboratorul de Studii biochimice și Farmacodinamie factorilor terapeutici naturali – temporar vacant până la data de 31 decembrie 2019;
• un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Farmacologie clinică pentru Laboratorul de Studii biochimice și Farmacodinamie factorilor terapeutici naturali – temporar vacant până la data de 31 decembrie 2019.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane cu sediul în str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, București, tel.: 021.315.50.50.

Tematica

1. Farmacodinamie generala
2. Farmacotoxicologie generala
3. Farmacocinetica generala
4. Simpatomimetice directe
5. Sedativ-hipnotice
6. Antiinflamatoare nesteroidiene
7. Glucocorticoizi
8. Tonicardiace
9. Antianginoase
10. Antiagregante plachetare
11. Antihipertensive
12. Antiasmatice
13. Antiulceroase
14. Chimioterapice antibacteriene
15. Reguli de buna practica pentru desfasurarea studiilor clinice
16. Reglementari in domeniul medicamentului
17. Cercetarea reglementata a medicamentelor
18. Evaluarea eficientei medicamentelor
19. Autorizarea medicamentelor
20. Evolutia medicamentelor dupa autorizare

Bibliografie
1. Ion Fulga, Farmacologie, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Medicala, Bucuresti, 2015
2. Goodman and Gilman`s, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10th edition, Mc Graw Hill, 2003
3. Katzung Bertram, Basic and Clinical Pharmacology, 9th edition, Mc Graw Hill, 2004
4. Valentin Stroescu, Bazele farmacologice ale practicii medicale, editia a VI-a, Editura medicala, Bucuresti, 1998
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
6. Ordinul nr. 904/25.07.2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

ANUNT

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele funcții:

• Şef Sectie Recuperare Medicala – Ortopedie si Traumatologie
• Şef Sectie Clinica Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie II
• Şef Sectie Clinica Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie III
• Şef Sectie Clinica Recuperare Medicală – Neurologie

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru funcția pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, cu sediul în str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, București, tel.: 021.315.50.50.

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor de medici șefi de secție

• LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
• ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu cu modificările și completările ulterioare;
• ORDIN nr. 1101 din 7 octombrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asitenței medicale în unitățile sanitare;
• HOTĂRÂRE GUVERN nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
• ORDIN nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019
• ORDIN nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
• LEGE nr. 46/2003 Legea drepturilor pacientului;
• ORDIN nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
• ORDIN nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public;
• ORDIN nr. 871 din 2 august 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
• ORDIN nr. 639 din 25 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologie de monitorizare a unităților sanitare acreditate;
• ORDIN nr. 412 din 26 iulie 2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea;
• ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare;
• ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
• ORDIN nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, cu modificările și completările ulterioare;
• ORDIN nr. 1100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
• ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice;
• ORDIN nr. 1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
• ORDIN nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului MS. Nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
• LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securității și sănătății în muncă.

ANUNT

 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București anunță organizarea unei proceduri de recrutare și selecție în vederea angajării experților pentru proiectul “FRAC – Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice” (Cod SMIS 111105), proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Anunt posturi Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (Cod SMIS 111105)

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant – portar  – paza

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • studii minimum 8 clase;

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere: 04.12.2018 – 17.12.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 17.12.2018 ora 10.00.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 10.01.2019, ora 13 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 11.01.2019, ora 13, la sediul din str. str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

Tematica:

 • Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul -Spitale);
 • Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informațiile de interes public;

Borderou dosare

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant – muncitor calificat I electrician – intretinere

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • 9 ani vechime in meserie

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 04.12.2018 – 17.12.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 17.12.2018 ora 10.00.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 10.01.2019 ora 11.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 11.01.2019 ora 11, la sediul din str. str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

Tematica și bibliografie:

Tematica:

 • Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator (noţiuni generale)
 • Aparate electrice pentru instalaţii de joasă tensiune
 • Aparatură de măsură şi control
 • Iluminat electric normal şi de siguranţă
 • Instalaţii electrice echipamente de forţă
 • Instalaţii de protecţie pentru personal şi clădiri
 • Norme de securitate şi sănătate în muncă
 • Norme pentru situaţii de urgenţă

Bibliografie:

 • Agenda electricianului – Ing. Emil Pietrăreanu
 • Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I 7/2011, capitolul 5, subcapitolul 3.5
 • Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006)
 • Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr.307/2006)

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant –  muncitor calificat I zugrav – intretinere

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • 9 ani vechime in meserie

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 04.12.2018 – 17.12.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 17.12.2018 ora 10.00.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 10.01.2019 ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 11.01.2019 ora 09.00, la sediul din str. str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

Tematica și bibliografie:

Tematica:

 • Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrările de zugrăveli şi vopsitorii simple;
 • Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrările de zugrăveli şi vopsitorii de calitate superioară;
 • Materiale utilizate la lucrările de zugrăveli;
 • Faze şi operaţii în executarea lucrărilor de zugrăveli;
 • Transportul şi depozitarea materialelor pe şantier;
 • Prepararea soluţiilor pentru lucrări de zugrăveli;
 • Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
 • Factori determinanţi ai calităţii lucrărilor de zugrăveli/vopsitorie;
 • Drepturile şi obligaţiile salariatului;
 • Timpul de muncă şi de odihnă;
 • Concediile (odihnă, formare profesională, medicale, fără plată);
 • Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Protecţia informaţiilor „Secret de serviciu”.

Bibliografie:

 • Cartea zugravului şi vopsitorului, Tsicura C., Editura Tehnică, Bucureşti, 1981;
 • Suport curs zugrav – Editura Conest, Iaşi, 2011;
 • Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţiile civile şi industriale – indicativ RpC, ediţia 1981;
 • Legea nr. 53/2003 – „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • G. nr. 585/2002 privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant – kinetoterapeut debutant – Sectia RMFB I

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • diplomă de licenta in specialitate

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 04.12.2018 – 17.12.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 17.12.2018 ora 10.00.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa va avea loc in data de 08.01.2019, ora 14.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 • Proba practica va avea loc in data de 09.01.2019, ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 09.01.2019, ora 11.00, la sediul din str. str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

Tematica și bibliografie:

Tematică:

 • Electroterapie: galvanoterapie, utilizarea de curenţii de joasa frecventa in scop terapeutic (stimularea musculaturii striate normal inervate, stimularea musculaturii denervate periferic, electrostimulare pentru musculatura spastica), curenţii de medie frecventa
 • Electroterapie antialgica
 • Electroterapie de inalta frecventa
 • Ultrasonoterapia
 • Masajul terapeutic: clasificare, metodologii, efecte terapeutice, indicaţii si contraindicaţii
 • Masajul terapeutic – particularitati si metodologii de efectuare ale masajului dupa structurile tisulare tratate
 • Masajul terapeutic – tehnici speciale de masaj
 • Masajul terapeutic – masajul reflex
 • Hidrokinetoterapie – efectele imersiei si metodologii de aplicare in diferite patollogii de recuperare; indicaţii si contraindicaţii
 • Hidrokinetoterapie – exerciţii de incarcare progresiva, exerciţii de mobilizare in apa, exerciţii de recuperare neuromotorie
 • KTT: obiective, exerciţiul fizic terapeutic, programe specifice de KTT pentru diferite categorii de patologie locomotorie de tip posttraumatic, reumatismal, neurologic periferic si central
 • Termoterapie – aplicaţii locale calde (aplicaţii de parafina) si apltcatii de rece (crioterapie)
 • Programe specifice de recuperare in sechelele posttraumatice de membru superior
 • Programe specifice de recuperare in sechelele posttraumatice de membru inferior
 • Program de recuperare in coxartroza neoperata si operata
 • Program de recuperarea in gonartroza neoperata si operata
 • Program de recuperare in periartrita scapulo-humerala – evaluare clinico-functionala si programe de recuperare
 • Discopatia lombara – clasificare, evaluare clinico-functionala, programe de recuperare
 • Programe de KTT in S.A ai alte manifestari reumatismale de tip cronic inflamator.
 • Tulburările de statica si dinamica vertebrala si programe de KTT
 • Programe de recuperare si KTT in paralizii de nervi periferici
 • Recuperarea in traumatisme vertebro-medulare
 • Recuperarea post accident vascular cerebral
 • Recuperarea in boala Parkinson

Bibliografie:

 • Kinetologia profilactica, terapeutica si de recuperare, T. Sbenghe, Ed. Medicala 1987
 • Recuperare Medicala, Adriana Nica, Editura Universitara „Carol Davila”, 2004
 • Manual de tehnica a masajului terapeutic, Anghel Diaconu, Ed. Medicala ,2015
 • Electroterapie, Editura Medicala, A. Radulescu, 2017
 • Termoterapie, Cinteză D., Editura Libra Vox, 2003
 • Compendiu de ortezare, Adriana Nica, Ed. Univ. Oradea 2000
 • Ortezarea in recuperarea medicala, Delia Cinteza; Daniela Poenaru, Ed. Libra VOX, 2004
 • Unitatea şold-genunchi – Genunchiul- diagnostic si recuperare Adriana Sarah Nica Ed. UMF „Carol Davila”, 2014
 • Teste de Fiziokinetoterapie, sub coordonarea A.S. Nica, Ed. UMF „Carol Davila”, 2007

Borderou dosare

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post  vacant –  asistent medical generalist – Sectia Sanatoriala Slanic Moldova

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • 6 luni vechime in specialitate

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 04.12.2018 – 17.12.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 17.12.2018 ora 10.00.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 08.01.2019 ora 09.00, la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Bacau
 • Interviul va avea loc in data de 09.01.2019 ora 09.00, la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Bacau

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

Tematica și bibliografie:

 • Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale din unitatile sanitare
 • Ordinul MSP nr. 261/ 2007 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
 • Ordinul MSP nr 560/ 1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi.
 • Ghid de nursing- sub redactia Lucretia Titirca, Ed. Viata Medicala Romaneasca
 • Nursing – tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia Lucretia Titirca- Ed. Viata Medicala Romaneasca.
 • Urgente medico chirurgicale- Lucretia Titirca
 • OMS nr. 1226/ 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
 • Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003 . Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46/ 2003, aprobate prin OMS 386/ 2004.
 • OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si functionalrea OAMGMAMR
 • Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor medicali generalisti, moase si asistenti medicali din Romania

Borderou dosare

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post vacant referent de specialitate debutant – in cadrul biroului Salarii

Conditii de participare:
– Diploma de licenta in domeniul stiinte economice
– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – Excel, nivel mediu;

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 10.12.2018 ora 13.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 11.12.2018,ora 13.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018, ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

BIBLIOGRAFIA
1.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare
(Capitolul Spitale) ;
2.Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
3.Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj;
4.OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
5. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de lucru și organizarea gărzilor în unitățile sanitare;
6. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;
7. Contractul colectiv de muncă la nivelul INRMFB

Anulare concurs

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post vacant – inspector de specialitate gradul I – in cadrul Serviciului RUNOS

Condiții de participare:
–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– curs de calificare sau perfectionare in domeniul resurselor umane
–  vechime in specializare / 6 ani si 6 luni

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 10.12.2018 ora 09.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 11.12.2018, ora 09.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018 ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
I. TEMATICA:
– Aplicarea Codului Muncii, principii fundamentale;
– Contractul individual de munca
– Timpul de munca si odihna
– Salarizarea
– Sanatatea si securitatea in munca
– Salarizarea personalului din unitatile sanitare
– Impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii
– Organizarea timpului de munca in unitatile sanitare, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
– Spitale:  Organizarea si functionarea spitatalelor
Conducerea si finantarea spitalelor
– Concedii si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
II. BIBLIOGRAFIE:
1. Codul Muncii- Legea 53/2003 –republicata
2. Legea 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii – republicare
Titlui VII- spitale
3. Codul fiscal – Legea 227/2015
Titlul IV –impozitul pe venituri
Titlui V – contributii sociale obligatorii
4.Legea nr. 273/2006 –Legea finantelor publice locale, modificata si completata
5. Legea nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Cap. I – Dispozitii generale
Cap. II – Salarizarea
Cap. III – Alte dispozitii
Cap. IV – Dispozitii tranzitorii si finale
Anexa II – Familia ocupationala de functii bugetare – Sanatate si asistenta sociala
Anexa VIII – Familia ocupationala de functii bugatare – Administratie
6. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efctuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare
7.OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata
8. OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual in unitatile sanitare cu paturi
9. OUG nr. 3/2018 privind unele masuri financiar bugetare
10. OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii
11. Fisa postului
12. Legea Finantelor Publice nr. 500/2002
13. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata
14. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
15. HG NR. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaț
16. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv
17. Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice
18 Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017: anexele 7,8,10,11,17,18,22 si 23
19. Ordinul M.F.P nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
20. Ordinul M.S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii
21. Ordinul M.S. nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public
22. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

Evaluare dosare concurs

Rezultate proba scrisa

Borderou final

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post vacant – asistent stagiar in cadrul activitatii de cercetare

Conditii de participare
– absolvent liceu,
– disponibilitate pentru deplasari in teren

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 10.12.2018, ora 11.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 11.12.2018, ora 11.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018, ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

Bibilografie
– Indicatii si contraindicatii INRMFB, Ministerul Sanatatii, Editura Medicala
– Ordonanta nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare
– Legea nr. 343/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare
– Hotararea Guvernului nr. 1154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionarii statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a intregii activitati de utilizare a factorilor naturali.
– HG 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Legea 319/2006 – Legea privind SSM
– Norme de aplicare la Legea 319/2006 privind SSM
– Norme Specifice de SSM pentru manipularea , transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor
– Ordin 146/1427/2013 pentru aprobarea dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare

Evaluare dosare concurs

Rezultate proba scrisa

Borderou final

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post vacant de fizioterapeut – in cadrul Sectiei Clinice 3

Conditii de participare:
– diplomă de licentă in specialitate;
– minim 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 12.12.2018 ora 11.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Proba practica va avea loc in data de 13.12.2018, ora 11.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 13.12.2018, ora 12.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018, ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

Tematica pentru concurs fizioterapeut (BFKT, KTT): scris, practic, interviu

1. Electroterapie: galvanoterapie, utilizarea de curenţii de joasa frecventa in scop terapeutic (stimularea musculaturii striate normal inervate, stimularea musculaturii denervate periferic, electrostimulare pentru musculatura spastica), curenţii de medie frecventa
2. Electroterapie antialgica
3. Electroterapie de inalta frecventa
4. Ultrasonoterapia
5. Masajul terapeutic: clasificare, metodologii, efecte terapeutice, indicaţii si contraindicaţii
6. Masajul terapeutic – particularitati si metodologii de efectuare ale masajului dupa structurile tisulare tratate
7. Masajul terapeutic – tehnici speciale de masaj
8. Masajul terapeutic – masajul reflex
9. Hidrokinetoterapie – efectele imersiei si metodologii de aplicare in diferite patollogii de recuperare; indicaţii si contraindicaţii
10. Hidrokinetoterapie – exerciţii de incarcare progresiva, exerciţii de mobilizare in apa, exerciţii de recuperare neuromotorie
11. KTT: obiective, exerciţiul fizic terapeutic, programe specifice de KTT pentru diferite
categorii de patologie locomotorie de tip posttraumatic, reumatismal, neurologic periferic si central
12. Termoterapie – aplicaţii locale calde (aplicaţii de parafina) si apltcatii de rece (crioterapie)
13. Programe specifice de recuperare in sechelele posttraumatice de membru superior
14. Programe specifice de recuperare in sechelele posttraumatice de membru inferior
15. Program de recuperare in coxartroza neoperata si operata
16. Program de recuperarea in gonartroza neoperata si operata
17. Program de recuperare in periartrita scapulo-humerala – evaluare clinico-functionala si programe de recuperare
18. Discopatia lombara – clasificare, evaluare clinico-functionala, programe de recuperare
19. Programe de KTT in S.A ai alte manifestari reumatismale de tip cronic inflamator.
20. Tulburările de statica si dinamica vertebrala si programe de KTT
21. Programe de recuperare si KTT in paralizii de nervi periferici
22. Recuperarea in traumatisme vertebro-medulare
23. Recuperarea post accident vascular cerebral
24. Recuperarea in boala Parkinson
Bibliografie:
1. Kinetologia profilactica, terapeutica si de recuperare, T. Sbenghe, Ed. Medicala 1987
2. Recuperare Medicala, Adriana Nica, Editura Universitara „Carol Davila”, 2004
3. Manual de tehnica a masajului terapeutic, Anghel Diaconu, Ed. Medicala ,2015
4. Electroterapie, Editura Medicala, A. Radulescu, 2017
5. Termoterapie, Cinteză D., Editura Libra Vox, 2003
6. Compendiu de ortezare, Adriana Nica, Ed. Univ. Oradea 2000
7. Ortezarea in recuperarea medicala, Delia Cinteza; Daniela Poenaru, Ed. Libra VOX, 2004
8. Unitatea şold-genunchi – Genunchiul- diagnostic si recuperare Adriana Sarah Nica Ed. UMF „Carol Davila”, 2014
9. Teste de Fiziokinetoterapie, sub coordonarea A.S. Nica, Ed. UMF „Carol Davila”, 2007

Evaluare dosare concurs

Rezultate proba scrisă

Borderou final

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post temporar vacant de profesor CFM principal – in cadrul Sectiei Clinice 3

Conditii de participare:
– diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate
– examen pentru obtinerea gradului de principal
– 6 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 12.12.2018, ora 09.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Proba practica va avea loc in data de 13.12.2018, ora 9.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 13.12.2018, ora 10.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018, ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

BIBLIOGRAFIE
T. Sbenghe. – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare – Ed. Medicala, Bucuresti, 1987
T. Sbenghe – Recuperarea medicala a sechelelor post-traumatice ale membrelor- Editura. Medica-la, Bucuresti, 1981
J. Kiss – Fiziokinetoterapia, recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor – Editura Medicala 1999
Legea nr. 46/21.01.2003 – Legea drepturilor pacientului

TEMATICA
1. Notiuni de anatomie si biomecanica articulara (sold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mana, cot, umar, coloana vertebrala);
2. Evaluarea functiilor articulare si musculare (bilant articular si muscular);
3. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale si membrelor;
4. Evaluarea mersului si prehensiunii;
5. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasiva, activa, activa cu rezistenta, contractie izometrica, izotonica, relaxare, tehnici de facilitare);
6. Metode in kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongatii vertebrale, gimnas-tica aerobica;
7. Obiective principale in kinetoterapie;
8. Kinetoterapia in deviatiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie;
9. Reeducarea functionala in discopatii lombare si cervicale
10. Reeducarea functionala a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie;
11.Reeducarea sechelelor algofunctionale posttraumatice genunchi, umar, cot, mana, picior – obi-ective, metodologie;
12. Reeducarea functionala in poliartrita reumatoida – obiective, metodologie;
13. Reeducarea functionala in spondilita anchilozanta – obiective, metodologie;
14. Reeducarea functionala in artroza (coxofemurala, gonartroza) – principii generale de trata-ment si programe specifice de recuperare;
15. Reeducarea functionala a soldului si genunchiului operat;
16. Reeducarea functionala in periartrita scapulo-humerala;
17. Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic func-tional, metodologia tratamentului de reeducare functionala;
18. Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareza de sciat-ic, cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic functional, obiective si metode de reeducare functionala;
19. Principii si metode de reeducare functionala in afectiunile neuromusculare la copii;
20. Principii si metodologie de recuperare medicala in patologia cardio-vasculara;
21. Principii si metodologie de recuperare medicala in patologia respiratorie;
22. Masajul in recuperarea medicala.

Evaluare dosare concurs

Rezultate proba scrisă

Borderou final

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs:

1 post vacant asistent medical debutant generalist – in cadrul Sectiei Clinice 4

Conditii de participare:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
– fără vechime în specialitate

Proba scrisă/practică va avea loc în data de 12.12.2018 ora 11.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Proba practica va avea loc in data de 13.12.2018, ora 11.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Interviul va avea loc în data de 13.12.2018,ora 12.00, la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Dosarele de concurs se primesc până la data de 23.11.2018, ora 15.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, birou secretariat, tel. 021.315.50.50.

Bibliografia:
1. Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale din unitatile sanitare
2. Ordinul MSP nr. 261/ 2007 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
3. Ordinul MSP nr 560/ 1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi.
4. Ghid de nursing- sub redactia Lucretia Titirca, Ed. Viata Medicala Romaneasca
5. Nursing – tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia Lucretia Titirca- Ed. Viata Medicala Romaneasca.
6. Urgente medico chirurgicale- Lucretia Titirca
7. OMS nr. 1226/ 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003 . Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46/ 2003, aprobate prin OMS 386/ 2004.
9. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si functionalrea OAMGMAMR
10. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor medicali generalisti, moase si asistenti medicali din Romania

Evaluare dosare concurs

Anunţ schimbare loc desfăşurare concurs

Rezultate proba scrisă

Borderou final

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant –  muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

Nivelul postului: de executie

Structurile in cadrul carora se afla posturile: Sediul din B.dul Ion Mihalache

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

Muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

– studii generale

– 6 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare postului vacant

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

Perioada de inscriere : 12.07.2018 – 25.07.2018

Dosarele de concurs se primesc pana in data de 25.07.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

1 post vacant muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

Proba scrisa/practica va avea loc in data de 02.08.2018 ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Interviul va avea loc in data de 03.08.2018 ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

TEMATICA:

Tehnologia ansamblarii si montajului

Tehnologia confectionarii obiectelor metalice

Gaurirea  metalelor. Scule si dispozitive utilizate la gaurire.

Lucrari de lacatuserie mecanica de intretinere.

Tehnologia montarii obiectelor metalice

Echipamente de protectia muncii utilizate in atelierele de lacatuserie

Reguli generale de protectia muncii si PSI

Reguli de baza pentru lucrul la inaltime.

 

BIBLIOGRAFIE

Manualul lacatusului

Lacatuserie generala

Norme de protectia muncii si PSI (Legea 319/2016 si HG nr. 1048/2006)

Cartea lacatusului, ing. Constantin Iordan, Ed. Tehnica.

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor

Nivelul posturilor Structurile in cadrul carora se afla posturile
– 1 post vacant –  economist 1 A

-de executie

Biroul Salarii

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

 • Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Conditii specifice de inscriere la concurs:

economist 1 A

 • nivelul studiilor – studii superioare de specialitate;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 ani şi 6 luni.
 • Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 14.06.2018 – 27.06.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 27.06.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

– 1 post vacant –  economist 1 A

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 05.07.2018 ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 06.07.2018 ora 10
 • .00 la sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Bucuresti

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor

Nivelul posturilor Structurile in cadrul carora se afla posturile

– 1 post temporar vacant –  asistent medical generalist principal (PL)

-de executie

Sectia Sanatoriala RMFB Slanic Moldova – Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau 

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

 • Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

asistent medical generalist principal (PL)

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

sau

 • diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • 4 ani vechime in specialitate
 • autorizatie de libera practica in termen
 • asigurare de raspundere civila in termen

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 14.06.2018 – 27.06.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 27.06.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

– 1 post temporar vacant asistent medical generalist principal (PL)

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 05.07.2018 ora 09.00 la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau
 • Interviul va avea loc in data de 06.07.2018 ora 09.00 la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

ANUNŢ

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti scoate la concurs:

 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef birou (Birou Contabilitate)
  – diplomă de licenţă
  – deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul Achiziții Publice și Contractare)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – diplomă de master
  – curs expert achizitii publice
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

Dosarele de concurs se primesc până în data de 09.01.2018 ora 15.00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, Serviciu R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3.


 

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfașura în doua etape:
Etapa I:
• Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 12.01.2018, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București:
Etapa II:
Susținerea concursului :
• Test grilă de verificare a cunoștințelor – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 09.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 12.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea interviului de selectie – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Institutului pana la data de 09.01.2018 (inclusiv) între orele 8-1500.
Informaţii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obtin de la secretariatul Institutului sau la numarul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile legale si sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate (proiectul/lucrare de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14)

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final


 

Anunţ 29 septembrie 2017


Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie scoate la concurs un post de Farmacist primar – Farmacie generala, la Farmacia I din str. Sf. Dumitru, nr. 2.
Date necesare inscrierii la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare :

Continutul dosarului de inscriere:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox diploma de farmacist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 445 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
 • cazier judiciar
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de munca;
 • chitanta de plata a taxei de concurs
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv pana la data de 13 Octombrie 2017, iar concursul se organizeaza intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S., cu sediul in str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti, tel. 0213135330.

Tematica concurs pentru Farmacist primar specialitatea Farmacie generala

Anunt data concurs Farmacist primar

Rezultat selecţie dosare Farmacist primar

Rezultat final

Anunţ 27 octombrie 2017


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical,
în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura în două etape:

Etapa I: Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 13.11.2017, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București

Etapa II: Susținerea concursului:

 • Proba scrisă – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 13.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Sustinerea interviului de selectie – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București pană la data de 09.11.2017 (inclusiv) între orele 8-1500.

Informaţii suplimentare privind condițiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obțin de la secretariatul institutului sau la numărul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14;

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final