Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

PUBLICAŢII

APARIŢII ÎN MEDIA

e – POSTERE

DOCUMENTARE

sigle

A XVII-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 14 – 16 Mai 2020
ce era programată să se desfășoare la Centrul Expoziţional ROMEXPO Pavilionul B3 Sala Titulescu
va fi reprogramată la o dată ce va fi comunicată ulterior

 

 • ANUNȚ IMPORTANT – Atestat Ecografie Musculoscheletală

Cursul pentru Atestatul de studii complementare „Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea Medicală”, a fost reprogramat pentru zilele de 01-02 Iulie 2020 între orele 09:00 – 14:00.

Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Zoom. 

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 25 –26 Iunie 2019
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE – 15 ianuarie 2021

S-au depus dosare de înscriere pentru următoarele posturi:

 • Muncitor calificat II Fochist

Gheorghe Constantin – ADMIS

 • Muncitor calificat III Fochist

Burcuș Silviu – ADMIS

 • Portar

Bolog Constantin Doru – ADMIS

Pencu Dan Valentin – ADMIS

 

ANUNȚ – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie angajează fără concurs pe perioada determinată, personal pentru următoarele posturi vacante:

In conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie angajeaza fara concurs pe perioada determinata, personal pentru urmatoarele posturi vacante:

1 post medic primar in specialitatea epidemiologie, in cadrul Compartimentului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale – post de natura contractuala de executie.
Conditii specifice:
– diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină;
– certificatul de medic primar epidemiologie eliberat de Ministerul Sănătăţii;
– certificatul de membru Colegiul medicilor cu viza pe anul în curs si valabil la data angajarii (certificat + aviz anual pentru autorizarea exercitarii prefesiei de medic, avizat si valabil la data angajarii);

1 post muncitor calificat III – fochist – post de natura contractuala de executie.
– studii generale ;
– certificat de calificare fochist cazane de abur si apa fierbinte
– autorizatie I.S.C.I.R. clasa C;
– vechime in meserie 3 ani

1 post muncitor calificat II – fochist – post de natura contractuala de executie.
– studii generale ;
– certificat de calificare fochist cazane de abur si apa fierbinte
– autorizatie I.S.C.I.R. clasa C;
– vechime in meserie 6 ani

2 posturi portar – post de natura contractuala de executie.
– Studii generale ;
– Atestat de calificare pentru executarea ocupatiei de agent de securitate/portar;
– Minimum 3 ani vechime

1 post brancardier – post de natura contractuala de executie.
– Studii generale

Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: secretariat@inrmfb.ro.
Data limita de transmitere a documentelor este de doua zile lucratoare de la data publicarii, respectiv pana la data de 14.01.2021, orele 16.00.
Data selectiei dosarelor: 15.01.2020, orele 10:00, iar rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat, pe site-ul institutiei, in maximum de 24 de ore.
Data interviului de selectie va fi publicata, pe site-ul institutiei, odata cu rezultatele selectiei dosarelor, in cazul in care vor fi admisi mai multi candidati pe acelasi post.

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.313.53.30

Actele care se depun in vederea ocuparii, fara concurs, a postului sunt urmatoarele:
Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscri-ere cu următoarele ACTE:
– cererea (Anexa 1 și Anexa 2), în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4) conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regula-mentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3) că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
– curriculum vitae, model comun european,
– declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Pot solicita angajarea persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitatea deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
– îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
– nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CRITERII DE SELECȚIE:
– dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;
– au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
– competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
– media de absolvire a facultăţii / promovării examenului de rezidenţiat / promovării examenului de medic specialist;
– motivaţia candidatului.

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.
La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.
ATENȚIE!
Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin angajare, fără concurs.
In cazul angajarii pe post a medicului epidemiolog, persoana admisa va trebui sa prezinte dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, anterior semnarii contractului individual de munca.
Angajarea se face prin act administrativ al managerului interimara al INRMFB, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Manager interimar,
Dr. Augustin DIMA

 

12 ianuarie 2021

ANUNȚ – EXAMEN PROMOVARE (28 ianuarie 2021 ora 11:00)

Anunț

Tematică și Bilbiografie Asistent medical B.F.T.

Tematică și Bibliografie Asistent II

Tematică și Bibliografie Asistent II

Tematică și Bibliografie Asistent II

REZULTATE – EXAMEN DE PROMOVARE

Rezultatul probelor scrise la examenele de promovare in grad/ treapta profesionala a titularilor posturilor, in conformitate cu H.G. nr. 286/2011, organizat in ziua de DD.LL.2021 de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti.

I.N.R.M.F.B. – Bucuresti

Asistent medical BFT (PL)
1.

Asistent II
1.

Asistent II
1.

Asistent II
1.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, Serviciul RUNOS, tel. 021.315.50.50.

DD.LL.2021, ora hh:mm

ANUNȚ – Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie angajează fără concurs pe perioada determinată, personal pentru următoarele posturi vacante:

In conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie angajeaza fara concurs pe perioada determinata, personal pentru urmatoarele posturi vacante:

1 post medic primar in specialitatea epidemiologie, in cadrul Compartimentului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale – post de natura contractuala de executie.
Conditii specifice:
– diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină;
– certificatul de medic primar epidemiologie eliberat de Ministerul Sănătăţii;
– certificatul de membru Colegiul medicilor cu viza pe anul în curs si valabil la data angajarii (certificat + aviz anual pentru autorizarea exercitarii prefesiei de medic, avizat si valabil la data angajarii);

1 post muncitor calificat III – fochist – post de natura contractuala de executie.
– studii generale ;
– certificat de calificare fochist cazane de abur si apa fierbinte
– autorizatie I.S.C.I.R. clasa C;
– vechime in meserie 3 ani

1 post muncitor calificat II – fochist – post de natura contractuala de executie.
– studii generale ;
– certificat de calificare fochist cazane de abur si apa fierbinte
– autorizatie I.S.C.I.R. clasa C;
– vechime in meserie 6 ani

2 posturi portar – post de natura contractuala de executie.
– Studii generale ;
– Atestat de calificare pentru executarea ocupatiei de agent de securitate/portar;
– Minimum 3 ani vechime

1 post brancardier – post de natura contractuala de executie.
– Studii generale

Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: secretariat@inrmfb.ro.
Data limita de transmitere a documentelor este de doua zile lucratoare de la data publicarii, respectiv pana la data de 21.12.2020, orele 16.00.
Data selectiei dosarelor: 22.12.2020, orele 10:00, iar rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat, pe site-ul institutiei, in maximum de 24 de ore.
Data interviului de selectie va fi publicata, pe site-ul institutiei, odata cu rezultatele selectiei dosarelor, in cazul in care vor fi admisi mai multi candidati pe acelasi post.

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.313.53.30

Actele care se depun in vederea ocuparii, fara concurs, a postului sunt urmatoarele:
Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscri-ere cu următoarele ACTE:
– cererea (Anexa 1 și Anexa 2), în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4) conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regula-mentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3) că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
– curriculum vitae, model comun european,
– declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Pot solicita angajarea persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitatea deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
– îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
– nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CRITERII DE SELECȚIE:
– dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;
– au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
– competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
– media de absolvire a facultăţii / promovării examenului de rezidenţiat / promovării examenului de medic specialist;
– motivaţia candidatului.

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.
La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.
ATENȚIE!
Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin angajare, fără concurs.
In cazul angajarii pe post a medicului epidemiolog, persoana admisa va trebui sa prezinte dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, anterior semnarii contractului individual de munca.
Angajarea se face prin act administrativ al managerului interimara al INRMFB, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Manager interimar,
Dr. Augustin DIMA

ANUNȚ – EXAMEN PROMOVARE

Anunț

Tematică și Bilbiografie Asistent medical B.F.T.

Tematică și Bibliografie Kinetoterapeut

Tematică și Bibliografie Asistent medical generalist

Tematică și Bibliografie Referent

Tematică și Bibliografie Economist

Tematică și Bibliografie Inginer

REZULTATE – EXAMEN DE PROMOVARE

Rezultatul probelor scrise la examenele de promovare in grad/ treapta profesionala a titularilor posturilor, in conformitate cu H.G. nr. 286/2011, organizat in ziua de 21.12.2020 de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti.

I.N.R.M.F.B. – Bucuresti

Asistent medical BFT (PL)
1. Gavrila Daniel Constantin – admis (79,30)
2. Andrei Ionela Daniela – admis (84,00)
3. Valciu Nicoleta – admis (90,00)
4. Ciofaca Lucian Gabriel – absent

Asistent medical generalist (PL)
1. Butiac Madalina Elena – admis (70,16)

Kinetoterapeut
1. Danu Darius – admis (75,50)

Fiziokinetoterapeut
1. Rohrmann Adelina – admis (93,30)

Kinetoterapeut principal
1. Iliescu Andrei – admis (93,30)
2. Constantin Cristian Petrisor – admis (93,30)
3. Angheluta Bogdan Victor – admis (93,30)

Referent de specialitate III
1. Pruteanu Mihaela Adriana – admis (100)

Referent de specialitate II
1. Cristescu Andrei Stefan – admis (90,00)

Economist I
1. Salagean Mirela – admis (100)

Muncitor calificat I (fochist) – absent

I.N.RM.F.B. – Sanatoriul Slanic Moldova

Asistent medical generalist (PL)
1. Olaru Andreea Mihaela – admis (70,00)
2. Pacurariu Maria – admis (90,00)

Inginer I
1. Rahau Constantin Ioan – admis (93,00)

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București, Serviciul RUNOS, tel. 021.315.50.50.

22.12.2020, ora 12:00

ANUNȚ

Incepând cu 18/05/2020 în conformitate cu Legea 55/2020, art. 27, alin. 3 pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12.