Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

București, 9 Mai 2018

Curs preconferință: „Durere – Disfuncție miofascială și punctele trigger – evaluare și soluții terapeutice”

Creditat cu 6 credite EMC conform adresei Colegiului Medicilor din Româia nr. 3180/24.04.2018

A XV-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 10 – 12 Mai 2018
Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

Adresă de e-mail: conferinta@inrmfb.ro

 

Program ştiinţific

 

Creditat cu 16 credite EMC conform adresei Colegiului Medicilor din Româia nr. 3180/24.04.2018

 

 

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 15 –16 Iunie 2018
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

ANUNȚ

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

1 post vacant –  muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

Nivelul postului: de executie

Structurile in cadrul carora se afla posturile: Sediul din B.dul Ion Mihalache

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

Muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

– studii generale

– 6 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare postului vacant

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

Perioada de inscriere : 12.07.2018 – 25.07.2018

Dosarele de concurs se primesc pana in data de 25.07.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

1 post vacant muncitor calificat 1 – lacatus mecanic

Proba scrisa/practica va avea loc in data de 02.08.2018 ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Interviul va avea loc in data de 03.08.2018 ora 09.00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

 

TEMATICA:

Tehnologia ansamblarii si montajului

Tehnologia confectionarii obiectelor metalice

Gaurirea  metalelor. Scule si dispozitive utilizate la gaurire.

Lucrari de lacatuserie mecanica de intretinere.

Tehnologia montarii obiectelor metalice

Echipamente de protectia muncii utilizate in atelierele de lacatuserie

Reguli generale de protectia muncii si PSI

Reguli de baza pentru lucrul la inaltime.

 

BIBLIOGRAFIE

Manualul lacatusului

Lacatuserie generala

Norme de protectia muncii si PSI (Legea 319/2016 si HG nr. 1048/2006)

Cartea lacatusului, ing. Constantin Iordan, Ed. Tehnica.

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor

Nivelul posturilor Structurile in cadrul carora se afla posturile
– 1 post vacant –  economist 1 A

-de executie

Biroul Salarii

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

 • Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Conditii specifice de inscriere la concurs:

economist 1 A

 • nivelul studiilor – studii superioare de specialitate;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 ani şi 6 luni.
 • Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 14.06.2018 – 27.06.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 27.06.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

– 1 post vacant –  economist 1 A

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 05.07.2018 ora 10.00 la sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Bucuresti
 • Interviul va avea loc in data de 06.07.2018 ora 10
 • .00 la sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Bucuresti

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

ANUNT

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor

Nivelul posturilor Structurile in cadrul carora se afla posturile

– 1 post temporar vacant –  asistent medical generalist principal (PL)

-de executie

Sectia Sanatoriala RMFB Slanic Moldova – Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau 

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014.

 • Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

asistent medical generalist principal (PL)

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

sau

 • diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • 4 ani vechime in specialitate
 • autorizatie de libera practica in termen
 • asigurare de raspundere civila in termen

Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa si/sau practica
 • interviul

Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

 • Perioada de inscriere : 14.06.2018 – 27.06.2018
 • Dosarele de concurs se primesc pana in data de 27.06.2018 ora 15.00.

Concursul se va desfasura astfel:

– 1 post temporar vacant asistent medical generalist principal (PL)

 • Proba scrisa/practica va avea loc in data de 05.07.2018 ora 09.00 la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau
 • Interviul va avea loc in data de 06.07.2018 ora 09.00 la sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Oras Slanic Moldova, Jud. Bacau

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate.

ANUNŢ

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti scoate la concurs:

 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef birou (Birou Contabilitate)
  – diplomă de licenţă
  – deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul Achiziții Publice și Contractare)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – diplomă de master
  – curs expert achizitii publice
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

Dosarele de concurs se primesc până în data de 09.01.2018 ora 15.00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, Serviciu R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3.


 

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfașura în doua etape:
Etapa I:
• Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 12.01.2018, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București:
Etapa II:
Susținerea concursului :
• Test grilă de verificare a cunoștințelor – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 09.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 12.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea interviului de selectie – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Institutului pana la data de 09.01.2018 (inclusiv) între orele 8-1500.
Informaţii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obtin de la secretariatul Institutului sau la numarul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile legale si sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate (proiectul/lucrare de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14)

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final


 

Anunţ 29 septembrie 2017


Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie scoate la concurs un post de Farmacist primar – Farmacie generala, la Farmacia I din str. Sf. Dumitru, nr. 2.
Date necesare inscrierii la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare :

Continutul dosarului de inscriere:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox diploma de farmacist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 445 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
 • cazier judiciar
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de munca;
 • chitanta de plata a taxei de concurs
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv pana la data de 13 Octombrie 2017, iar concursul se organizeaza intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S., cu sediul in str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti, tel. 0213135330.

Tematica concurs pentru Farmacist primar specialitatea Farmacie generala

Anunt data concurs Farmacist primar

Rezultat selecţie dosare Farmacist primar

Rezultat final

Anunţ 27 octombrie 2017


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical,
în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura în două etape:

Etapa I: Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 13.11.2017, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București

Etapa II: Susținerea concursului:

 • Proba scrisă – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 13.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Sustinerea interviului de selectie – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București pană la data de 09.11.2017 (inclusiv) între orele 8-1500.

Informaţii suplimentare privind condițiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obțin de la secretariatul institutului sau la numărul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14;

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final