Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

A XV-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 10 – 12 Mai 20178
Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

Adresă de e-mail: conferinta2018@inrmfb.ro

Conferință Națională cu participare internaţională

REPERE ȘTIINȚIFICE ALE BALNEOLOGIEI ROMÂNEȘTI LA TECHIRGHIOL

Techirghiol, 22-24 Septembrie 2017,
Sanatoriul Balnear Techirghiol

Programul Conferinţei  Adobe_PDF_file_icon_32x32

A XIV-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală,
București, 07 – 09 Aprilie 2017,
U.M.F. „Carol Davila”  – Aula Facultății de Farmacie

Programul Științific al Conferinței   Adobe_PDF_file_icon_32x32

Conferința este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 16 credite EMC Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adresă de e-mail: conferinta2017@inrmfb.ro

 • Ecografia musculoscheletală în Recuperarea Medicală – Modulul I    Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 06-10 Martie 2018
 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 26 – 27 Mai 2018

ANUNŢ

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti scoate la concurs:

 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 9.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef birou (Birou Contabilitate)
  – diplomă de licenţă
  – deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
  – Grad II
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 12.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • 1 post vacant – șef serviciu (Serviciul Achiziții Publice și Contractare)
  – diplomă de licenţă
  – Grad II
  – diplomă de master
  – curs expert achizitii publice
  – 5 ani vechime în specialitate
  Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
  Interviul va avea loc în data de 26.01.2018, ora 14.00 la sediul institutului din București, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

Dosarele de concurs se primesc până în data de 09.01.2018 ora 15.00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, Serviciu R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3.


 

ANUNȚ

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfașura în doua etape:
Etapa I:
• Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 12.01.2018, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București:
Etapa II:
Susținerea concursului :
• Test grilă de verificare a cunoștințelor – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 09.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 12.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
• Susținerea interviului de selectie – va avea loc în data de 18.01.2018, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Institutului pana la data de 09.01.2018 (inclusiv) între orele 8-1500.
Informaţii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obtin de la secretariatul Institutului sau la numarul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile legale si sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate (proiectul/lucrare de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14)

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final


 

Anunţ 29 septembrie 2017


Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie scoate la concurs un post de Farmacist primar – Farmacie generala, la Farmacia I din str. Sf. Dumitru, nr. 2.
Date necesare inscrierii la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare :

Continutul dosarului de inscriere:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox diploma de farmacist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 445 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
 • cazier judiciar
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de munca;
 • chitanta de plata a taxei de concurs
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv pana la data de 13 Octombrie 2017, iar concursul se organizeaza intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S., cu sediul in str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti, tel. 0213135330.

Tematica concurs pentru Farmacist primar specialitatea Farmacie generala

Anunt data concurs Farmacist primar

Rezultat selecţie dosare Farmacist primar

Rezultat final

Anunţ 27 octombrie 2017


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical,
în conformitate cu OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura în două etape:

Etapa I: Studierea dosarelor ce va avea loc în data de 13.11.2017, ora 12.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București

Etapa II: Susținerea concursului:

 • Proba scrisă – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Susținerea proiectului de management – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 13.30, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;
 • Sustinerea interviului de selectie – va avea loc în data de 21.11.2017, ora 14.00, la sediul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București – Sala de curs;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul institutului din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, București pană la data de 09.11.2017 (inclusiv) între orele 8-1500.

Informaţii suplimentare privind condițiile de participare, bibliografia și temele pentru proiect se obțin de la secretariatul institutului sau la numărul de telefon 021/315.50.50.

Condiţii de înscriere

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14;

Metodologie

Bibliografie

Teme cadru

Rezultat selecție dosar

Rezultat final