Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

PUBLICAŢII

APARIŢII ÎN MEDIA

e – POSTERE

DOCUMENTARE

sigle

A XVII-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 14 – 16 Mai 2020
ce era programată să se desfășoare la Centrul Expoziţional ROMEXPO Pavilionul B3 Sala Titulescu
va fi reprogramată la o dată ce va fi comunicată ulterior

 

 • ANUNȚ IMPORTANT – Atestat Ecografie Musculoscheletală

Cursul pentru Atestatul de studii complementare „Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea Medicală”, a fost reprogramat pentru zilele de 01-02 Iulie 2020 între orele 09:00 – 14:00.

Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Zoom. 

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 25 –26 Iunie 2019
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

BORDEROU FINAL CONCURS
1 post vacant – Șef Serviciu R.U.N.O.S.

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Jalbă Nicoleta Carmen

90

100

95

 

Candidata a fost declarată ”Admis”.

Comisia de examinare

BORDEROU CENTRALIZATOR DOSARE SELECTATE
1 post vacant – Asistent medical principal generalist (PL) - 
Secția Sanatorială Balneară Slănic Moldova

 

Selecție Dosare

Data: 14.07.2021

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS)

Observații

1 Pădurariu Vasile

ADMIS

 

Comisia de examinare:

Președinte:  Dr.  Hornea Ioana

Membri:     Pavel Cătălin

Țițaru Daniela

Secretar:     Rahău Constantin

BORDEROU CENTRALIZATOR DOSARE SELECTATE
1 post vacant – Statistician medical principal - 
Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală (Secția Sanatorială Balneară Slănic Moldova)

 

Selecție Dosare

Data: 14.07.2021

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS)

Observații

1 Botezatu Natalia

ADMIS

 

Comisia de examinare:

Președinte: Marian Baltag

Membri:     Stoenică Claudia

Mihai Elena

Secretar:     Teodorescu Ștefan Niculae

ANUNT CONCURS 

 

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi vacante:

1 post Asistent Medical Principal Generalist (PL) – post de natură contractuală de execuție – Secția Sanatorială Slănic Moldova.

 • Studii medii – Certificat de Calificare Profesionala;
 • Vechime minima necesara in post 5 ani si 6 luni;
 • Certificat de membru OAMGMAMR valabil;
 • Asigurare de Malpraxis valabila;
 • Certificat de libera practica valabil;
 • Dovada obtinerii gradului Principal;

1 post Statistician Medical Principal – post de natură contractuală de execuție – Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală – Secția Sanatorială Slănic Moldova.

 • Studii medii – Certificat de Calificare Profesională;
 • 4 ani vechime minimă pe post

Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: ru@inrmfb.ro

Data limita de transmitere a documentelor este de doua zile lucratoare de la data publicarii, respectiv pana la data de 13.07.2021, orele 15.00.

Data selectiei dosarelor: 14.07.2021, iar rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat, pe site-ul institutiei,  incepand cu aceeasi data.

Data interviului de selectie va fi publicata, pe site-ul institutiei, odata cu rezultatele selectiei dosarelor, in cazul in care vor fi admisi mai multi candidati pe acelasi post.

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.313.53.30

 

Actele care se depun in vederea ocuparii, fara concurs, a postului sunt urmatoarele:

Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele ACTE:

 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 – MODEL ATAȘAT;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penalecare să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  – de atasat
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european,
 • declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Bibliografia aferentă este afișată la sediul unității și pe site-ul acesteia

Pot solicita angajarea persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CRITERII DE SELECȚIE:

 • dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
 • îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;
 • au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
 • competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
 • media de absolvire a facultăţii / promovării examenului de rezidenţiat / promovării examenului de medic specialist;
 • motivaţia candidatului.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin angajare, fără concurs.

Angajarea se face prin act administrativ al managerului interimara al INRMFB, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

METODOLOGIE
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

BORDEROU CONCURS - PROBA PRACTICA
1 post vacant – Asistent medical generalist (PL)

 

Data 12.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Barabaș Mihaela

83,33

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 14.07.2021, ora 10.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 13.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Soare Marina Laura

Farcaș Petronela

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

BORDEROU FINAL CONCURS
1 post vacant – Kinetoterapeut

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Proba Practică Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Duței Elena Cristina

50,96

80 82

70,99

2 Dumitrescu Iuliana Florentina

74,66

86,66 81

80,77

3 Păduraru Iustina Francisca

51

80 93

74,66

4 Teodorescu Nicolae Valentin

52

95 98

81,66

 

Candidatul cu Punctajul Final de 81,66 a fost declarat Admis.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Zună Oana Andreea

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

BORDEROU FINAL CONCURS
1 post vacant – Kinetoterapeut

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Proba Practică Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Citirigă Andreea

94

90 90

91,33

 

Candidatul a fost declarat Admis.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Soare Marina Laura

Ionescu Andreea

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

BORDEROU FINAL CONCURS
3 posturi vacante – Îngrijitor / Îngrijitoare

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Tudor Adriana Mihaela

74

100

87

2 Pătru Ilona Cătălina

72

100

86

3 Vișan Ioana Ana

74

100

87

 

Candidații au fost declarați Admiși.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Ojoga Florina

Membri: Comănoiu Mariana

Pencu Cristiana

Observator OAMGMAMR: Soare Marina Laura

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

BORDEROU FINAL CONCURS
2 posturi vacante – Portar

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Pencu Dan Valentin

100

70

85

2 Bolog Constantin Doru

95

70

82,50

 

Candidații au fost declarați Admiși.

Comisia de examinare:

Președinte: Iliuță Romeo Alexandru

Membri: Himmer Ștefan

Șfichi Constantin

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

 

REZULTATE

BORDEROU

Proba Practică

1 post vacant – Kinetoterapeut

Concurs

Data 08.07.2021, ora 12:30

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Duței Elena Cristina

80

Admis

2 Dumitrescu Iuliana

86,66

Admis

3 Păduraru Iustina Francisca

80

Admis

4 Teodorescu Nicolae Valentin

95

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 09.07.2021, ora 10.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 08:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Zună Ioana Andreea

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

BORDEROU FINAL CONCURS

2 posturi vacante – Infirmier/Infirmieră

 

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu Punctaj Final
1 Hera Angela Angelica 70 79,66 74,83
2 Voinea Roxana 90 94,33 92,17
3 Dima Nicolița 85 90 87,50

 

Candidații cu Punctajele Finale de 92,17, respectiv 87,50, au fost declarați Admiși.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Sandu Olguța

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

BORDEROU FINAL CONCURS

1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL)

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Proba Practică Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Popa Rodica

100

100

90

96,66

 

Candidatul cu Punctajul Final de 96,66 a fost declarat Admis.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Ivan Gabriela Daniela

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

BORDEROU FINAL CONCURS

3 posturi vacante – Infirmier/Infirmieră

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Stan Gabriela Mădălina

82

100

91

2 Popa Maria

50

80

65

3 Vasile Elena

53

90

71,50

 

Candidații cu Punctajele Finale de 91,   71,50    respectiv 65, au fost declarați Admiși.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Ojoga Florina

Membri: Comănoiu Mariana

Pencu Cristiana

Observator OAMGMAMR: Soare Marina Laura

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

BORDEROU

Proba Scrisă

1 post vacant – Asistent Medical Generalist (PL)

Concurs

Data 08.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Barabaș Mihaela

67,33

Admis

2 Vasile Roxana

0

Respins

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la proba practică în data de 12.07.2021, ora 10.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Soare Marina Laura

Farcaș Petronela

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

BORDEROU FINAL CONCURS

1 post vacant – Infirmier/Infirmieră Debutant

 

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Proba Scrisă Punctaj Interviu

Punctaj Final

1 Ivan Liviu

78,67

51,66

65,17

2 Ene Irina

84

76,66

80,33

3 Ioniță Iuliana

84

51,66

67,83

4 Manache Mariana Alina

70,67

43,33

57

 

Candidatul cu Punctajul Final de 80,33 a fost declarat Admis.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Soare Marina Laura

Farcaș Petronela

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

BORDEROU

Proba Practică

1 post vacant – Kinetoterapeut

Concurs

Data 08.07.2021, ora 12:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Citirigă Andreea

90

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 09.07.2021, ora 10.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 08:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Ionescu Andreea

Soare Marina Laura

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

BORDEROU DE NOTARE – CONTESTAȚII

Proba Scrisă

1 post vacant – Kinetoterapeut

Contestații

Data 08.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Comisie

Media punctajului pentru proba scrisă – contestații

Dr. Dragosloveanu Elena Magda

Bordeiasa Moisoiu Mariana

Danu Darius

1 OLARU ANDREEA MONICA

17

16

17

16,66

 

În urma cererii/cererilor de contestație nr. 6779 din data de 08.07.2021 s-a efectuat recorectarea lucrării la proba scrisă.

Candidatul/Candidații au fost RESPINS

Comisia de contestații:

Președinte: Dr. Dragosloveanu Elena Magda

Membri: Bordeiasa Moisoiu Mariana

Danu Darius

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

BORDEROU

Proba Scrisă

1 post vacant – Kinetoterapeut

Concurs

Data 07.07.2021, ora 12:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Ionescu Bogdan

8

Respins
2 Duței Elena Cristina

50,96

Admis
3 Păduraru Iustina Francisca

51

Admis
4 Robitu Maria Daniela

36,6

Respins
5 Sorescu Daniela Mirela

15

Respins
6 Dumitrescu Iuliana Florentina

74,66

Admis
7 Jassim Giyath Aldin Aziz

34,3

Respins
8 Burcescu Andreea Gabriela

20

Respins
9 Lipan Valentina

16

Respins
10 Cristache Iuliana Mihaela

32

Respins
11 Șerban Diana Mădălina

33,6

Respins
12 Olaru Andreea Monica

17

Respins
13 Teodorescu Nicolae Valentin

52

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la proba practică în data de 08.07.2021, ora 12.30, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București.
(Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Zună Ioana Andreea

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

BORDEROU

Proba Practică

1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL)

Concurs

Data 07.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Popa Rodica

100

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 08.07.2021, ora 10.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 07:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Ivan Gabriela Daniela

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

 

BORDEROU

Interviu

2 posturi vacante – Portar

Concurs

Data 07.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Interviu
1 Pencu Dan Valentin 70
2 Bolog Constantin Doru 70
3 Lazăr Cristian Absent

 

Comisia de examinare:

Președinte: Iliuță Romeo Alexandru

Membri: Himmer Ștefan

Șfichi Constantin

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

BORDEROU

Proba Scrisă

1 post vacant – Kinetoterapeut

Concurs

Data 07.07.2021, ora 12:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere) Admis/Respins
1 Citirigă Andreea 94 Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la proba practică în data de 08.07.2021, ora 12.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 09:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Ionescu Andreea

Soare Marina Laura

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

BORDEROU

Proba Scrisă

3 posturi vacante – Îngrijitor/Îngrijitoare

Concurs

Data 07.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere) Admis/Respins
1 Tudor Adriana Mihaela 74 Admis
2 Pătru Ilona Cătălina 72 Admis
3 Vișan Ioana Ana 74 Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 09.07.2021, ora 10.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Ojoga Florina

Membri: Comănoiu Mariana

Pencu Cristiana

Observator OAMGMAMR: Soare Marina Laura

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

BORDEROU

Proba Scrisă

1 post vacant – Infirmier/Infirmieră Debutant

Concurs

Data 06.07.2021, ora 12:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Ene Irina

84

Admis

2 Ivan Liviu

78,67

Admis

3 Ioniță Iuliana

84

Admis

4 Manache Mariana Alina

70,67

Admis

5 Ion Adriana

Absent

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 08.07.2021, ora 10.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Poenaru Daniela

Membri: Soare Marina Laura

Farcaș Petronela

Observator OAMGMAMR: Comănoiu Mariana

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

 

BORDEROU

Proba Scrisă

3 posturi vacante – Infirmier/Infirmieră

Concurs

Data 06.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere) Admis/Respins
1 Lăudatu Nela

49

Respins

2 Năstase Speranța Iliana

20

Respins

3 Popa Maria

50

Admis

4 Vasile Elena

53

Admis

5 Stan Gabriela Mădălina

82

Admis

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 08.07.2021, ora 09.00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Ojoga Florina

Membri: Comănoiu Mariana

Pencu Cristiana

Observator OAMGMAMR: Soare Marina Laura

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Cristescu Andrei Ștefan

 

 

BORDEROU

Proba Scrisă

1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL)

Concurs

Data 06.07.2021, ora 12:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Coman Andrei Cristian

45

Respins

2 Grigoraș Raluca Gherghina

45

Respins

3 Modoianu Mădălina

35

Respins

4 Mociran Andreea Ioana

30

Respins

5 Soare Lidia Mariana

10

Respins

6 Bălașa Drăghia Aristița

15

Respins

7 Dragomir Filița

20

Respins

8 Aladeojebi Florentina

20

Respins

9 Popa Rodica

100

Admis

10 Bădică Mihai Daniel

Absent

11 Drăguț Elena Geanina

Absent

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la proba practică în data de 07.07.2021, ora 10.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 07:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Ivan Gabriela Daniela

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

BORDEROU FINAL – CONTESTAȚII

Proba Scrisă

1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL)

Contestații

Data 07.07.2021, ora 08:00

Nr. Crt. Nume/Prenume candidat Punctaj Comisie Media punctajului pentru proba scrisă – contestații
Dr. Dragosloveanu Elena Magda Popa Monica Nicolaescu Aurelia
1 Coman Andrei Cristian 45 45 45 45

În urma cererii de contestație nr. 6668 din data de 06.07.2021 s-a efectuat recorectarea lucrării la proba scrisă. Candidatul a fost respins!

Comisia de contestații:

Președinte: Dr. Dragosloveanu Elena Magda

Membri: Popa Monica

Nicolaescu Aurelia

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

BORDEROU

Proba Scrisă

2 posturi vacante – Portar

Concurs

Data 06.07.2021, ora 10:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Duță Viorel

15

Respins

2 Lazăr Cristian

50

Admis

3 Pencu Dan Valentin

100

Admis

4 Bolog Constantin Doru

95

Admis

5 Anghel Adrian Victor

Absent

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 07.07.2021, ora 10.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 08:00.

 

Comisia de examinare:

Președinte: Iliuță Romeo Alexandru

Membri: Himmer Ștefan

Șfichi Constantin

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

 

 

BORDEROU

Proba Scrisă

2 posturi vacante – Infirmier/Infirmieră

Concurs

Data 06.07.2021, ora 14:00

Nr. Crt.

Nume/Prenume candidat Punctaj Final (50 de puncte minim de trecere)

Admis/Respins

1 Hera Angela Angelica

70

Admis

2 Dima Nicolița

85

Admis

3 Anghel Lucia Cristina

45

Respins

4 Voinea Roxana

90

Admis

5 Velcea Maria

35

Respins

6 Lincan Mihaela Mariana

30

Respins

7 Ionașcu Zoia

40

Respins

8 Voicu Elena Ionela

45

Respins

 

Candidații care au obținut rezultatul ”Admis” se vor prezenta la interviu în data de 08.07.2021, ora 12.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București. (Candidații se vor prezenta cu Cartea de Identitate).

Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

Comisia de examinare:

Președinte: Dr. Cristea Alexandru

Membri: Cămîrzan Mihaela

Sandu Olguța

Observator OAMGMAMR: Năstase Alina Mihaela

Observator Sindicat: Ionete Cristinica

Secretar: Teodorescu Ștefan Niculae

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

1 Post de Asistent Medical BFT (PL) -Laborator RMFB I

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Soare Lidia Mariana Admis
2 Popa Rodica Admis
3 Modoianu Mădălina Admis
4 Dragomir Filița Admis
5 Balașa Drăghia Aristița Admis
6 Coman Andrei Cristian Admis
7 Mociran Andreea Ioana Admis
8 Grigoraș Raluca Gherghina Admis
9 Bădică Mihai Daniel Admis
10 Aladeojebi Florentina Admis
11 Drăguț Elena Geanina Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 06.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sec. 3, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

-2 Posturi de Infirmier/Infirmieră-

-1 post Secția Clinică RMFB I/1 post Secția Clinică RMFB II –

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Hera Angela Angelica Admis
2 Dima Nicolița Admis
3 Anghel Lucia Cristina Admis
4 Voinea Roxana Admis
5 Velcea Maria Admis
6 Lincan Mihaela Mariana Admis
7 Ionașcu Zoia Admis
8 Voicu Elena Ionela Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 06.07.2021, ora 14:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sec. 3, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

-1 Post de Kinetoterapeut -Spitalizare de Zi Sf. Dumitru

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Ionescu Bogdan Admis
2 Duței Elena Cristina Admis
3 Păduraru Iustina Francisca Admis
4 Robitu Maria Daniela Admis
5 Sorescu Daniela Mirela Admis
6 Dumitrescu Iuliana Florentina Admis
7 Jassim Giyath Aldin Aziz Admis
8 Burcescu Andreea Gabriela Admis
9 Lipan Valentina Admis
10 Cristache Iuliana Mihaela Admis
11 Șerban Diana Mădălina Admis
12 Olaru Andreea Monica Admis
13 Teodorescu Nicolae Valentin Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 07.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sec. 3, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

-1 Post de Șef Serviciul R.U.N.O.S. -Serviciul R.U.N.O.S.  –

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Jalbă Nicoleta Carmen Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 16.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sec. 3, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

1 Post de Asistent Medical Generalist (PL) – Secția Clinică RMFB III

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Vasile Roxana Admis
2 Barabaș Mihaela Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 08.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

1 Post de Infirmier/Infirmieră Debutant – Secția Clinică RMFB IV

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Ioniță Iuliana Admis
2 Ion Adriana Admis
3 Ene Irina Admis
4 Manache Mariana Alina Admis
5 Ivan Liviu Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 06.07.2021, ora 12:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

3 Posturi de Infirmier/Infirmieră – Secția Clinică RMFB III

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Popa Maria Admis
2 Vasile Elena Admis
3 Stan Gabriela Mădălina Admis
4 Năstase Speranța Iliana Admis
5 Lăudatu Nela Admis
Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 06.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

3 Posturi de Îngrijitor/Îngrijitoare – 1 post Secția Clinică RMFB III/1 post Laborator RMFB III/1 post Ambulatoriu Integrat Institului Mihalache

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Vișan Ioana Ana Admis
2 Tudor Adriana Mihaela Admis
3 Pătru Ilona Cătălina Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 07.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate)

1 Post de Kinetoterapeut – Laborator RMFB IV

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Citirigă Andreea Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 07.07.2021, ora 12:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate).

2 Posturi de Portar – Pază

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observații
1 Duță Viorel Admis
2 Pencu Dan Valentin Admis
3 Anghel Adrian Victor Admis
4 Lazăr Cristian Admis
5 Bolog Constantin Doru Admis

Candidații a caror dosare au fost admise se vor prezenta în data de 06.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, Nr. 2, Sec. 3, București, pentru a susține proba scrisă (Prezența se va face pe baza Cărții de Identitate)

*Pentru posturile de asistent medical BFT (PL) Laborator RMFB I, Infirmier/Infirmieră Secția Clinică RMFB I/Secția Clinică RMFB II, Kinetoterapeut Spitalizare de zi Sf. Dumitru și Șef Serviciu R.U.N.O.S. anunțurile cu selecția dosarelor se vor posta în data de 05/07/2021.

ANUNȚ

În baza Legii nr. 33/2021, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București cu sediul în str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.313.53.30, scoate la concurs:

– 1 post vacant – Infirmieră – Secția Clinică RMFB I
– 1 post vacant – Infirmieră – Secția Clinică RMFB II
– 1 post vacant – Asistent Medical Generalist (PL)– Secția Clinică RMFB III
– 3 posturi vacante – Infirmieră – Secția Clinică RMFB III
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Secția Clinică RMFB III
– 1 post vacant – Infirmieră Debutant – Secția Clinică RMFB IV
– 1 post vacant – Kinetoterapeut – Spitalizare de Zi Sf. Dumitru
– 1 post vacant – Kinetoterapeut – Laborator RMFB IV
– 1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL) – Laborator RMFB I
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Ambulatoriu Integrat Institutului Mihalache
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Laborator RMFB III
– 1 post vacant – Șef Serviciu – Serviciul R.U.N.O.S.
– 2 posturi vacante – Portar – Pază
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții generale de înscriere la concurs

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs

1. Asistent Medical Generalist (PL): Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Certificat de membru OAMGMAMR valabil; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

2. Asistent Medical BFT(PL): Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Certificat de membru OAMGMAMR valabil; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

3. Infirmieră/Infirmier: Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier sau minim 6 luni vechime pe post; Studii Generale.

4. Infirmieră/Infirmier Debutant: Minim Studii Generale.

5. Îngrijitoare/Îngrijitor: Minim Studii Generale.

6. Portar: Atestat/Certificat de absolvire curs Portar; Minim Studii Generale.

7. Kinetoterapeut: Minim Studii Superioare de Specialitate; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

8. Șef Serviciu R.U.N.O.S.: Studii Superioare Economice; Minim 3ani vechime in specialitatea serviciului

Conținutul dosarului de concurs

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice;
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– Copia carnetului de muncă și/sau adeverința care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În ceea ce privește cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele care atestă identitatea, studiile și alte documente relevante pentru desfășurarea concursului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în:

– selecția dosarelor de înscriere
– proba scrisă și/sau practică
– interviul

Proba scrisă testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului și constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unui test grilă, durata probei scrise este de 2 ore.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului.

În interviu se testează abilitățile și motivația candidaților.

Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor se va desfășura în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:
• Perioada de înscriere : 14.06.2021 – 28.06.2021
• Dosarele de concurs se primesc până în data de 28.06.2021 ora 15:30.
Concursul se va desfășura astfel:

– 3 posturi vacante de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 09:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier Debutant – în cadrul Secției Clinice RMFB IV

Condiții de participare:
-Studii Generale.

• Proba scrisă/practică va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB I

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 14:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB II

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 14:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Asistent Medical BFT (PL) – în cadrul Laborator RMFB I

Condiții de participare:
-Diplomă de școală postliceală sau echivalentă;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Certificat de membru OAMGMAMR valabil;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 07.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 2 posturi vacante de Portar – în cadrul Pază

Condiții de participare:
-Atestat/Certificat de absolvire curs Portar;
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 07.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Laborator RMFB III

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Ambulatoriu Integrat Institutului Mihalache

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Spitalizare de Zi Sf. Dumitru

Condiții de participare:
-Minim Studii Superioare de Specialitate;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.
• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator RMFB IV

Condiții de participare:
-Minim Studii Superioare de Specialitate;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Asistent Medical Generalist (PL) – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Diplomă de școală postliceală sau echivalentă;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Certificat de membru OAMGMAMR valabil;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 08.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Proba practică va avea loc în data de 12.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 14.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Șef Serviciu R.U.N.O.S. – în cadrul Serviciului R.U.N.O.S.

Condiții de participare:
-Studii Superioare Economice ;
-Minim 3 ani vechime în specialitatea serviciului.

• Proba scrisă va avea loc în data de 16.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 19.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
Dosarele de concurs se primesc până la data de 28.06.2021, ora 15:00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București, Serviciul R.U.N.O.S., e-mail: ru@inrmfb.ro, tel. 021.313.53.30.

Bibliografia și tematica sunt incarcate pe site-ul www.inrmfb.ro sectiunea stiri si media/concursuri sau de la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S..

Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs Cartea de Identitate.

În cazul în care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anunțate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificările în timp util.


Anexă la Anunțul publicat în data de 11.06.2021
cu privire la perioada pentru depunerea contestațiilor

 • 3 posturi vacante de Infirmieră/Infirmier – Secția Clinică RMFB III:

Proba Scrisă: 06.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

 

 • 1 post vacant Infirmier/Infirmieră Debutant – Secția Clinică RMFB IV:

Proba Scrisă: 06.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

 

 • 2 posturi vacante de Infirmier/Infirmieră – Secția Clinică RMFB I/Secția Clinică RMFB II:

Proba Scrisă: 06.07.2021, ora 14:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 10:00.

 

 • 1 post vacant Asistent Medical BFT (PL) – Laborator RMFB I:

Proba Scrisă: 06.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 07:00.

Proba Practică: 07.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 07:00.

 

 • 2 posturi vacante Portar – Pază:

Proba Scrisă: 06.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 07.07.2021, ora 08:00.

 

 • 1 post vacant de Asistent Medical Generalist (PL) – Secția Clinică RMFB III:

Proba Scrisă: 08.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 10:00.

Proba Practică: 12.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 13.07.2021, ora 10:00.

 

 • 1 post vacant de Kinetoterapeut – Laborator RMFB IV:

Proba Scrisă: 07.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 09:00.

Proba Practică: 08.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 08:00.

 

 • 1 post vacant de Kinetoterapeut – Spitalizare de Zi Sf. Dumitru:

Proba Scrisă: 07.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 10:00.

Proba Practică: 08.07.2021, ora 12:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 09.07.2021, ora 08:00.

 

 • 3 posturi vacante de Îngrijitor/Îngrijitoare – Secția Clinică RMFB III/Laborator RMFB III/Ambulatoriu Integrat Institutului Mihalache:

Proba Scrisă: 07.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 08.07.2021, ora 10:00.

 

 • 1 post vacant de Șef Serviciu R.U.N.O.S. – Serviciul R.U.N.O.S.:

Proba Scrisă: 16.07.2021, ora 10:00 – Contestațiile pot fi depuse până la data de 19.07.2021, ora 08:00.

 


TEMATICA PENTRU OCUPARE POST INFIRMIERĂ
1. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare
– definiții
– curățenia
– dezinfecția
2.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
– obiective si domenii de aplicare
– clasificări
– ambalarea deșeurilor
– depozitarea temporara
– transportul
– eliminarea finala
– responsabilități in domeniul de gestionare a deșeurilor infirmiera.
3. Prevenirea infecțiilor nosocomiale
4. Atribuții de serviciu infirmiera
– Pregătirea patului şi accesoriile lui
– Schimbarea lenjeriei de pat
– Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor
– Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
– Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
– Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului
– Mobilizarea bolnavului
– Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
– Efectuarea transportului bolnavului în spital
– Alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit
– Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei
– Depozitarea si transportul lenjeriei curate
– Pastrarea confidentialitatii
BIBLIOGRAFIE:
1. Programul National de Pregatire al Infirmierelor.Note de curs (Editura Alma Mater 2012)
2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale. CapII; Cap III; Cap.IV;CapV; Cap VI; Cap VII;.
3. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
5.Fisa post infirmiera


TEMATICA POST ASISTENT MEDICAL B.F.T.
1. Galvanoterapie
2. Curenti de joasa frecventa (stimularea musculaturii striate normal inervate, stimularea musculaturii denervate periferic, electrostimulare pentru musculatura spastica)
3. Curentii de medie frecventa
4. Electroterapie antialgica
5. Electroterapie de inalta frecventa
6. Ultrasonoterapia
7. Laserterapia
8. Ermoterapia

BIBLIOGRAFIE
1. Recuperare Medicala, Adriana Nica, Editura Universiara Carol Davila, 2004
2. Electroterapie, Editura Medicala, A. Radulescu, 2017
3. Termoterapie, Delia Cinteza, Editura Libra Vox, 2003
4. Teste de fiziokinetoterapie, sub coordonarea A.S. Nica, Ed UMF Carol Davila, 2007


TEMATICA KINETOTERAPEUT
1 . Dezvoltarea neuromotorie a copilului;
2. Evaluarea functiei articulare – bilant articular;
3. Evaluarea functiei articulare – bilant muscular;
4. Evaluarea posturii si alinierii corpului;
5. Analiza mersului;
6. Tehnici de kinetoterapie;
7. Tehnici de facilitate neuroproprioceptiva;
8. Exercitiu fizic terapeutic;
9. Bazele procedurale ale exercitiului fizic;
10. Obiectivele de baza in kinetoterapie;
11. Metoda Bobath;
12. Metoda Kabat.
BIBLIOGRAFIE
1. Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Tudor Sbenghe, Ed.Medicala Bucuresti 2019;
2. Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei, Tudor Sbenghe, Ed Medicala Bucuresti 1999;
3. Kinesiologie – stiinta miscarii, Tudor Sbenghe, Ed.Medicala Bucuresti 2002;
4. Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori, Tudor Sbenghe, Editura Medicala, 1983
5. Reeducarea neuromotorie, Nicolae Robanescu, Ed.Medicala Bucuresti 1992


TEMATICA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST/DEBUTANT
1. Nevoile fundamentale
2. Administrarea medicamentelor
3. Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
4. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
5. Sondaje, spalaturi, clisme
6. Recoltarea produselor biologice si patologice
7. Urgente medico-chirurgicale
8. Constante biologice ale analizelor de laborator
9. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
10. Sterilizarea
11. Atributiile asistentei medicale in activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
12. Precautiuni universale
13. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
14. Exercitarea profesiei de asistent medical – dispozitii generale
15. Dezinfectia prin mijloace fizice si chimice

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST/DEBUTANT
1. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005
2. Urgente medico-chirurgicale, Sinteze, Lucretia Titirca, Editura Medicala, Bucuresti, 2006
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
4. Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
6. OMS nr.261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinnfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
8. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
9. OMS nr.916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
10. OMS nr.1142/2016 privind aprobarea precedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti, cu modificarile si completarile ulterioare


BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL
1. Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
– Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
– Obiective
– Definiții
– Precuțiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
– Cap. I: Definiții
– Cap. II: Curățare
– Cap. III: Dezinfecția
– Cap. IV: Sterilizarea
3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale ANEXA 1
– NORME TEHNICE privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
– Cap II: Definiții
– Cap. III: Clasificări
– Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa)
– Cap. VI: Ambalarea deșeurilor
– Cap. VII: Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatățile medicale
– Cap. VIII: Transportul deșeurilor rezultate din activități medicale
– Cap. X: Evidența cantităților de deșeuri produse de unitatea sanitară
– Cap. XII: Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitățile medicale
4. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Cap. I – Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical
– Cap. III- Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
5. Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze, Lucreția Titircă, Editura Medicală, București, 1999
– Cap. I- Urgențele aparatului respirator
1.1. Insuficieța respiratorie acută
1.2. Criza de astm bronșic
1.4. Hemoptizia
1.6. BPOC acutizată
– Cap. II- Urgențele aparatului cardiovascular
2.1. Edemul pulmonar acut
2.3. Infarctul miocardic acut
2.6. Resuscitarea cardio-respiratorie
– Cap. III- Urgențele abdominale
3.1. Colica biliară
3.4. Hemoragiile digestive superioare
– Cap. XI- Șocul anafilactic
6. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti
PARTEA II INTERVENȚII AUTONOME
– Cap. 4- Măsurarea și supravegherea funcțiilor vitale și a altor parametri
– Cap. 5- Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator
– Cap. 6- Administrarea medicamentelor
– Cap. 7- Terapii vasculare
– Cap. 8- Sondaje, spălături, clisme


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR

TEMATICA
1. Atribuţiile îngrijitoarei prevăzute în fişa postului .
2. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut. a. Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează: – zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia, – zonă murdară, – zona intermediară. b. Reguli generale în aplicarea programului de curătare: – curăţarea – dezinfecţia curentă, – curăţarea – dezinfecţia ciclică, – reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor, – criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante, – obligaţiile personalului efector.
3. Circuitul lenjeriei în Spital.
4. . Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale: – obiective şi domenii de aplicare, – clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, – ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare, – depozitarea temporară, – transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului;
BIBLIOGRAFIA
1. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
2. Ordinul MSP nr. 961 / 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
3. Fişa de post pentru îngrijitoare
4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului cu modificările și completările ulterioare
5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410 / 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare
6. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale.


BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU POSTUL DE PORTAR DIN SECTORUL MEDICAL
1.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul -Spitale);
2. Legea nr. 333/2003 -privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
4.Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă cu modificările și completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6.Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informațiile de interes public


TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF SERVICIU RUNOS

I. TEMATICĂ
1. Domeniul de aplicare al Codului Muncii, principii fundamentale
2. Regulamentul intern
3. Organizarea și funcționarea Institutului Național de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
4. Normarea personalului și intocmirea ștatului de funcții
5. Contractul individual de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea)
6. Organizarea timpului de muncă în unitătile sanitare, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
7. Angajarea personalului pe posturi vacante sau temporar vacante, promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare
8. Delegarea și detașarea. Noțiuni, caracteristici, efecte, încetare
9. Salarizarea personalului din unitățile sanitare
10. Acordarea sporurilor la salariul de bază
11. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
12. Timpul de muncă și timpul de odihnă
13. Securitatea și sănătatea în muncă
14. Formarea profesională
15. Răspunderea disciplinară
16. Registrul general de evidență a salariaților
17. Modalitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar
18. Sistemul unitar de pensii publice

II. BIBLIOGRAFIE
1. Codul Muncii (Lg. 53/2003) republicat
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
3. Ordinul nr. 92/2019 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
4. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
5. Ordinul nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
6. Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază
7. Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
8. Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”
9. Hotărârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală
10. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
11. Hotărârea nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar
12. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate
13. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
15. Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
16. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

 

 

MANAGER,
Dr. Augustin Dima 

 

Serviciul R.U.N.O.S.
Ec. Costin Țurcanu

 

Publicat 11 iunie 2021;  14 IUNIE 2021