Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

PUBLICAŢII

APARIŢII ÎN MEDIA

e – POSTERE

DOCUMENTARE

sigle

A XVII-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală
București, 14 – 16 Mai 2020
ce era programată să se desfășoare la Centrul Expoziţional ROMEXPO Pavilionul B3 Sala Titulescu
va fi reprogramată la o dată ce va fi comunicată ulterior

 

 • ANUNȚ IMPORTANT – Atestat Ecografie Musculoscheletală

Cursul pentru Atestatul de studii complementare „Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea Medicală”, a fost reprogramat pentru zilele de 01-02 Iulie 2020 între orele 09:00 – 14:00.

Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Zoom. 

 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 25 –26 Iunie 2019
 • ANUNȚ – Atestat Ecografie Musculoscheletală

 

Program de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in Ecografia Musculoscheletală in Reabilitarea Medicala:

 • Aprobat prin OMS nr 179/29.01.2018, pentru modificarea si completarea anexei nr 1 la OMS nr 418/2005, pentru aprobarea Catalogului national de studii complementare
 • Organizat de Centrul Național de Dezvoltare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.
 • Curicula de pregatire – anexata
 • Se desfasoara la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, sub coordonarea dnei. Conf.dr. Delia Cinteza
 • Cine se poate inscrie: Medici specialisti de Medicina Fizica si de Reabilitare, Medicina Sportiva, Reumatologie, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Ortopedie-Traumatologie, Explorari functionale
 • Durata: 1 an, 4 module a cate o saptamana (5 zile/saptamana, 8 ore/zi)

Inscrierile se fac la Centrul Național de Dezvoltare Profesională in domeniul sanitar din cadrul Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda CEREREA (vezi model atasat), însoțită de:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat – copie xerox fata-verso
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Adeverința de la angajator privind participarea la curs – fara adeverință/acord nu puteti participa. Daca nu sunteti angajat  se da o declaratie pe propie raspundere in acest sens.
 6. Dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Curicula de pregatire     Adobe_PDF_file_icon_32x32

Informatii suplimentare:

www.inrmfb.ro

mioara_banica@yahoo.com

http://www.snspms.ro/ro/component/k2/item/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar/52-centrul-national-de-dezvoltare-profesionala-in-domeniul-sanitar

ANUNȚ

În baza Legii nr. 33/2021, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București cu sediul în str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.313.53.30, scoate la concurs:

– 1 post vacant – Infirmieră – Secția Clinică RMFB I
– 1 post vacant – Infirmieră – Secția Clinică RMFB II
– 1 post vacant – Asistent Medical Generalist (PL)– Secția Clinică RMFB III
– 3 posturi vacante – Infirmieră – Secția Clinică RMFB III
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Secția Clinică RMFB III
– 1 post vacant – Infirmieră Debutant – Secția Clinică RMFB IV
– 1 post vacant – Kinetoterapeut – Spitalizare de Zi Sf. Dumitru
– 1 post vacant – Kinetoterapeut – Laborator RMFB IV
– 1 post vacant – Asistent Medical BFT (PL) – Laborator RMFB I
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Ambulatoriu Integrat Institutului Mihalache
– 1 post vacant – Îngrijitoare – Laborator RMFB III
– 1 post vacant – Șef Serviciu – Serviciul R.U.N.O.S.
– 2 posturi vacante – Portar – Pază
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții generale de înscriere la concurs

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs

1. Asistent Medical Generalist (PL): Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Certificat de membru OAMGMAMR valabil; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

2. Asistent Medical BFT(PL): Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Certificat de membru OAMGMAMR valabil; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

3. Infirmieră/Infirmier: Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier sau minim 6 luni vechime pe post; Studii Generale.

4. Infirmieră/Infirmier Debutant: Minim Studii Generale.

5. Îngrijitoare/Îngrijitor: Minim Studii Generale.

6. Portar: Atestat/Certificat de absolvire curs Portar; Minim Studii Generale.

7. Kinetoterapeut: Minim Studii Superioare de Specialitate; Vechime minimă necesară în post 6 luni; Asigurare de Malpraxis valabilă; Certificat de liberă practică valabil.

8. Șef Serviciu R.U.N.O.S.: Studii Superioare Economice; Minim 3ani vechime in specialitatea serviciului

Conținutul dosarului de concurs

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidatul va depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice;
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– Copia carnetului de muncă și/sau adeverința care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În ceea ce privește cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele care atestă identitatea, studiile și alte documente relevante pentru desfășurarea concursului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în:

– selecția dosarelor de înscriere
– proba scrisă și/sau practică
– interviul

Proba scrisă testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului și constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unui test grilă, durata probei scrise este de 2 ore.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului.

În interviu se testează abilitățile și motivația candidaților.

Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor se va desfășura în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, în sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:
• Perioada de înscriere : 14.06.2021 – 28.06.2021
• Dosarele de concurs se primesc până în data de 28.06.2021 ora 15:30.
Concursul se va desfășura astfel:

– 3 posturi vacante de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 09:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier Debutant – în cadrul Secției Clinice RMFB IV

Condiții de participare:
-Studii Generale.

• Proba scrisă/practică va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB I

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 14:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Infirmieră/Infirmier – în cadrul Secției Clinice RMFB II

Condiții de participare:
-Certificat de absolvire curs de Infirmieră/Infirmier;
-Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 14:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Asistent Medical BFT (PL) – în cadrul Laborator RMFB I

Condiții de participare:
-Diplomă de școală postliceală sau echivalentă;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Certificat de membru OAMGMAMR valabil;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 07.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 08.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 2 posturi vacante de Portar – în cadrul Pază

Condiții de participare:
-Atestat/Certificat de absolvire curs Portar;
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 07.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Laborator RMFB III

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Îngrijitoare/Îngrijitor – în cadrul Ambulatoriu Integrat Institutului Mihalache

Condiții de participare:
-Minim Studii Generale.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Spitalizare de Zi Sf. Dumitru

Condiții de participare:
-Minim Studii Superioare de Specialitate;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.
• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator RMFB IV

Condiții de participare:
-Minim Studii Superioare de Specialitate;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2021 , ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Proba practică va avea loc în data de 08.07.2021, ora 12:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București

– 1 post vacant de Asistent Medical Generalist (PL) – în cadrul Secției Clinice RMFB III

Condiții de participare:
-Diplomă de școală postliceală sau echivalentă;
-Minim 6 luni vechime în post;
-Certificat de membru OAMGMAMR valabil;
-Asigurare de Malpraxis valabilă;
-Certificat de liberă practică valabil.

• Proba scrisă va avea loc în data de 08.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Proba practică va avea loc în data de 12.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București
• Interviul va avea loc în data de 14.07.2021, ora 10:00, la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 11A, Sec. 1, București

– 1 post vacant de Șef Serviciu R.U.N.O.S. – în cadrul Serviciului R.U.N.O.S.

Condiții de participare:
-Studii Superioare Economice ;
-Minim 3 ani vechime în specialitatea serviciului.

• Proba scrisă va avea loc în data de 16.07.2021 , ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
• Interviul va avea loc în data de 19.07.2021, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București
Dosarele de concurs se primesc până la data de 28.06.2021, ora 15:00.
Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată
Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București, Serviciul R.U.N.O.S., e-mail: ru@inrmfb.ro, tel. 021.313.53.30.

Bibliografia și tematica sunt incarcate pe site-ul www.inrmfb.ro sectiunea stiri si media/concursuri sau de la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S..

Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs Cartea de Identitate.

În cazul în care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anunțate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificările în timp util.


TEMATICA PENTRU OCUPARE POST INFIRMIERĂ
1. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare
– definiții
– curățenia
– dezinfecția
2.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
– obiective si domenii de aplicare
– clasificări
– ambalarea deșeurilor
– depozitarea temporara
– transportul
– eliminarea finala
– responsabilități in domeniul de gestionare a deșeurilor infirmiera.
3. Prevenirea infecțiilor nosocomiale
4. Atribuții de serviciu infirmiera
– Pregătirea patului şi accesoriile lui
– Schimbarea lenjeriei de pat
– Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor
– Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
– Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
– Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului
– Mobilizarea bolnavului
– Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor
– Efectuarea transportului bolnavului în spital
– Alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit
– Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei
– Depozitarea si transportul lenjeriei curate
– Pastrarea confidentialitatii
BIBLIOGRAFIE:
1. Programul National de Pregatire al Infirmierelor.Note de curs (Editura Alma Mater 2012)
2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale. CapII; Cap III; Cap.IV;CapV; Cap VI; Cap VII;.
3. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
5.Fisa post infirmiera


TEMATICA POST ASISTENT MEDICAL B.F.T.
1. Galvanoterapie
2. Curenti de joasa frecventa (stimularea musculaturii striate normal inervate, stimularea musculaturii denervate periferic, electrostimulare pentru musculatura spastica)
3. Curentii de medie frecventa
4. Electroterapie antialgica
5. Electroterapie de inalta frecventa
6. Ultrasonoterapia
7. Laserterapia
8. Ermoterapia

BIBLIOGRAFIE
1. Recuperare Medicala, Adriana Nica, Editura Universiara Carol Davila, 2004
2. Electroterapie, Editura Medicala, A. Radulescu, 2017
3. Termoterapie, Delia Cinteza, Editura Libra Vox, 2003
4. Teste de fiziokinetoterapie, sub coordonarea A.S. Nica, Ed UMF Carol Davila, 2007


TEMATICA KINETOTERAPEUT
1 . Dezvoltarea neuromotorie a copilului;
2. Evaluarea functiei articulare – bilant articular;
3. Evaluarea functiei articulare – bilant muscular;
4. Evaluarea posturii si alinierii corpului;
5. Analiza mersului;
6. Tehnici de kinetoterapie;
7. Tehnici de facilitate neuroproprioceptiva;
8. Exercitiu fizic terapeutic;
9. Bazele procedurale ale exercitiului fizic;
10. Obiectivele de baza in kinetoterapie;
11. Metoda Bobath;
12. Metoda Kabat.
BIBLIOGRAFIE
1. Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Tudor Sbenghe, Ed.Medicala Bucuresti 2019;
2. Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei, Tudor Sbenghe, Ed Medicala Bucuresti 1999;
3. Kinesiologie – stiinta miscarii, Tudor Sbenghe, Ed.Medicala Bucuresti 2002;
4. Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori, Tudor Sbenghe, Editura Medicala, 1983
5. Reeducarea neuromotorie, Nicolae Robanescu, Ed.Medicala Bucuresti 1992


TEMATICA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST/DEBUTANT
1. Nevoile fundamentale
2. Administrarea medicamentelor
3. Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
4. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
5. Sondaje, spalaturi, clisme
6. Recoltarea produselor biologice si patologice
7. Urgente medico-chirurgicale
8. Constante biologice ale analizelor de laborator
9. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
10. Sterilizarea
11. Atributiile asistentei medicale in activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
12. Precautiuni universale
13. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
14. Exercitarea profesiei de asistent medical – dispozitii generale
15. Dezinfectia prin mijloace fizice si chimice

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST/DEBUTANT
1. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005
2. Urgente medico-chirurgicale, Sinteze, Lucretia Titirca, Editura Medicala, Bucuresti, 2006
3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
4. Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
6. OMS nr.261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinnfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
8. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
9. OMS nr.916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
10. OMS nr.1142/2016 privind aprobarea precedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti, cu modificarile si completarile ulterioare


BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL
1. Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
– Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
– Obiective
– Definiții
– Precuțiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
– Cap. I: Definiții
– Cap. II: Curățare
– Cap. III: Dezinfecția
– Cap. IV: Sterilizarea
3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale ANEXA 1
– NORME TEHNICE privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
– Cap II: Definiții
– Cap. III: Clasificări
– Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa)
– Cap. VI: Ambalarea deșeurilor
– Cap. VII: Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatățile medicale
– Cap. VIII: Transportul deșeurilor rezultate din activități medicale
– Cap. X: Evidența cantităților de deșeuri produse de unitatea sanitară
– Cap. XII: Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitățile medicale
4. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Cap. I – Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical
– Cap. III- Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
5. Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze, Lucreția Titircă, Editura Medicală, București, 1999
– Cap. I- Urgențele aparatului respirator
1.1. Insuficieța respiratorie acută
1.2. Criza de astm bronșic
1.4. Hemoptizia
1.6. BPOC acutizată
– Cap. II- Urgențele aparatului cardiovascular
2.1. Edemul pulmonar acut
2.3. Infarctul miocardic acut
2.6. Resuscitarea cardio-respiratorie
– Cap. III- Urgențele abdominale
3.1. Colica biliară
3.4. Hemoragiile digestive superioare
– Cap. XI- Șocul anafilactic
6. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti
PARTEA II INTERVENȚII AUTONOME
– Cap. 4- Măsurarea și supravegherea funcțiilor vitale și a altor parametri
– Cap. 5- Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator
– Cap. 6- Administrarea medicamentelor
– Cap. 7- Terapii vasculare
– Cap. 8- Sondaje, spălături, clisme


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR

TEMATICA
1. Atribuţiile îngrijitoarei prevăzute în fişa postului .
2. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut. a. Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează: – zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia, – zonă murdară, – zona intermediară. b. Reguli generale în aplicarea programului de curătare: – curăţarea – dezinfecţia curentă, – curăţarea – dezinfecţia ciclică, – reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor, – criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante, – obligaţiile personalului efector.
3. Circuitul lenjeriei în Spital.
4. . Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale: – obiective şi domenii de aplicare, – clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, – ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare, – depozitarea temporară, – transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului;
BIBLIOGRAFIA
1. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
2. Ordinul MSP nr. 961 / 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
3. Fişa de post pentru îngrijitoare
4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului cu modificările și completările ulterioare
5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410 / 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare
6. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale.


BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU POSTUL DE PORTAR DIN SECTORUL MEDICAL
1.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul -Spitale);
2. Legea nr. 333/2003 -privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
4.Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă cu modificările și completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6.Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informațiile de interes public


TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF SERVICIU RUNOS

I. TEMATICĂ
1. Domeniul de aplicare al Codului Muncii, principii fundamentale
2. Regulamentul intern
3. Organizarea și funcționarea Institutului Național de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
4. Normarea personalului și intocmirea ștatului de funcții
5. Contractul individual de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea)
6. Organizarea timpului de muncă în unitătile sanitare, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
7. Angajarea personalului pe posturi vacante sau temporar vacante, promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare
8. Delegarea și detașarea. Noțiuni, caracteristici, efecte, încetare
9. Salarizarea personalului din unitățile sanitare
10. Acordarea sporurilor la salariul de bază
11. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
12. Timpul de muncă și timpul de odihnă
13. Securitatea și sănătatea în muncă
14. Formarea profesională
15. Răspunderea disciplinară
16. Registrul general de evidență a salariaților
17. Modalitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar
18. Sistemul unitar de pensii publice

II. BIBLIOGRAFIE
1. Codul Muncii (Lg. 53/2003) republicat
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
3. Ordinul nr. 92/2019 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
4. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
5. Ordinul nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
6. Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază
7. Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
8. Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”
9. Hotărârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală
10. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
11. Hotărârea nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar
12. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate
13. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
15. Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
16. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

 

 

MANAGER,
Dr. Augustin Dima 

 

Serviciul R.U.N.O.S.
Ec. Costin Țurcanu

 

Publicat 11 iunie 2021;  14 IUNIE 2021

REZULTATE

 

 • 1 post Asistent Medical BFT Debutant (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB I.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Stoica Dumitra Mihaela ADMIS Dosar Complet
2. Dumitru Vasilica ADMIS Dosar Complet
3. Rusu Răzvan Ionuț ADMIS Dosar Complet
Candidații, a căror dosare au fost declarate *ADMIS*, se vor prezenta în data de 21.04.2021, la sediul I.N.R.M.F.B. din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București, la ora 12:00 pentru susținerea probei de interviu.
Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Abilitățile de comunicare 20
2. Capacitatea de analiză și sinteză* 20
3. Abilitățile impuse de funcție 20
4. Motivația candidatului 20
5. Comportamentul în situațiile de criză 20

* Se va analiza conform bibliografiei stabilite (Bibliografia și Tematica pentru postul de As. Med. BFT Deb. (PL) se regăsește în anunțul publicat pe data de 16.04.2021)

Rezultate interviu:

Nr. Crt. Nume/Prenume Candidat Punctaje criterii de evaluare (conform Anexei nr. 6) Punctaj Total Rezultat final (ADMIS/RESPINS)
1 2 3 4 5
1 Dumitru Vasilica 10 5 15 15 20 65 RESPINS
2 Stoica Dumitra Mihaela 18 20 20 15 15 88 ADMIS
3. Rusu Răzvan Ionuț ABSENT
 • 1 post Asistent Medical BFT Debutant – Masaj (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB I.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Nagîț Maria Mihaela ADMIS Dosar Complet
2. Bădică Mihai Daniel ADMIS Dosar Complet
Candidații, a căror dosare au fost declarate *ADMIS*, se vor prezenta în data de 21.04.2021, la sediul I.N.R.M.F.B. din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, București, la ora 11:00 pentru susținerea probei de interviu.
Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Abilitățile de comunicare 20
2. Capacitatea de analiză și sinteză* 20
3. Abilitățile impuse de funcție 20
4. Motivația candidatului 20
5. Comportamentul în situațiile de criză 20

* Se va analiza conform bibliografiei stabilite (Bibliografia și Tematica pentru postul de As. Med. BFT Deb. Masaj (PL) se regăsește în anunțul publicat pe data de 16.04.2021)

Rezultate interviu:

Nr. Crt. Nume/Prenume Candidat Punctaje criterii de evaluare (conform Anexei nr. 6) Punctaj Total Rezultat final (ADMIS/RESPINS)
1 2 3 4 5
1 Nagîț Maria Mihaela 10 10 20 20 10 70 ADMIS
2 Bădică Mihai Daniel ABSENT
 • 1 post Infirmiera Debutanta – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB IV.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Ene Irina ADMIS Dosar Complet – Un singur candidat pe post.
 • 1 post Asistent Medical Generalist Debutant (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB IV.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Enache Geanina Andreea ADMIS Dosar Complet
2. Bogdan Mihai ADMIS Dosar Complet
3. Cojocaru Mihaela Margareta ADMIS Dosar Complet
Candidații, a căror dosare au fost declarate *ADMIS*, se vor prezenta în data de 21.04.2021, la sediul I.N.R.M.F.B. din Bd. Ion Mihalache, Nr. 11A, Sec. 1, București, la ora 11:00 pentru susținerea probei de interviu.
Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Abilitățile de comunicare 20
2. Capacitatea de analiză și sinteză* 20
3. Abilitățile impuse de funcție 20
4. Motivația candidatului 20
5. Comportamentul în situațiile de criză 20

* Se va analiza conform bibliografiei stabilite (Bibliografia și Tematica pentru postul de As. Med. Gen. Deb. (PL) se regăsește în anunțul publicat pe data de 16.04.2021)

Rezultate interviu:

Nr. Crt. Nume/Prenume Candidat Punctaje criterii de evaluare (conform Anexei nr. 6) Punctaj Total Rezultat final (ADMIS/RESPINS)
1 2 3 4 5
1 Bogdan Mihai 20 10 15 20 18 83 ADMIS
2 Enache Geanina Andreea ABSENT
3. Cojocaru Mihaela Margareta ABSENT
 • 1 post Asistent Medical Principal BFT (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

NU SUNT CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

 • 1 post Medic Specialist RMFB – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Lungu Adrian ADMIS Dosar Complet – Un singur candidat pe post.
 • 1 post Medic Specialist RMFB 0.5 norma – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

Nr. Crt. Nume/Prenume Rezultat selecție dosar (ADMIS/RESPINS) Observații
1. Săndulescu Miruna ADMIS Dosar Complet – Un singur candidat pe post.

 

Publicat 20 aprilie 2021

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie angajeaza fara concurs pe perioada determinata, personal pentru urmatoarele posturi vacante:

 • 1 post Asistent Medical BFT Debutant (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB I.

Studii medii – Certificat de Calificare Profesionala;

 • 1 post Asistent Medical BFT Debutant – Masaj (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB I.

Studii medii – Certificat de Calificare Profesionala;

 • 1 post Infirmiera Debutanta – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB IV.

Studii generale;

Certificat de Calificare Profesionala;

 • 1 post Asistent Medical Generalist Debutant (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB IV.

Studii medii – Certificat de Calificare Profesionala;

 • 1 post Asistent Medical Principal BFT (PL) – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

Studii medii – Certificat de Calificare Profesionala;

Vechime minima necesara in post 5 ani si 6 luni;

Certificat de membru OAMGMAMR valabil;

Asigurare de Malpraxis valabila;

Certificat de libera practica valabil;

Dovada obtinerii gradului Principal;

 • 1 post Medic Specialist RMFB – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

Licenta si certificat de medic specialist RMFB;

Certificat de membru CMR valabil;

Asigurare de Malpraxis valabila;

Certificat de libera practica valabil;

 • 1 post Medic Specialist RMFB 0.5 norma – post de natura contractuala de executie – Sectia Clinica RMFB II.

Licenta si certificat de medic specialist RMFB;

Certificat de membru CMR valabil;

Asigurare de Malpraxis valabila;

Certificat de libera practica valabil;

 

Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: ru@inrmfb.ro

Data limita de transmitere a documentelor este de doua zile lucratoare de la data publicarii, respectiv pana la data de 19.04.2021, orele 15.00.

Data selectiei dosarelor: 20.04.2021, iar rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat, pe site-ul institutiei,  incepand cu aceeasi data.

Data interviului de selectie va fi publicata, pe site-ul institutiei, odata cu rezultatele selectiei dosarelor, in cazul in care vor fi admisi mai multi candidati pe acelasi post.

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.313.53.30

 

 Actele care se depun in vederea ocuparii, fara concurs, a postului sunt urmatoarele:

Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele ACTE:

 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 – MODEL ATAȘAT;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penalecare să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  – de atasat
 • adeverinţa medicalăeliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european,
 • declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Pot solicita angajarea persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CRITERII DE SELECȚIE:

 • dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
 • îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;
 • au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
 • competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
 • media de absolvire a facultăţii / promovării examenului de rezidenţiat / promovării examenului de medic specialist;
 • motivaţia candidatului.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin angajare, fără concurs.

Angajarea se face prin act administrativ al managerului interimara al INRMFB, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Manager interimar,

Dr. Augustin DIMA

METODOLOGIE

 METODOLOGIE Privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art.1 (1) Inițierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, se aprobă de către conducatorul fiecarei unități prin referat intocmit de conducatorul structurii în care se regaseste postul vacant sau temporar vacant . (2) Referatul aprobat va fi înaintat structurii de resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecția, în vederea demarării procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante.

Art.2 – Posturile vacante sau temporar vacante pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condițiile generale și condițiile specifice prevăzute în fișa postului.

Art.3 – (1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează concurs are obligația de a posta pe pagina institutiei, anunțul privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante.

(2) Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
 2. b) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
 3. c) actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante/temporar vacante;
 4. d) condiții generale și specifice de ocupare a posturilor;
 5. e) data-limită până la care se pot depune dosarele;
 6. f) data selecției dosarelor;
 7. g) bibliografia necesară ocupării postului.

(3) Acte necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante:

– cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 1, Anexa 2 si Anexa

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste, nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – Anexa 3;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

– curriculum vitae, model comun european;

– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa 4;

– declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – Anexa 6.

(4) Condițiile generale de participare sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte conform legislatiei specifice de ocupare fiecarui post.

(5) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă/temporar vacantă. Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specialitate.

Art.4 – În vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art.3 alin.(3).

Art.5 – În termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, candidații trimit pe adresa de mail stabilită de către conducatorul instituției care organizează selecția, documentele prevăzute la articolul 3 alin.(3).

Art.6 – (1) În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

(2) În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat ADMIS fără a mai fi organizată proba de interviu.

Art.7 – Rezultatul va fi publicat în maxim 24 de ore de la data selecției dosarelor,cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulți candidați la selecţia dosarelor.

Art.8 – (1) Ministrul sănătății, respectiv conducatorul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecția, are obligaţia să constituie comisia de selecție prin act administrativ.

(2) Comisia este formată dintr-un număr impar de membri, din care face parte în mod obligatoriu şeful structurii în care urmează să se facă angajarea.

(3) Comisia va fi condusă de un preşedinte și va avea în componența un secretar fără drept de vot.

(4) Atribuțiile comisiei prevăzută la alin.(1) sunt următoarele:

– verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișa postului, precum și a

condițiilor legale prevăzute de actele normative specifice postului;

– realizează un plan de interviu, în cazul în care se depun mai multe dosare pentru un post;

– întocmește si semnează în două exemplare deopotrivă originale, procesul-verbal final care conține concluziile procedurii parcurse.

(5) Comisia prevăzută la alin.(1) înaintează ministrului sănătății, respectiv conducătorului unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii un exemplar original al procesului verbal final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a candidatului declarat ADMIS.

(6) Conducatorii unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii transmit propunerea de numire însoțită de un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecție, Ministerului Sănătații în vederea emiterii ordinului de numire.

(7) Membrii comisiei de selecție poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii şi corectitudinii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de selecție şi a documentelor elaborate.

Art.9 – Numirea se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 10 – Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta Metodologie privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 6

Tematica si Bibliografie pentru Postul de Infirmiera debutanta

Tematica:

 1. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 2. Curatenia – definitie, metode generale de efectuare a curateniei, regului generale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si regului de intretinere.
 3. Dezinfectia – definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice – clasificarea dezinfectiei, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat.Clasificarea, ambalarea, depozitarea temporara si trasnportul deseurilor rezultate din activitatea medicala.
 4. Conceptul de precautiuni universal si reguli de baza in aplicarea acestora, utilizarea echipamentului de protective, tehnici de spalare a mainilor, prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expunere profesionala, protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta in caz de expunere accidentala la produse biologice.

Bibliografie:

 1. Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
 2. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selective a deseurilor in institutiile publice.
 3. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
 4. Ghid privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile de asistenta medicala – Dr. Anca Balan, Dr. Viorica Dinica – Institutul de Sanatate publica Bucuresti, 2001.
 5. Notiunile fundamentale de igiena – Dr. Nicolae Poll, Dr. Ileana Adriana Serban – Editura RAI Bucuresti.
 6. Programul National de Pregatire al Infirmierelor.Note de curs (Editura Alma Mater 2012)
 7. Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale. CapII; Cap III; Cap.IV;CapV; Cap VI; Cap VII;.
 8. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
 9. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Tematica si Bibliografie pentru Postul de Asistent Medical Generalist Debutant (PL)

Tematica

 1. Nevoile fundamentale
 2. Administrarea medicamentelor
 3. Determinarea grupelor de sange
 4. Transfuzia de sange
 5. Pregatirea preoperatorie
 6. Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
 7. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
 8. Pregatirea pacientului pentru explorari endoscopice
 9. Sondaje, spalaturi, clisme
 10. Punctia, biopsia
 11. Recoltarea produselor biologice si patologice
 12. Urgente medico-chirurgicale
 13. Constante biologice ale analizelor de laborator
 14. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor
 15. Sterilizarea
 16. Atributiile asistentei medicale in activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
 17. Precautiuni universale
 18. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
 19. Exercitarea profesiei de asistent medical – dispozitii generale
 20. Dezinfectia prin mijloace fizice si chimice

Bibliografie pentru ocuparea prin concurs a postului de asistent medical generalist/debutant

 1. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005
 2. Urgente medico-chirurgicale, Sinteze, Lucretia Titirca, Editura Medicala, Bucuresti, 2006
 3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
 4. Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008
 5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
 6. OMS nr.261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinnfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 8. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
 9. OMS nr.916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
 10. OMS nr.1142/2016 privind aprobarea precedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti, cu modificarile si completarile ulterioare

Tematica si Bibliografie pentru Posturile de Asistent Medical BFT Debutant/Debutant – Masaj/Principal (PL)

Tematica:

 1. Galvanoterapie
 2. Curenţii de joasa frecventa (stimularea musculaturii striate normal inervate, stimularea musculaturii denervate periferic, electrostimulare pentru musculatura spastica),
 3. Curenţii de medie frecventa
 4. Electroterapie antialgica
 5. Electroterapie de inalta frecventa
 6. Ultrasonoterapia
 7. Laserterapia
 8. Termoterapie

Bibliografie:

 1. Recuperare Medicala, Adriana Nica, Editura Universitara „Carol Davila”, 2004
 2. Electroterapie, Editura Medicala, A. Radulescu, 2017
 3. Termoterapie, Cinteză D., Editura Libra Vox, 2003
 4. Teste de Fiziokinetoterapie, sub coordonarea A.S. Nica, Ed. UMF „Carol Davila”, 2007
 5. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR
 6. OMS nr.261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinnfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 8. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
 9. OMS nr.916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare

Tematica si Bibliografie pentru Posturile de Medic Specialist RMFB cu norma intreaga si 0.5 norma

Bibliografie:

 1. Braddom R. Medicină Fizică și de Reabilitare. Ed. IV-a. Elsevier 2015
 2. Cartea Alba a Specialității de Medicină Fizică și de Reabilitare în Europa. Traducere în limba română a *White Book in Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. Europa Medicophysica, vol42, No. 4, 2006.
 3. Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians UEM-PRM Ediția 2014 Partea I
 4. Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilități și Sănătății. Traducere în limba română a International Classification of Functioning, Disability and Health. WHO 2001.
 5. Raport Mondial privind Dizabilitatea. Traducere în limba română a World Report on Disability. WHO 2011.
 6. Alexander M, Matthews D. Pediatric Rehabilitation. Principles and Practice. 4-th Edition, 2010. Demos Medical.
 7. Rădulescu A, Burtan M. Electroterapie. Ediția a II-a. Editura Medicală. București 2014.
 8. Teleki N. et al. Cura Balneoclimatică în România. Ed. Sport Turism. 1984
 9. Sbenghe T. Kinesiologie – Știința Mișcării. Ed. Medicală, 2002 Ionescu R. Esențialul în Reumatologie Ed. Amaltea 2007

Tematică

 1. Kinesiologie.
 2. Exercițiul Terapeutic.
 3. Manipulările, Tracțiunile, Masajul și Medicina Alternativă și Complementara în Reabilitare.
 4. Proceduri cu Agenți Fizici joasă și medie frecvență și electrostimulare neuro-musculară (ESNM/FES).
 5. Proceduri cu Agenți Fizici inaltă frecv: ultrasunete, unde scurte, Tekar, microunde, etc.
 6. Proceduri cu Agenți Fizici fototerapie: Laser, ultraviolete, infrarosii,lumina polarizată, etc.
 7. Proceduri cu diverși alți Agenți Fizici precum magnetoterapie: PEMF, RMS; unde de șoc extracorporeale (ESWT); vibratii, etc.
 8. Proceduri cu Agenți Fizici pentru hidroterapie și termoterapie.
 9. Factori naturali de cură: Apele minerale, Nămolurile terapeutice, Factorii naturali de cură ai litoralului marin, Gazele naturale terapeutice, Clima.
 10. Indicații pentru cure balneoclimatice profilactice, Indicațiile pentru cura balneoclimaterică pe grupe de afecțiuni.
 11. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Articulațiilor Periferice și a Țesuturilor Moi.
 12. Tehnica infiltrațiilor la Nivelul Coloanei Vertebrale
 13. 13 Reabilitarea Cardiacă.
 14. Reabilitarea Pulmonară.
 15. Reabilitarea Ocupațională și Încadrarea în Muncă a Persoanelor cu Dizabilități.
 16. Bolile Reumatice Inflamatorii. PR, SA, AP.
 17. Boli Reumatice Degenerative și Metabolice (Guta, Condrocalcinoza)
 18. Afecțiunile Neuro- Musculo-Scheletice ale Regiunii Cervicale.
 19. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Superior.
 20. Afecțiunile Musculo-Scheletice ale Membrului Inferior.
 21. Lombosacralgia.
 22. Osteoporoza.
 23. Durerea Cronică.
 24. Durerea Musculară.
 25. Afecțiunile Neuronului Motor.
 26. Reabilitarea Pacienților cu Neuropatii.
 27. Afecțiunile Miopatice.
 28. Leziunea Cerebrală Traumatică I.: Definiții, Epidemiologie, Fiziopatologia asociată cu leziunea cerebrală traumatică, Evaluarea și tratarea leziunii cerebrale traumatice, Măsurătorile comportamentale ale reacției și cogniției, Evaluarea și managementul reabilitării pacienților internați.
 29. Leziunea Cerebrală Traumatic II.: Evaluarea funcțională și conceptele terapeutice în reabilitare, Aspectele comportamentale, emoționale și de dispoziție în reabilitare, Procedurile neuroimagistice în cercetarea leziunii cerebrale traumatice, Rezultate, integrarea  în comunitate, resurse și prevenție

Publicat 16 aprilie 2021