Ştiri şi Media

ŞTIRI ŞI MEDIA

EVENIMENTE

COMUNICATE

CURSURI

CONCURSURI

Conferință Națională de Balneologie cu participare internaţională,
Techirghiol, 22-24 Septembrie 2017,
Sanatoriul Balnear Techirghiol

Anunţul Conferinţei Adobe_PDF_file_icon_32x32

Program preliminar Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adresă de e-mail: conferinta.techirghiol@inrmfb.ro

A XIV-a Conferință Națională de Balneologie și Recuperare Medicală,
București, 07 – 09 Aprilie 2017,
U.M.F. „Carol Davila”  – Aula Facultății de Farmacie

Programul Științific al Conferinței   Adobe_PDF_file_icon_32x32

Conferința este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 16 credite EMC Adobe_PDF_file_icon_32x32

Adresă de e-mail: conferinta2017@inrmfb.ro

 • Ecografia musculoscheletală în Recuperarea Medicală    Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 24-25 Martie 2017
 • Investigarea și tratamentul Sindromului Vezicii Hiperactive la pacienți cu patologii asociate, metabolice, neurologice, congenitale   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 21–22 Aprilie 2017
 • Injecţiile terapeutice intraarticulare şi periarticulare în managementul terapeutic al durerii acute şi cronice   Adobe_PDF_file_icon_32x32
  București, 26 – 27 Mai 2017

Concurs – Referent de specialitate Adobe_PDF_file_icon_32x32

Rezultate selecție dosare – Concurs Referent de specialitate Adobe_PDF_file_icon_32x32

Rezultate proba scrisă și interviu – Concurs Referent de specialitate Adobe_PDF_file_icon_32x32

Anunț 07 Septembrie 2017


 

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.313.53.30, scoate la concurs:

Numarul si denumirea posturilor Nivelul posturilor Structurile in cadrul carora se afla posturile
– 1 post vacant- kinetoterapeut -de executie Spitalizare de zi  – Str. Baniei, nr. 19
– 1 post vacant – kinetoterapeut debutant -de executie Laborator RMFB (baza de tratament)  – Str. Sf. Dumitru, nr. 2
– 2 posturi vacante – asistent medical BFT (S) -de executie Spitalizare de zi  – Bld. Ion Mihalache, nr. 11A
– 1 post vacant – asistent medical BFT (PL) -de executie Spitalizare de zi  – Str. Sf. Dumitru, nr. 2
– 1 post vacant – asistent medical BFT debutant (PL) -de executie Spitalizare de zi  – Str. Sf. Dumitru, nr. 2
– 1 post vacant – asistent medical BFT masaj debutant (PL) -de executie Spitalizare de zi  – Str. Sf. Dumitru, nr. 2
– 1 post vacant – ingrijitoare -de executie Sectia RMFB I (recuperare medicala, ortopedie si traumatologie)
– 1 post vacant – asistent medical generalist (PL) -de executie Sectia RMFB I (recuperare medicala, ortopedie si traumatologie)
– 1 post vacant – sofer II -de executie Birou Aprovizionare, Transport
– 1 post vacant – asistent medical generalist (PL) -de executie Sectia Sanatoriala RMFB- Slanic Moldova
– 1 post vacant –infirmiera debutanta -de executie Sectia Sanatoriala RMFB- Slanic Moldova
– 1 post vacant – ingrijitoare -de executie Sectia Sanatoriala RMFB- Slanic Moldova
– 1 post vacant- asistent medical BFT debutant (PL) -de executie Policlinica Balneara Lacul Sarat

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014. si a art. 31 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Conditii generale de inscriere la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de inscriere la concurs:

 • ingrijitoare

–     şcoală generală

 • asistent medical generalist (PL)

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997

– 6 luni vechime în specialitate

– autorizație de liberă practică în termen

 • infirmiera debutanta

–     şcoală generală

 • asistent medical BFT debutant (PL)

–    diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr. 797/1997

 • asistent medical BFT (PL)

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997

– 6 luni vechime în specialitate

– autorizație de liberă practică în termen

 • asistent medical BFT masaj debutant (PL)

–    diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr. 797/1997

 • kinetoterapeut

– diplomă de licenţă în specialitate

– 6 luni vechime în specialitate

– autorizație de liberă practică în termen

 • kinetoterapeut debutant

–      diplomă de licenţă în specialitate

 • asistent medical BFT (S)

– diplomă de licenţă în specialitate

– 6 luni vechime ca asistent medical

– autorizație de liberă practică în termen

 • sofer II

–  autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv

– șoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.

 Continutul dosarului de concurs

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru posturile pe perioada nedeterminata, si in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru posturile pe perioada determinata, candidatii vor depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarele de concurs care vor contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta in:

– selectia dosarelor de inscriere

– proba scrisa si/sau practica

– interviul

– Proba scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila.

– Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului

– In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor.

– Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru posturile pe perioada nedeterminata, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru posturile pe perioada determinata la sediul unitatii – Serviciu R.U.N.O.S., tel.: 021.313.53.30, in sediul din str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, astfel:

– Perioada de inscriere pentru posturile pe perioada nedeterminata : 07.09.2017 – 20.09.2017

– Dosarele de concurs pentru posturile pe perioada nedeterminata se primesc pana in data de 20.09.2017 ora 15:00.

Concursul se va desfasura astfel:

– 1 post vacant – kinetoterapeut (Spitalizare de zi – str. Baniei, nr. 19)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 28.09.2017, ora 9.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 02.10.2017, ora 9.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – kinetoterapeut debutant (Laborator RMFB (baza de tratament) – str. Sf. Dumitru, nr. 2)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 28.09.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 02.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 2 posturi vacante – asistent medical BFT (S) (Spitalizare de zi – Bld. Ion Mihalache, nr. 11A)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 28.09.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 02.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical BFT (PL) (Spitalizare de zi – str. Sf. Dumitru, nr. 2)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 29.09.2017, ora 9.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 03.10.2017, ora 9.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical BFT debutant (PL) (Spitalizare de zi – str. Sf. Dumitru, nr. 2)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 29.09.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 03.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical BFT masaj debutant (PL) (Spitalizare de zi – str. Sf. Dumitru, nr. 2)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 29.09.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 03.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – ingrijitoare (Sectia RMFB I (recuperare medicala, ortopedie si traumatologie))

 • Proba scrisa va avea loc in data de 03.10.2017, ora 9.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 05.10.2017, ora 09.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical generalist (PL) (Sectia RMFB I (recuperare medicala, ortopedie si traumatologie))

 • Proba scrisa va avea loc in data de 03.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 05.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – sofer II (Birou Aprovizionare, Transport)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 03.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 05.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical generalist (PL) (Sectia Sanatoriala RMFB – Slanic Moldova)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 04.10.2017, ora 8.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 06.10.2017, ora 8.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – infirmiera debutanta (Sectia Sanatoriala RMFB – Slanic Moldova)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 04.10.2017, ora 10.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 06.10.2017, ora 10.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – ingrijitoare (Sectia Sanatoriala RMFB – Slanic Moldova)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 04.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 06.10.2017, ora 12.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

– 1 post vacant – asistent medical BFT debutant (PL) (Policlinica Balneara Lacul Sarat)

 • Proba scrisa va avea loc in data de 04.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2
 • Interviul va avea loc in data de 06.10.2017, ora 14.00 la sediul institutului din Bucuresti, Str. Sf. Dumitru, nr. 2

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele pentru fiecare probă a concursului se vor afisa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului.

In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute modificarile in timp util.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs cartea de identitate.

 

BIBLIOGRAFIE

Kinetoterapeut

Kinetoterapeut debutant

Asistent medical BFT (S)

Asistent medical BFT (PL)

Asistent medical BFT debutant (PL)

Asistent medical BFT masaj debutant (PL)

Îngrijitoare

Asistent medical generalist (PL)

Șofer II

Infirmieră debutantă