sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 
     
ORDONANTA Nr. 109 din 31 august 2000
privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice
si asistenta medicala balneara si de recuperare


EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 2 septembrie 2000
 
         
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
CAP. 3 - Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protectia si conservarea factorilor naturali
CAP. 4 - Asistenta medicala balneara si de recuperare
CAP. 5 - Sanctiuni
CAP. 6 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)

CAP. 1 - Dispozitii generale
  ART.1
(1)
În întelesul prezentei ordonante:  
   
a)prin statiune balneara se întelege localitatea sau/si arealul care dispune de resurse de substante minerale, stiintific dovedite si traditional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalatii specifice pentru cura si care are o organizare ce permite acordarea asistentei medicale balneare în conditii corespunzatoare;  
   
b)


prin statiune climatica se întelege localitatea sau/si arealul situat în zone cu factori climatici benefici si care are conditii pentru asigurarea mentinerii si ameliorarii sanatatii si/sau a capacitatii de munca, precum si a odihnei si reconfortarii;  
   
c)
prin statiune balneoclimatica se întelege localitatea sau/si arealul care îndeplineste conditiile prevazute la lit. a) si b);  
   
d)
prin areal se întelege o zona delimitata topo-geo-climatic din localitate sau din afara acesteia care are factori naturali de cura;
(sus)
   
e)
prin factori naturali se întelege ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerati factori naturali: apele minerale terapeutice, lacurile si namolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice/climatice ale litoralului marin si factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclima a României, inclusiv de la nivelul grotelor si salinelor.  
   
(2)

Localitatile sau/si arealele stabilite ca fiind statiuni balneare, climatice sau balneoclimatice sunt delimitate prin planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului.  
   
(3)
Tipul predominant de factori naturali determina specificul statiunii respective si profilul de cura.  
         
  ART.2(1)


Statutul de statiune balneara, climatica sau balneoclimatica se acorda prin hotarâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, dupa caz, a populatiei implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în conditiile legii, de Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
(sus)
   
(2)

Autorizatia de functionare, din punct de vedere medico-balnear si al valorificarii terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unitatilor medico-balneare si de recuperare din localitatile cu statut de statiune balneara, climatica sau balneoclimatica este obligatorie si se elibereaza la cerere, pe o durata de 10 ani, de catre Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.  
(3)


Autorizatia de functionare se prelungeste, la cerere, la expirare sau ori de câte ori se schimba calitatea factorilor naturali, constatata de organele de specialitate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati publice, abilitate de lege, prevazute la alin. (1).  
 
ART.3

   Pentru acordarea statutului de statiune balneara, climatica sau balneoclimatica sunt necesare:
(sus)
a)
studii complexe de analiza a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de institutii de specialitate;
b)stabilirea de catre Ministerul Sanatatii, prin institutia sa specializata - Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie -, a perimetrelor de protectie sanitara si prevederea acestora în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului;
c)
instalatii pentru valorificarea factorilor naturali;
d)

unitati sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzator si acreditat în conditiile legii, adecvate acordarii asistentei medicale balneare si de recuperare;
e)
cai de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicatii;
f)
amenajari pentru odihna si relaxare.
(sus)
CAP. 2 - Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie  
  ART.4

(1)
Se înfiinteaza Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, institutie publica, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sanatatii, denumit în continuare institut, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie si Recuperare Medicala Bucuresti care se desfiinteaza.  
   
(2)

Institutul are personalitate juridica, având în subordine, respectiv în structura, atât unitati sanitare cu personalitate juridica, cât si unitati sanitare fara personalitate juridica.  
(3)


În cadrul institutului vor functiona structuri care asigura inspectia activitatii medico-balneare si de recuperare la nivelul tuturor unitatilor de recuperare, medicina fizica si balneologie, indiferent de statutul lor juridic si patrimonial si de subordonarea acestora.  
 
(sus)
  ART.5
(1)Bunurile aflate în administrarea Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie si Recuperare Medicala Bucuresti trec în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, pe baza de protocol, de la data reorganizarii acestuia.  
   
 (2)

Personalul Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie si Recuperare Medicala Bucuresti se preia de institut si se considera transferat de la data reorganizarii acestuia.  
ART.6 Principalele obiective de activitate ale institutului sunt urmatoarele:
a)

organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologica si controlul întregii activitati de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie din unitatile de profil ale Ministerului Sanatatii;
b)
organizarea, coordonarea, dupa caz, desfasurarea si îndrumarea tehnico-metodologica a activitatii de cercetare medico-balneara, protectie sanitara si valorificare terapeutica, profilactica si recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga tara, precum si de dezvoltare în domeniul medico-balnear si de recuperare;
(sus)
c)

participarea la organizarea si coordonarea activitatii de învatamânt în domeniul medico-balnear si de recuperare;
d)

organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologica si, dupa caz, desfasurarea activitatii promotionale din domeniul medico-balnear si de recuperare;
e)

delimitarea perimetrelor de protectie sanitara la nivelul statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si asigurarea respectarii acestora;
f)asigurarea legalitatii functionarii statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si a unitatilor balneare, indiferent de statutul lor juridic, patrimonial si de subordonare, cu respectarea legislatiei în vigoare si a normelor privind asistenta medico-balneara, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;
g)


asigurarea cu cadre de specialitate, în conditiile legii, în functie de necesitatile si de solicitarile din teritoriu, precum si de disponibilitatile de personal existente, a tuturor unitatilor medico-balneare si de recuperare.
(sus)
 
  ART.7


(1)

Institutul este condus de un consiliu de administratie, de un director general, care are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie, si de un director general adjunct, care are si calitatea de vicepresedinte al consiliului. Presedintele consiliului de administratie - directorul general si vicepresedintele consiliului de administratie - directorul general adjunct sunt numiti, în conditiile legii, prin ordin al ministrului sanatatii.  
   
(2)Presedintele consiliului de administratie - directorul general al institutului numeste sau, dupa caz, revoca, prin decizie, în conditiile legii, conducerea unitatilor sanitare publice cu personalitate juridica, cu profil de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie, din reteaua Ministerului Sanatatii.  
         
  ART.8

Angajarea, salarizarea si promovarea personalului institutului se fac potrivit legii.
(sus)
 
ART.9
(1)Sediul, atributiile, organizarea si functionarea, structura organizatorica, componenta organelor de conducere si numarul maxim de posturi ale institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutului, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
 
(2)

În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sanatatii va supune Guvernului spre adoptare Regulamentul de organizare si functionare a institutului.
ART.10
(1)
Cheltuielile de functionare si de capital ale institutului se finanteaza integral din venituri extrabugetare.  
(2)


Institutul poate beneficia de transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor nationale de sanatate de profil, pentru unele lucrari de constructii, reabilitari sau modernizari de infrastructura, precum si pentru dotarea cu aparatura medicala, în conditiile legii.
(sus)
 
(3)
Veniturile extrabugetare ale institutului se constituie din:
a)

sumele realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate în sistemul asigurarilor sociale de sanatate;  
b)

venituri obtinute de la persoane fizice sau juridice, inclusiv din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, în conditiile legii;
c)
sumele obtinute în urma eliberarii autorizatiilor/avizelor de functionare;
d)
sumele obtinute în urma desfasurarii activitatii prevazute la art. 6 lit. e);
e)

sumele provenind din încasarile unitatilor medico-balneare, destinate stimularii personalului superior, mediu si auxiliar care lucreaza în unitatile respective;
f)
alte surse, în conditiile legii.
(sus)
CAP. 3 - Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protectia si conservarea factorilor naturali
ART.11

   Activitatea de cercetare-prospectare, de exploatare si de conservare a factorilor naturali se desfasoara în conditiile prevazute de Legea minelor nr. 61/1998.
 

ART.12

 

 

   Coordonarea si, dupa caz, asigurarea organizarii si functionarii corespunzatoare a statiunilor balneare climatice si balneoclimatice, precum si a întregii activitati privind factorii naturali se fac de Ministerul Sanatatii, reprezentat de institut, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în colaborare cu consiliile locale ale localitatilor care functioneaza ca statiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:
a)executarea, periodic, de studii si documentatii tehnice complexe ale statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, cu analiza factorilor naturali din fiecare areal, în conformitate cu normele si standardele interne si internationale în vigoare, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
b)


avizarea amplasarii de constructii tehnice necesare pentru exploatarea factorilor naturali în perimetrele de protectie sanitara ale statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si executarea pe teritoriul acestora a oricaror elemente de infrastructura;
(sus)
c)elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare functionala, de organizare a activitatii specifice statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear si recuperator si a unitatilor de cazare si alimentatie aferente, cu exceptia celor autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism prin Oficiul de Autorizare si Control în Turism, de protectie sanitara a factorilor naturali, de protectie fonica si, respectiv, a aerului, apei, solului si vegetatiei si de eliminare a deseurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;
d)
stabilirea de indicatii, limite si contraindicatii în consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;
e)
asigurarea controlului respectarii normelor tehnice unitare prevazute la lit. c).
 
  ART.13

(1)

Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv functionarea, din acest punct de vedere, a unitatilor medico-balneare si de recuperare, indiferent de statutul lor juridic si de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale si instituirea perimetrelor de protectie sanitara se desfasoara pe baza autorizatiei emise de institut, eliberata pe baza unei documentatii complexe de specialitate.
(sus)
   
(2)


Unitatile medico-balneare si de recuperare care se privatizeaza functioneaza pe baza autorizatiei prevazute la alin. (1), eliberata cu respectarea urmatoarelor obligatii prevazute în contractul de privatizare, si anume:  
   
a)
mentinerea destinatiei spatiului ocupat de unitatea de asistenta medico-balneara si de recuperare. În cazul unitatilor de tratament balnear, care în momentul privatizarii sunt într-o stare de degradare avansata si nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sanatatii, pe baza avizului tehnic emis de institut, în conditiile legii;  
   
b)
angajarea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzator, acreditat în conditiile legii.  
   
(3)

Documentatiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizatiile necesare, se efectueaza contra cost, la solicitarea statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si/sau a unitatilor care exploateaza factori naturali. Tarifele pentru executarea documentatiilor complexe, pentru emiterea de avize sau/si autorizatii de functionare, solicitate, se aproba, la propunerea institutului, prin ordin al ministrului sanatatii.
(sus)
 
(4)


Actualizarea documentatiilor complexe, a avizelor si/sau a autorizatiilor de functionare, prevazute la art. 2 alin. (2) si la art. 13 alin. (1), se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislatiei în vigoare.
(5)Statiunile balneare, climatice si balneoclimatice sau unitatile de profil, care nu au întocmit documentatia complexa privind activitatea cu factori naturali si functionarea acestora, vor îndeplini conditiile prevazute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
 
CAP. 4 - Asistenta medicala balneara si de recuperare
  ART.14

(1)

Prin asistenta medicala balneara se întelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub forma de cura în statiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai multor factori naturali si a unor factori fizici, terapeutici produsi artificial, conform unor proceduri definite metodologic, precum si prin dieta, medicatie, psihoterapie si educatie sanitara.
(sus)
   
(2)
Asistenta de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie se desfasoara numai în spitale de recuperare, sanatorii balneare si de recuperare, sectii de profil din spitale, centre medicale balneare si de recuperare, unitati ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice, precum si în cabinete medicale de specialitate, în conditiile legii.  
ART.15

   Asistenta medicala balneara si de recuperare se acorda numai de catre personalul medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispozitiilor legale în vigoare.
ART.16
(1)
Asistenta medicala balneara si de recuperare se acorda, în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice, sub forma de:
a)
cure profilactice si/sau de recuperare a capacitatii de munca, inclusiv antistres si/sau antisurmenaj;
b)
cure terapeutice;
(sus)
   
c)
cure de recuperare pe grupe de afectiuni cronice si/sau la bolnavi cu diverse deficite functionale sau/si cu diferite grade de invaliditate.  
   
(2)

Durata diferitelor tipuri de cura prevazute la alin. (1) se stabileste de catre institut, cu avizul comisiei de specialitate - Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie - a Ministerului Sanatatii.  
   
(3)
Institutul stabileste, pentru fiecare statiune balneara, climatica si balneoclimatica, în functie de proprietatile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cura, categoriile de afectiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum si conditiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical si recuperator.  
   
(4)


Modificarea categoriilor de afectiuni asistate si a tipurilor de cura se face de catre institut, cu acordul Ministerului Sanatatii, la propunerea unitatilor medico-balneare si de recuperare din statiunile balneare, climatice si balneoclimatice.  
 
ART.17   Normele privind activitatea personalului medico-sanitar angajat în unitatile de asistenta medico-balneara si de recuperare, indiferent de forma lor de organizare, de subordonare si de situatia juridica sau patrimoniala a acestora, sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
(sus)
 
CAP. 5 - Sanctiuni
ART.18
(1)
Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3), ale art. 13 alin. (1), (4) si (5) si ale art. 20 alin. (2), referitoare la obtinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizatiilor de functionare, a avizelor si/sau a documentatiilor complexe de specialitate constituie contraventie, daca fapta nu a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune.  
 
(2)
Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3)
Cuantumul amenzii se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotarâre a Guvernului.
   
(4)


Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii persoanelor vinovate se fac de catre persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspectie medico-balneara ale institutului, precum si din cadrul autoritatilor publice prevazute la art. 12.
(sus)
   
(5)

Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.  
ART.19
(1)
În cazul în care, dupa aplicarea sanctiunii, statiunea balneara, climatica sau balneoclimatica ori unitatea medico-balneara si de recuperare, publica sau privata, nu respecta obligatiile prevazute în prezenta ordonanta, institutul, cu avizul Ministerului Sanatatii, poate dispune retragerea temporara sau definitiva a autorizatiei de functionare si de valorificare terapeutica a factorilor naturali.  
(2)
Nerespectarea clauzelor contractuale obligatorii stipulate la art. 13 alin. (2) atrage nulitatea de drept a contractului de privatizare.
   
CAP. 6 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)
  ART.20
(1)
În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sanatatii, reprezentat de institut, împreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, elaboreaza si propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionarii statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a întregii activitati de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c).  
   
(2)

Toate unitatile medico-balneare si de recuperare din statiuni balneare, climatice si balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic si de subordonare, sunt obligate sa obtina:  
   
a)


autorizatia sanitara de functionare, eliberata de directiile de sanatate publica judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante;  
   
b)


autorizatia de utilizare terapeutica de factori naturali, inclusiv de functionare a unitatilor medico-balneare si de recuperare, eliberata de institut, în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
(sus)
         
ART. 21(1)


Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 138 - 155 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2)


Pozitia nr. 16 din anexa nr. 12 "Lista cuprinzând unitatile subordonate Ministerului Sanatatii" la Hotarârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"16. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie."
(sus)