sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 

LEGEA Nr. 343 din 31 mai 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/2000
privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si
asistenta medicala balneara si de recuperare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18 iunie 2002

 


ART.1

    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 109 din 31 august 2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, adoptata în temeiul art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autorizatia de functionare, din punct de vedere medico-balnear si al valorificarii terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unitatilor medico-balneare si de recuperare din localitatile cu statut de statiune balneara, climatica sau balneoclimatica este obligatorie si se elibereaza la cerere, pe o durata de 5 ani, de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, la propunerea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie."
(sus)
2. La capitolul II, articolele 4 - 10 se abroga.
3. La articolul 12, partea introductiva si litera c) vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 12
Coordonarea si controlarea activitatii de asistenta medicala în statiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se fac de catre Ministerul Sanatatii si Familiei. Ministerul Sanatatii si Familiei colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu consiliile locale ale localitatilor care functioneaza ca statiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:
   c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare functionala, de organizare a activitatii specifice statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear si recuperator si a unitatilor de cazare si alimentatie aferente, cu exceptia celor care nu au specific medical si sunt autorizate de catre Ministerul Turismului prin Directia generala de autorizare si control în turism, de protectie sanitara a factorilor naturali, de protectie fonica si, respectiv, a aerului, apei, solului si vegetatiei si de eliminare a deseurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;"
4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
(sus)
"ART. 13
(1)Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv functionarea din acest punct de vedere a unitatilor medico-balneare si de recuperare, indiferent de statutul lor juridic si de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale si instituirea perimetrelor de protectie sanitara se desfasoara pe baza autorizatiei emise de Ministerul Sanatatii si Familiei pe baza documentatiei întocmite de catre Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie.
(2)Unitatile medico-balneare de tratament si de recuperare, aflate în subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, se pot privatiza sau concesiona, cu avizul prealabil al Ministerului Sanatatii si Familiei, în conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
(3)


Unitatile medico-balneare si de recuperare, care se privatizeaza, functioneaza pe baza autorizatiei prevazute la alin. (1), eliberata cu respectarea urmatoarelor obligatii prevazute în contractul de privatizare, si anume:
(sus)
a) 


mentinerea destinatiei spatiului ocupat de unitatea de asistenta medico-balneara si de recuperare. În cazul unitatilor de tratament balnear care în momentul privatizarii sunt într-o stare de degradare avansata si nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, pe baza avizului tehnic emis de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, în conditiile legii;
b)
mentinerea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzator, acreditat în conditiile legii.
(4)

Documentatiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizatiile necesare, se efectueaza contra cost, la solicitarea statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si/sau a unitatilor care exploateaza factori naturali. Tarifele pentru executarea documentatiilor complexe si pentru emiterea de avize sau/si autorizatii de functionare solicitate, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(5)Actualizarea documentatiilor complexe, a avizelor si/sau a autorizatiilor de functionare, prevazute la art. 2 alin. (2) si la alin. (1) din prezentul articol, se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislatiei în vigoare.
(sus)
(6)
Statiunile balneare, climatice si balneoclimatice sau unitatile de profil, care nu au întocmit documentatia complexa privind activitatea cu factori naturali si functionarea acestora, vor îndeplini conditiile prevazute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante."
5.
   La articolul 14, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2)
 Asistenta de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie se desfasoara numai prin:
a)
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie;
b)unitati sanitare cu personalitate juridica în subordinea directiilor de sanatate publica, precum spitale de recuperare, sanatorii balneare si de recuperare, sectii de profil din spitale, centre medicale balneare si de recuperare, unitati ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice;
c)
cabinete medicale de specialitate, în conditiile legii;
d)
unitati sanitare de profil din subordinea altor ministere sau institutii, autorizate si acreditate, conform legii."
(sus)
6. Dupa articolul 14 se introduce articolul 14^1 cu urmatorul cuprins:
"ART. 14^1
(1)Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie este unitate sanitara cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, si are în structura unitati sanitare, cu paturi sau ambulatorii, fara personalitate juridica.
(2)
Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie are urmatoarele atributii:
a)îndrumarea tehnico-metodologica a activitatii de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie din unitatile de profil ale Ministerului Sanatatii si Familiei sau alte structuri private, ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Turismului si sindicate;
b)îndrumarea tehnico-metodologica a activitatii de cercetare medico-balneara, protectie sanitara si valorificare terapeutica, profilactica si recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga tara, precum si de dezvoltare în domeniul medico-balnear si de recuperare;
(sus)
c)
participarea la activitati de învatamânt în domeniul medico-balnear si de recuperare;
d) 

îndrumarea tehnico-metodologica si, dupa caz, desfasurarea activitatii promotionale din domeniul medico-balnear si de recuperare;
   
e)

îndrumarea metodologica din punct de vedere al protectiei sanitare la nivelul statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si asigurarea respectarii acestora.  
(3)

Cabinetele de asistenta medico-balneara si de recuperare din localitatile în care exista spitale fac parte din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv.
(4)În localitatile în care nu exista spitale cabinetele de asistenta medico-balneara si de recuperare se organizeaza, conform legii, în cabinete de libera practica medicala. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete."
(sus)
7.  La articolul 16, alineatele (2) - (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2)Durata diferitelor tipuri de cura prevazute la alin. (1) se stabileste de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sanatatii si Familiei si a Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie.
(3)Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii si Familiei, cu consultarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, stabileste, pentru fiecare statiune balneara, climatica sau balneoclimatica, în functie de proprietatile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cura, categoriile de afectiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum si conditiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical si recuperator.
(4)
Modificarea categoriilor de afectiuni asistate si a tipurilor de cura se face de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, la propunerea unitatilor medico-balneare si de recuperare din statiunile balneare, climatice si balneoclimatice."
(sus)
8. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
"ART. 17^1
(1)
Veniturile realizate din serviciile medicale prestate, contributii, donatii, sponsorizari se încaseaza si se retin de catre unitatile medico-balneare cu personalitate juridica din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei si se cuprind în bugetul propriu de venituri si cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de functionare a unitatilor respective.
(2)


Veniturile realizate din contractele încheiate între societatile comerciale de turism si unitatile medico-balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare si de recuperare, se vireaza în contul unitatilor medico-balneare si se constituie în venituri extrabugetare la dispozitia acestora si sunt utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente. Contractele se încheie pe baza estimarii corespunzatoare a actului medical. (sus)
(3)


Veniturile în valuta obtinute din furnizarea de servicii medicale balneare si de recuperare, pentru cetatenii straini, se constituie în venituri extrabugetare la dispozitia unitatilor medico-balneare care le-au realizat.
(4)Cota prevazuta pentru serviciile medicale, în cazul biletelor de odihna si tratament, se vireaza de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale în contul unitatilor medico-balneare care le-au realizat si se constituie în venituri extrabugetare.
(5)Pentru asiguratii care beneficiaza de tratament balnear sau de recuperare si care sunt înscrisi la alta casa de asigurari de sanatate decât cea cu care are contract unitatea sanitara se efectueaza decontari între casele de asigurari de sanatate, conform legii." (sus)
9. La articolul 18, alineatele (1), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 18
(1)Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3), ale art. 13 alin. (1), (5) si (6), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 si ale art. 20 alin. (2), referitoare la obtinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizatiilor de functionare, a avizelor sau a documentatiilor complexe de specialitate, la cadrul general de acordare a asistentei medico-balneare si de recuperare, constituie contraventie, daca fapta nu a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune.
(4)


Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspectie sanitara de stat, precum si din cadrul autoritatilor publice prevazute la art. 12.
(5)

Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
(sus)
10. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ART. 19
(1)
În cazul în care dupa aplicarea sanctiunii statiunea balneara, climatica sau balneoclimatica ori unitatea medico-balneara si de recuperare, publica sau privata, nu respecta obligatiile prevazute în prezenta ordonanta, Ministerul Sanatatii si Familiei retrage temporar sau definitiv autorizatia de functionare si de valorificare terapeutica a factorilor naturali."
11. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 20
(1)


În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sanatatii si Familiei, împreuna cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, elaboreaza si propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionarii statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a întregii activitati de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c). (sus)
(2)


Toate unitatile medico-balneare si de recuperare din statiuni balneare, climatice si balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic si de subordonare, sunt obligate sa obtina:
a)


autorizatia sanitara de functionare, eliberata de directiile de sanatate publica judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante;
b)


autorizatia de utilizare terapeutica de factori naturali, inclusiv de functionare a unitatilor medico-balneare si de recuperare, în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante."
12. La articolul 21, alineatul (2) se abroga. (sus)
13.În tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Sanatatii se înlocuieste cu denumirea Ministerul Sanatatii si Familiei; sintagma ministrul sanatatii se înlocuieste cu sintagma ministrul sanatatii si familiei; denumirea Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se înlocuieste cu denumirile Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor; denumirea Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei; denumirea Ministerul Industriei si Comertului se înlocuieste cu denumirea Ministerul Industriei si Resurselor.
ART.2(1)


Ministerul Sanatatii si Familiei procedeaza la inventarierea patrimoniului unitatilor medico-balneare si de recuperare, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2)


Proprietatile sunt delimitate juridic în baza analizei actelor de proprietate existente. Ministerul Sanatatii si Familiei ia masuri pentru protejarea patrimoniului propriu, inclusiv de revendicare, acolo unde este cazul, în conditiile legii.
(sus)