sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 
     


LEGEA Nr. 107 din 25 septembrie 1996 - Legea apelor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 8 octombrie 1996

 
         
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Regimul de folosire a apelor si a albiilor
Sectiunea - Regimul de folosire a apelor
CAP. 3 - Gospodarirea apelor
Sectiunea - Cunoasterea resurselor de apa
Sectiunea - Regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele
Sectiunea - Participarea publicului
CAP. 4 - Controlul activitatii de gospodarire a apelor
CAP. 5 - Mecanismul economic în domeniul apelor
CAP. 6 - Sanctiuni
CAP. 7 - Dispozitii tranzitorii si finale
ANEXA 1 - Definitiile termenilor tehnici folositi în cuprinsul legii
ANEXA 2 - Latimea zonelor de protectie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, în lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice

CAP. 1 - Dispozitii generale
   
  ART.1
(1)
Apele reprezinta o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element indispensabil pentru viata si pentru societate, materie prima pentru activitati productive, sursa de energie si cale de transport, factor determinant în mentinerea echilibrului ecologic.
 
(2)
Apele fac parte integranta din patrimoniul public. Protectia, punerea în valoare si dezvoltarea durabila a resurselor de apa sunt actiuni de interes general.
 
(3)
Dreptul de folosinta, cât si obligatiile corespunzatoare rezultate din protectia si conservarea resurselor de apa vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu exceptia apelor geotermale pentru care se vor adopta reglementari specifice.
 
(4)
Apele, malurile si albiile acestora, indiferent de persoana fizica sau juridica care le administreaza, sunt supuse dispozitiilor prezentei legi, precum si prevederilor din conventiile internationale la care România este parte.
(sus)
 
(5)
Sunt, de asemenea, supuse dispozitiilor prezentei legi lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele si prin care, direct ori indirect, se produc modificari temporare sau definitive asupra calitatii apelor ori regimului de curgere a acestora.
       
  ART.2    Prevederile prezentei legi au ca scop:
 
a)
conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si asigurarea unei curgeri libere a apelor;
 
b)
protectia împotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor resurselor de apa, a malurilor si albiilor sau cuvetelor acestora;
 
c)
refacerea calitatii apelor de suprafata si subterane;
 
d)
conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice;
(sus)
 
e)
asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice;
 
f)
valorificarea complexa a apelor ca resursa economica si repartitia rationala si echilibrata a acestei resurse, cu mentinerea si cu ameliorarea calitatii si productivitatii naturale a apelor;
 
g)
apararea împotriva inundatiilor si oricaror alte fenomene hidrometeorologice periculoase;
 
h)
satisfacerea cerintelor de apa ale agriculturii, industriei, producerii de energie, a transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului si sporturilor nautice, ca si ale oricaror alte activitati umane.
       
  ART.3
(1)
Apartin domeniului public apele de suprafata cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km si cu bazine hidrografice ce depasesc suprafata de 10 kmp, malurile si cuvetele lacurilor, precum si apele subterane, apele maritime interioare, faleza si plaja marii, cu bogatiile lor naturale si potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala si fundul apelor maritime.
(sus)
 
(2)
Albiile minore cu lungimi mai mici de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc suprafata de 10 kmp, pe care apele nu curg permanent, apartin detinatorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formeaza sau curg. Proprietarii acestor albii trebuie sa foloseasca aceste ape în concordanta cu conditiile generale de folosire a apei în bazinul respectiv.
 
(3)
Insulele, care nu sunt în legatura cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, apartin proprietarului albiei apei.
 
(4)
Apa subterana poate fi folosita de proprietarul terenului, numai în masura în care este utilizata conform art. 9 alin. (2).
 
(5)
Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) pepinierele si crescatoriile piscicole aflate în afara cursurilor de apa.
       
(sus)
  ART.4


(1)

Stabilirea regimului de folosire a resurselor de apa, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu exceptia apelor geotermale.
 
(2)

Apele din domeniul public se dau în administrare Regiei Autonome "Apele Române" de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, în conditiile legii.
 
(3)
Reglementarea navigatiei si a activitatilor conexe acesteia pe caile navigabile se face de catre Ministerul Transporturilor, prin unitati de profil.
 
(4)

Faza atmosferica a circuitului apei în natura poate fi modificata artificial numai de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de cei autorizati de acesta, în conditiile legii.
       
(sus)
  ART.5

(1)
În jurul surselor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, al surselor de ape minerale si al lacurilor si namolurilor terapeutice se instituie zone de protectie sanitara cu regim sever sau cu regim de restrictii, precum si perimetre de protectie hidrogeologica. Dreptul de proprietate asupra surselor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, surselor de ape minerale si lacurilor si namolurilor terapeutice se extinde si asupra zonelor de protectie sanitara cu regim sever.
 
(2)Regimul de exploatare a apelor geotermale, a lacurilor si namolurilor terapeutice, a turbariilor si zonelor umede, a zonelor de protectie sanitara, precum si regimul privind navigatia pe cursurile de apa naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritoriala, ca si lucrarile, constructiile sau instalatiile aferente sunt supuse prevederilor prezentei legi, precum si reglementarilor cu caracter special.
 
(3)

Regimul de exploatare a fondului piscicol, precum si exercitarea pescuitului în cursurile de apa naturale sau amenajate sunt supuse prevederilor prezentei legi si reglementarilor specifice.
(sus)
 
(4)

Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Ministerului Sanatatii.
 
(5)
Supravegherea calitatii apei potabile se asigura de catre Ministerul Sanatatii.
ART.6
(1)Activitatea de gospodarire unitara, rationala si complexa a apelor se organizeaza si se desfasoara pe bazine hidrografice ca entitati geografice indivizibile de gospodarire a resurselor de apa. Gospodarirea apelor trebuie sa considere ca un tot unitar apele de suprafata si subterane atât sub aspect cantitativ, cât si calitativ, în scopul asigurarii dezvoltarii durabile.
(2)


Gospodarirea apelor se bazeaza pe principiul solidaritatii umane si interesului comun, prin colaborare si cooperare strânsa, la toate nivelurile administratiei publice, a utilizatorilor de apa, a reprezentantilor colectivitatilor locale si a populatiei, pentru realizarea maximului de profit social.
(sus)
ART.7(1)


Elaborarea strategiei si politicii nationale în domeniul gospodaririi apelor, asigurarea coordonarii si controlului aplicarii reglementarilor interne si internationale în acest domeniu se realizeaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(2)


Gestionarea cantitativa si calitativa a apelor, exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor, precum si aplicarea strategiei si politicii nationale în domeniu se realizeaza de Regia Autonoma "Apele Române" si filialele sale bazinale.
(3)

Pe lânga Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza: Comisia centrala de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, Comisia nationala pentru siguranta barajelor si lucrarilor hidrotehnice si Comitetul national pentru programul hidrologic international, organisme cu caracter consultativ. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(sus)
ART.8

Termenii tehnici folositi în prezenta lege au semnificatia stabilita în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.
CAP. 2 - Regimul de folosire a apelor si a albiilor
Sectiunea 1 - Regimul de folosire a apelor
ART.9
(1)Dreptul de folosinta a apelor de suprafata sau subterane, inclusiv a celor arteziene; se stabileste prin autorizatia de gospodarire a apelor si se exercita potrivit prevederilor legale. Acest drept include si evacuarea, în resursele de apa, de ape uzate, ape din desecari ori drenaje, ape meteorice, ape de mina sau de zacamânt, dupa utilizare.
(sus)
(2)Apele de suprafata sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare si de protectie a calitatii apelor, pentru baut, adapat, udat, spalat, îmbaiat si alte trebuinte gospodaresti, daca pentru aceasta nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii de capacitate mica de pâna la 0,2 litri/secunda, destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii.
(3)
Orice persoana fizica, pe proprie raspundere, poate utiliza liber apele marine, din afara zonelor de restrictie, pentru îmbaiere.
(4)
Utilizarea apelor subterane se face pe baza rezervelor omologate, determinate conform prevederilor aplicabile resurselor minerale.
(sus)
ART.10
(1)Satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei are prioritate fata de folosirea apei în alte scopuri. De asemenea, au prioritate, fata de alte folosinte, alimentarea cu apa pentru animale, refacerea rezervei intangibile de apa dupa incendii, precum si debitele necesare mentinerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic.
(2)
Restrângerea utilizarii apei potabile pentru populatie, în folosul altor activitati, este interzisa.
(3)Apa potabila distribuita organizat în centre populate poate fi utilizata si în alte scopuri, numai daca s-a asigurat satisfacerea integrala a cerintelor populatiei, animalelor si ale unor activitati care necesita apa de aceasta calitate. Alimentarea cu apa potabila în alte scopuri va fi limitata sau desfiintata numai atunci când apar cerinte noi în alimentarea cu apa a populatiei.
 
(4)


Apele subterane, corespunzatoare calitativ, sunt destinate în primul rând pentru alimentarea cu apa a populatiei si animalelor, precum si pentru asigurarea igienei si sanatatii populatiei. Aceste ape pot fi utilizate si în alte scopuri, numai în baza autorizatiei de gospodarire a apelor.
(sus)
(5)


La planificarea si la realizarea unor activitati, cum sunt mineritul de suprafata, derivatiile de debite etc., ce pot influenta rezerva de ape subterane sau pot modifica reteaua hidrografica de suprafata, se vor lua obligatoriu masuri de refacere a alimentarilor cu apa si de protectie împotriva inundatiilor.
ART.11


(1)

În lacurile de acumulare folosite ca sursa pentru alimentari cu apa potabila se poate practica numai piscicultura în regim natural, fara furajarea pestilor si fara aplicarea fungicidelor sau a oricaror medicamente veterinare.
(2)

În orice alte zone decât cele prevazute în alin. (1), piscicultura cu administrare de furaje se poate practica numai în cazul în care nu este influentata calitatea apelor din aval si în baza avizului de gospodarire a apelor.
(sus)
ART.12
(1)Utilizatorii de apa sunt obligati sa respecte normele de consum de apa pe unitatea de produs sau pe activitate si sa economiseasca apa prin folosire judicioasa, recirculare si folosire repetata. De asemenea, au obligatia sa asigure întretinerea si repararea instalatiilor proprii si a celor din sistemele de alimentare cu apa si canalizare-epurare, dupa caz.
(2)
Normele de consum de apa pe unitatea de produs sau pe activitate se determina si se reactualizeaza periodic. Normele de consum se propun de utilizatorii de apa, la nivelul celor mai bune performante ale tehnologiilor folosite, se avizeaza de ministerele interesate si se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Solutionarea eventualelor divergente este de competenta Guvernului.
(sus)
ART.13   Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Române" sunt în drept sa ia masuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei, pentru a face fata unui pericol sau consecintelor unor accidente, secetei, inundatiilor sau unui risc de lipsa de apa datorat supraexploatarii resursei.
ART.14


(1)

Daca, din cauza secetei sau a altor calamitati naturale, debitele de apa autorizate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizati, se aplica restrictii temporare de folosire a resurselor de apa.
(2)
Restrictiile se stabilesc prin planuri de restrictii si folosire a apei în perioadele deficitare, elaborate de Regia Autonoma "Apele Române", dupa consultarea utilizatorilor autorizati, cu avizul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu aprobarea comitetului de bazin. Planurile de restrictii si folosire a apei în perioadele deficitare, denumite în continuare planuri de restrictii, se aduc la timp la cunostinta publicului.
(sus)
(3)Metodologia de elaborare si de aprobare a planurilor de restrictii si procedura de informare a publicului se stabilesc de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Aceasta metodologie va trebui sa tina seama de prioritatile prevazute la art. 10 si de importanta sociala si economica a utilizatorilor autorizati.
(4)


Masurile stabilite de Regia Autonoma "Apele Române" în aplicarea planului de restrictii sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de apa. Masurile de restrictii se asimileaza cu situatia de forta majora în nerealizarea contractelor de livrare a apei.
(5)
Pe durata aplicarii planurilor de restrictii, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor se subordoneaza acestora.
(sus)
ART.15
(1)
Poluarea în orice mod a resurselor de apa este interzisa.
(2)
Normele de calitate a resurselor de apa se aproba prin standarde, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(3)
Normele privind calitatea apei potabile se aproba prin standarde, la propunerea Ministerului Sanatatii.
(4)
Limitele de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Ministerului Sanatatii.
(5)
Limitele de descarcare înscrise în avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta limitele maxime admise, iar depasirea acestora este interzisa.
ART.16   Pentru protectia resurselor de apa, se interzic:
(sus)
a) 


punerea în functiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în functiune de noi ansambluri de locuinte, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de productie modificate, care maresc gradul de încarcare a apelor uzate, fara punerea concomitenta în functiune a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare ori fara realizarea altor lucrari si masuri care sa asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor;
b)


realizarea de lucrari noi pentru alimentare cu apa potabila sau industriala ori de extindere a celor existente, fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare necesare;
c) 

aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apa, în cuvetele lacurilor sau ale baltilor, în Marea Neagra si în zonele umede, precum si depozitarea pe malurile acestora a deseurilor de orice fel;
(sus)
d) 
evacuarea de ape uzate, în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în iazuri, în balti sau în helestee;
e) 
utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuarile ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu continut periculos;
f)


spalarea în cursuri de apa sau în lacuri si pe malurile acestora a vehiculelor, autovehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice, precum si a ambalajelor sau obiectelor care au continut pesticide sau alte substante periculoase;
g)
spalarea animalelor domestice dezinfectate cu substante toxice în afara locurilor special amenajate în acest scop;
h) 
aruncarea sau varsarea în instalatii sanitare sau în retele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substantelor periculoase;
(sus)
i)

spalarea în cursurile de apa sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substantelor chimice de orice fel.
(2) 

  
În zonele de protectie instituite potrivit prezentei legi, sunt interzise depozitarea si folosirea de îngrasaminte, pesticide sau alte substante periculoase.
ART.17    În scopul folosirii rationale si protejarii calitatii resurselor de apa, utilizatorii de apa au urmatoarele obligatii:
a)sa adopte tehnologii de productie cu cerinte de apa reduse si cât mai putin poluante, sa economiseasca apa prin recirculare sau folosire repetata, sa elimine risipa si sa diminueze pierderile de apa, sa reduca poluantii evacuati o data cu apele uzate si sa recupereze substantele utile continute în apele uzate si în namoluri;
(sus)
b)sa asigure realizarea, întretinerea si exploatarea statiilor si instalatiilor de prelucrare a calitatii apelor la capacitatea autorizata, sa urmareasca eficienta acestora prin analize de laborator si sa intervina operativ pentru încadrarea indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor uzate, limite prevazute prin autorizatia de gospodarire a apelor;
 
c)

sa respecte cu strictete disciplina si normele tehnologice în activitatile de productie care folosesc apa si evacueaza ape uzate, precum si în statiile si instalatiile de prelucrare a calitatii apelor;
 
d)
sa urmareasca, prin foraje de observatii si control, starea calitatii apelor subterane din zona de influenta a depozitelor de reziduuri de orice fel.
 
(sus)
  ART.18


   Utilizatorii de apa, amplasati pe teritoriul localitatilor sau pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în retelele de canalizare publica sau în cele ale platformelor industriale numai cu acceptul si cu respectarea conditiilor stabilite de detinatorul acestor retele si numai daca statiile de epurare finala ale localitatilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar si capacitati disponibile. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locala a apelor uzate provenite de la acesti utilizatori.
       
  ART.19


(1)

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii gospodaririi eficiente a apei distribuite în localitati, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate.
 
(2)

Realizarea alimentarii centralizate cu apa a satelor si comunelor cu distributie stradala, fara bransamente la locuinte, este conditionata numai de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale.
(sus)
 
 (3)Persoanele fizice si juridice care exploateaza statiile si instalatiile de epurare au obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize de laborator, a modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului împuternicit cu sarcini de inspectie si control.
   
  ART.20


(1)

Apele de mina sau de zacamânt pot fi evacuate în cursuri de apa, numai dupa epurarea lor corespunzatoare, astfel încât sa fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafata.
 
(2)Apele uzate industriale, ca si apele de mina sau de zacamânt, pentru care nu exista tehnologii sau procedee de epurare eficiente, pot fi injectate numai în straturi de foarte mare adâncime, pe baza unor studii speciale, a avizului acordat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si a avizului de gospodarire a apelor.
(sus)
 
  ART.21(1)


Topirea teiului, cânepii, inului si a altor plante textile în cursuri de apa, canale, lacuri artificiale, lacuri naturale sau în balti este interzisa. Operatiunile de topire pot fi efectuate în locuri special amenajate si în baza autorizatiei de gospodarire a apelor.
 
(2)
Tabacirea pieilor este permisa numai în conditiile prevazute în autorizatia de gospodarire a apelor.
 
  ART.22

(1)

Administratorii porturilor fluviale sau maritime au obligatia de a realiza instalatii specializate pentru colectarea, preluarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate provenite de la nave si instalatii plutitoare sau din scapari accidentale.
(sus)
 
(2)

Evacuarea în apele de suprafata sau maritime a apelor uzate neepurate, provenite de la nave si instalatii plutitoare sau de foraj marin, precum si a produselor petroliere de la reteaua aferenta de transport, este interzisa.
       
  ART.23
(1)Regia Autonoma "Apele Române" prin filialele sale bazinale organizeaza activitatea de prevenire a poluarilor accidentale si de înlaturare a efectelor lor, pe baza de planuri elaborate în functie de conditiile specifice bazinelor hidrografice respective si de natura substantelor poluante ce pot fi evacuate accidental.
 
(2)

Utilizatorii de apa sunt obligati sa întocmeasca planuri proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activitatii lor, si sa le puna în aplicare în caz de necesitate.
(sus)
 
(3)

Elaborarea planurilor de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale se face potrivit metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
 
(4)


Utilizatorii de apa care au produs o poluare accidentala sunt obligati sa ia masuri urgente pentru înlaturarea cauzelor si efectelor acestora si sa informeze imediat cea mai apropiata unitate de gospodarire a apelor asupra acestei poluari.
 
(5)

Unitatile de gospodarire a apelor au obligatia sa ia în considerare orice informatie provenita de la persoane fizice si juridice, altele decât utilizatorii; care au produs poluarea accidentala.
 
(6)
Poluarea intentionata se pedepseste.
 
(7)


În caz de poluari accidentale, filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române" vor avertiza imediat utilizatorii de apa si autoritatile administratiei publice a localitatilor din aval pentru a lua masuri de protectie a apelor si de diminuare a pagubelor.
(sus)
 
(8)

Utilizatorii de apa potential poluatori, autoritatile administratiei publice locale, precum si Regia Autonoma "Apele Române" au obligatia dotarii cu mijloace specifice de interventie pentru cazuri de poluari accidentale.
       
  ART.24(1)


Utilizatorii de apa din aval, care au suferit daune materiale cauzate de o poluare accidentala, produsa în amonte, sau de distrugerea unei constructii de retentie a apei din amonte, au dreptul la despagubire de la persoana fizica sau persoana juridica ce se face vinovata, potrivit legii.
 
(2)

Cheltuielile efectuate de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv de catre Regia Autonoma "Apele Române", pentru înlaturarea efectelor poluarii accidentale, se suporta de cel care a produs poluarea.
(sus)
       
       
CAP. 3 -  Gospodarirea apelor
    Sectiunea 1 - Cunoasterea resurselor de apa
  ART.37
(1)În scopul asigurarii unei calitati corespunzatoare a observatiilor si masuratorilor meteorologice specifice, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie a caror latime este de 30 m. În aceste zone de protectie este interzisa executarea oricaror constructii sau instalatii supraterane.
 
(2)

Amplasarea pe o distanta de pâna la 500 m în jurul si în afara zonei de protectie prevazute la alin. (1) de constructii mai înalte decât o sesime din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie, de retele de înalta tensiune sau de telecomunicatii, de obiective care emit în atmosfera fum sau pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersiune, ca si plantarea de perdele forestiere se fac numai în baza avizului de amplasament eliberat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(sus)
 
(3)

Zonele de protectie prevazute la alin. (1) si (2) sunt considerate, în planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, zone supuse unor reglementari speciale.
 
  ART.38   Pentru asigurarea folosirii rationale a apelor subterane, a apelor minerale si geotermale, a lacurilor si namolurilor terapeutice, precum si a agregatelor minerale din albii, cercetarea, evaluarea si omologarea rezervelor se vor face conform prevederilor aplicabile resurselor minerale utile.
  ..........    
  ART.41(1)


Masurile si amenajarile pentru protectia albiilor minore ale cursurilor de apa, a plajei si tarmului Marii Negre, a lucrarilor ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele se stabilesc prin prescriptii de reglementare si norme tehnice ce se elaboreaza de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(sus)
       
       
  Sectiunea a 4-a   -    Regimul lucrarilor care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele
  ART. 48
(1)
Lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele sunt:
 
a)

lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulari permanente sau nepermanente, derivatii de debite;
 
b)lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de acest fel;
(sus)
 
c)


lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor, injectii de ape în subteran, alte asemenea lucrari;
 
d)


constructii de aparare împotriva actiunii distructive a apei: îndiguiri, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare;
 
e)
traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
 

f)
amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si ale tarmului marii: balastiere. cariere etc.;
(sus)
 
g)
depozite de deseuri amplasate în albiile majore ale cursurilor de apa: halde de steril, zguri si cenusi, slamuri, namoluri si altele asemenea;
 
h)
plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante în zonele de protectie sau în albiile majore; care nu fac parte din fondul forestier;
 
i)

lucrari, constructii si instalatii care se executa pe malul marii, pe fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, pe platoul continental sau lucrari pentru apararea tarmului;
 
j)

lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice, borne topohidrografice si alte lucrari de studii de teren în legatura cu apele;
 
k)
lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau urmarirea automata a calitatii apei.
(sus)
 
(2)

Documentatiile elaborate pentru lucrarile prevazute la alin. (1) trebuie sa ofere securitatea necesara, sa raspunda normativelor si prescriptiilor tehnice, având în vedere interesele protectiei mediului si amplasamentelor.
   
  ART.50
(1)Lucrarile prevazute la art. 48 pot fi executate numai în baza avizului de gospodarire a apelor emis de unitatile teritoriale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectie Mediului asupra documentatiei de investitii. Punerea în functiune sau în exploatare a acestor lucrari se face numai în baza autorizatiei de gospodarire a apelor.
 
(2)
În cazul în care lucrarile se efectueaza în zona apelor nationale navigabile, este necesar si acordul Ministerului Transporturilor.
 
(3)
Se excepteaza de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la art. 9 alin. (2), precum si cele pentru care prezenta lege prevede notificarea.
(sus)
 
(4)
Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrarilor, prevazute la art. 48, se percep taxe si tarife care se stabilesc în conditiile legii.
 
(5)
Taxele si tarifele pentru serviciile de avizare sau de autorizare, instituite în baza alin. (4), se datoreaza la Fondul apelor.
       
  ART. 51
(1)
Avizul de gospodarire a apelor si avizul de amplasament sunt avize conforme.
 

(2)
Avizul si autorizatia de gospodarire a apelor nu exclud obligativitatea obtinerii acordului si a autorizatiei de mediu, potrivit legii.
 
  ART.52


   Elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor trebuie sa se bazeze pe studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, dupa caz, pe studii de gospodarire a apelor si de impact al lucrarilor respective asupra resurselor de apa si asupra zonelor riverane. Aceste studii pot fi întocmite de unitati publice sau private, abilitate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Documentatiile de fundamentare trebuie sa demonstreze ca solicitantul avizului de gospodarire a apelor se poate conforma cerintelor legale.
(sus)
 
  ART.53(1)


Avizul de gospodarire a apelor îsi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, în scris, data de începere a executiei, cu 10 zile înainte de aceasta.
 
(2)Avizul de gospodarire a apelor este necesar si în caz de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente ale utilizatorilor de apa, daca se modifica prevederile avizului obtinut anterior, precum si daca aceasta modificare a intervenit pâna la promovarea lucrarilor respective.
(sus)
 
(3)Documentatiile lucrarilor de interes public care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele trebuie avizate, chiar daca realizarea acestora ar necesita restrângerea sau încetarea unor activitati existente. Persoanele fizice si persoanele juridice afectate pot fi despagubite în conditiile legii, daca fac dovada ca utilizeaza eficient apa sau ca nu polueaza resursele de apa.
 
(4)


Lucrarile de barare a cursurilor de apa trebuie sa fie prevazute cu instalatii care sa asigure debitul necesar în aval, precum si cu constructiile necesare pentru migrarea ihtiofaunei, în cazul în care aceasta se impune ca necesar, pe baza unui studiu.
 
(5)


Prin avizul de gospodarire a apelor, investitorul poate fi obligat sa execute si alte lucrari necesare, necuprinse în documentatia tehnica, astfel încât lucrarile, constructiile sau instalatiile propuse sa nu produca pagube utilizatorilor de apa existenti sau riveranilor din amonte si din aval.
(sus)
       
  ART.54
(1)
Investitorul are obligatia sa notifice Regiei Autonome "Apele Române", cu cel putin 20 de zile înainte, începerea executiei pentru urmatoarele categorii de activitati si lucrari:
 
a)lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa, înscrisi în autorizatia de gospodarire a apelor, pe baza careia utilizatorul respectiv a functionat înainte de începerea executiei unor astfel de lucrari;
 
b)

injectarea în structurile din care au provenit a apelor de zacamânt de la schelele de extractie, fara a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate, în conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale;
(sus)
 
c)

instalatiile cu caracter provizoriu, pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa;
 
d)
protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice;
 
e)
traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, în bazine hidrografice mai mici de 10 kmp;
 
f)

lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de 20 kmp, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km;
 
g)

lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
(sus)
 
(2)
Pentru lucrarile înscrise la alin. (1), începerea executiei se face în baza notificarii, fara a fi necesar avizul de gospodarire a apelor.
 
(3)
Punerea în functiune a lucrarilor si instalatiilor prevazute la alin. (1), ca si a categoriilor de lucrari privind linii electrice, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti si combaterea eroziunii solului se face în baza notificarii catre Regia Autonoma "Apele Române", cu 20 de zile înainte de aceasta, autorizatia de gospodarire a apelor nefiind necesara.
       
  ART.55
(1)Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza în baza constatarii tehnice în teren, în prezenta beneficiarului - cel mai târziu o data cu receptia investitiilor -, daca sunt respectate prevederile legale privind gospodarirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrarilor si exactitatea datelor cuprinse în cererea de autorizare si în documentatia anexata la aceasta.
(sus)
 
(2)Daca la verificarea în teren se constata lipsuri de natura a nu permite, potrivit prezentei legi, darea în functiune a investitiei, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor va fixa un termen pentru efectuarea remedierilor sau a completarilor necesare. Daca este cazul, emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor poate refuza, motivat, eliberarea ei.
 
(3)

Autorizatia de gospodarire a apelor se poate acorda si pe durata limitata, daca lipsurile constatate cu ocazia verificarii în teren permit punerea în functiune a investitiei, fara pericol, din punct de vedere al gospodaririi apelor.
 
(4)

Modul de exploatare si întretinere a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor se înscrie în regulamentul de exploatare, care face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
(sus)
 
(5)


Prin autorizatia de gospodarire a apelor, cât si prin actele complementare acesteia, trebuie impuse prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitatile de control tehnic si mijloacele de interventie în caz de incidente, avarii sau accidente si altele asemenea.
 
  ART.56
(1)
Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi modificata sau retrasa de catre emitent, fara despagubiri, în urmatoarele cazuri:
 
a)
în interesul salubritatii publice si, în special, daca modificarea sau retragerea este necesara pentru a înlatura o prejudiciere importanta a binelui comunitatii;
 
b)
pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundatiilor sau, în caz de pericol, pentru securitatea publica;
 
c)
în caz de pericol pentru mediul acvatic si, mai ales, daca mediile acvatice sunt supuse unor conditii critice necompatibile cu protejarea acestora;
(sus)
 
d)
în cazuri de forta majora, datorita schimbarilor naturale privind resursa de apa sau unor calamitati naturale intervenite asupra instalatiilor utilizatorilor;
 
e)

în situatia în care lucrarile sau instalatiile sunt abandonate sau nu sunt întretinute corespunzator, caz în care detinatorul acestora este obligat ca, din dispozitia Regiei Autonome "Apele Române", sa le demoleze.
 
(2)
Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi modificata sau retrasa în situatii în care apar cerinte noi de apa, care trebuie satisfacute cu prioritate conform prevederilor art. 10 alin. (1), acordându-se despagubiri potrivit legii.
 
(3)
Refuzul eliberarii, precum si orice modificare sau retragere a unei autorizatii de gospodarire a apelor trebuie motivate în scris solicitantului sau titularului de autorizatie, dupa caz, de catre cel care a decis masura respectiva.
(sus)
       
  ART.57   Retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor atrage dupa sine obligativitatea încetarii activitatii, ca si pierderea drepturilor obtinute în baza prezentei legi.
   
  ART.58
(1)
Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi suspendata temporar, fara, despagubiri, în urmatoarele cazuri:
 
a)
daca nu s-au respectat conditiile impuse initial;
 
b)

daca lucrarile, constructiile si instalatiile autorizate nu prezinta siguranta în exploatare atât cu privire la rezistenta structurilor, cât si la eficienta tehnologiilor adoptate;
 
c)pentru abateri repetate sau grave de la conditiile de folosire sau de evacuare a apei, prevazute în autorizatie, precum si în cazul în care utilizatorul nu realizeaza conditiile de siguranta în exploatare, ca si alte masuri stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Autonoma "Apele Române";
(sus)
 
d)
în caz de poluare accidentala semnificativa a resurselor de apa, care ameninta sanatatea populatiei ori produce pagube ecologice importante.
 
2)

În cazul situatiilor prevazute la alin. (1) lit. d), Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate dispune si oprirea activitatii poluatorului sau a instalatiei care provoaca poluarea apelor pâna la înlaturarea cauzelor.
 
(3)

Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate institui un regim de supraveghere speciala, în caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor înscrise în autorizatia de gospodarire a apelor. Pe toata durata acestui regim, utilizarea si epurarea apei se fac sub controlul direct al personalului anume desemnat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Toate cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea regimului de supraveghere speciala se suporta de titularul autorizatiei de gospodarire a apelor.
(sus)
 
  ART.59

(1)
Lucrarile si instalatiile supuse autorizarii sau notificarii, potrivit prevederilor prezentei legi, care sunt folosite pentru prelevari de apa de suprafata sau subterana ori pentru evacuari în receptori naturali, trebuie sa fie prevazute cu mijloace de masurare a debitelor si volumelor de apa prelevate sau evacuate si de determinare a calitatii apelor evacuate conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.
 
(2)


Detinatorii lucrarilor si instalatiilor supuse autorizarii sau notificarii prevazute la alin. (1) sunt obligati sa asigure montarea si functionarea mijloacelor de masurare, sa pastreze pe timp de 5 ani datele obtinute din masuratori si sa le transmita lunar Regiei Autonome "Apele Române".
(sus)
 
(3)

Regia Autonoma "Apele Române" pune la dispozitia persoanelor fizice si persoanelor juridice datele prevazute la alin. (2), cu respectarea dispozitiilor art. 35 alin. (6) si (7).
 
  ART.60

   Avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, precum si refuzul de emitere a acestora pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
       
  Sectiunea a 6-a    -    Participarea publicului
  ART.77
(1)
Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi privind protectia apelor de suprafata si subterane, precum si pentru asigurarea alimentarii cu apa, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului poate lua masuri ce afecteaza interesele utilizatorilor de apa, ale riveranilor sau publicului, numai dupa consultarea acestora, cu exceptia unor situatii speciale, cum ar fi secete, inundatii sau altele asemenea.
(sus)
 
(2)În vederea realizarii consultarii prevazute la alin. (1), Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si, dupa caz, Regia Autonoma "Apele Române" sau filialele sale bazinale vor publica în ziarul local o informare cu privire la masurile propuse. Aceeasi informare se va transmite si utilizatorilor de apa, riveranilor, precum si oricarei alte persoane ce ar putea fi afectata.
 
(3)
Masurile propuse, ca si orice documentatie de fundamentare a acestora se vor tine la dispozitia publicului de catre unitatile prevazute la alin. (2).
 
(4)
Comentariile, observatiile sau propunerile scrise asupra masurilor propuse se vor transmite celui care a facut informarea, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicarii acesteia.
 
(5)

În cazul propunerii unor masuri speciale, importante sau controversate, emitentul informarii va organiza o dezbatere publica a acesteia, dupa 60 de zile de la publicarea informarii.
(sus)
 
(6)


Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau, dupa caz, Regia Autonoma "Apele Române" va analiza toate observatiile si propunerile facute, înainte de a lua o hotarâre. Textul hotarârii si al motivatiei acesteia vor fi puse la dispozitia publicului.
 
(7)

Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la activitatea de consultare va fi stabilita de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
       
       
CAP. 4 - Controlul activitatii de gospodarire a apelor
  ART.78

(1)
Activitatea de gospodarire a apelor si respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate.
(sus)
 
(2)
În cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza Inspectia de stat a apelor, cu atributii de inspectie si de control al aplicarii prevederilor prezentei legi.
 
(3)

În scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul de gospodarire a apelor, precum si împuternicitii Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:
 
a)


de acces la ape, în zonele din lungul apelor, ca si în orice alt loc, unitate sau instalatie, indiferent de detinatorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatari privind respectarea reglementarilor si aplicarea masurilor de gospodarire a apelor;
 
b)


de a controla lucrarile, constructiile, instalatiile sau activitatile care au legatura cu apele si de a verifica daca acestea sunt realizate si exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice si cu respectarea avizelor sau a autorizatiilor de gospodarire a apelor, dupa caz;
(sus)
 
c)

de a verifica instalatiile de masurare a debitelor, de a recolta probe de apa si de a examina, în conditiile legii, orice date sau documente necesare controlului;
 
d)
de a constata faptele care constituie contraventii sau infractiuni în domeniul gospodaririi apelor si de a încheia documentele, potrivit legii.
 
(4)

Împuternicitii Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului cu efectuarea actiunilor de control în unitati cu caracter special vor primi aprobarea si de la ministerele care coordoneaza unitatile respective.
 
(5)


Pe caile navigabile si în porturi, atributiile de cercetare, constatare, control si sanctionare privind respectarea reglementarilor în domeniul protectiei apelor revin personalului împuternicit de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, împreuna cu Ministerul Transporturilor.
(sus)
 
  ART.79
   Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure sprijinul salariatilor Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regiei Autonome "Apele Române" si împuternicitilor acestora, precum si sa asigure, în perioadele de ape mari si inundatii, efectuarea continua a observatiilor, masuratorilor si transmiterii informatiilor.
         
       
CAP. 5 - Mecanismul economic in domeniul apelor
  ART.80

(1)
Apa constituie o resursa naturala cu valoare economica în toate formele sale de utilizare. Conservarea, refolosirea si economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifesta o preocupare constanta în protejarea cantitatii si calitatii apei, precum si prin aplicarea de penalitati celor care risipesc sau polueaza resursele de apa.
(sus)
 
(2)


Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a apelor include sistemul de plati, bonificatii si penalitati ca parte a modului de finantare a dezvoltarii domeniului si de asigurare a functionarii pe principii economice a Regiei Autonome "Apele Române".
 
(3)

Metodologia de fundamentare a sistemului de plati în domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acestora se stabilesc de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor.
 
(4)

Sistemul de plati prevazut la alin. (2) se bazeaza pe regula: beneficiarul plateste, în functie de serviciile prestate si de cele privind folosirea rationala a resurselor de apa, care asigura:
 
a)
stimularea economica a utilizarii durabile si a protectiei calitatii apelor;
(sus)
 
b)

diferentierea teritoriala a preturilor si tarifelor pe categorii de surse si de utilizatori, ca urmare a conditiilor diferite de asigurare a apei, în masura în care sistemul asigura venituri si cheltuieli echilibrate;
 
c)
corectarea nivelului preturilor si tarifelor în functie de dinamica generala a preturilor;
 
d)
transmiterea la utilizatori a influentelor economice determinate de activitatile de asigurare a surselor de apa din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 
e)
minimizarea costurilor de productie prin stimularea economica a pretului, în scopul asigurarii maximului de profit social;
 
f)
reflectarea în preturi a cererii de debit si de volum de apa.
       
  ART.81

(1)
Sistemul de plati, bonificatiile si penalitatile specifice activitatii de gospodarire a apelor se aplica tuturor utilizatorilor.
(sus)
 
(2)

Prevederile alin. (1) nu se aplica la apa tranzitata pentru navigatie pe caile navigabile artificiale, precum si persoanelor fizice care folosesc apa conform art. 9 alin. (2).
 
(3)
Regia Autonoma "Apele Române" este singurul furnizor al apei prelevate direct din sursele de apa de suprafata, naturale sau amenajate, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii si din sursele subterane, cu exceptia apelor geotermale, precum si de produse si servicii specifice de gospodarire a apelor, pe baza de contracte încheiate în acest scop.
 
(4)

Pentru activitatile mentionate la alin. (3), Regia Autonoma "Apele Române" este singura în drept sa aplice sistemul de plati specific gospodaririi apelor.
 
(5)


Pentru apa tratata livrata sau pentru alte servicii de gospodarire a apelor decât cele specifice, furnizor sau prestator sunt persoanele fizice si juridice care, dupa caz, au în administrare lucrarile hidrotehnice sau care presteaza serviciile de gospodarire a apelor.
(sus)
   
  ART.82
(1)Bonificatiile se acorda utilizatorilor de apa care demonstreaza, constant, o grija deosebita pentru folosirea rationala si pentru protectia calitatii apelor, evacuând, o data cu apele uzate epurate, substante impurificatoare cu concentratii si în cantitati mai mici decât cele înscrise în autorizatia de gospodarire a apelor.
 
(2)


Penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile contractelor prevazute la art. 81 alin. (3) atât pentru depasirea cantitatilor de apa prelevate, cât si a concentratiilor si cantitatilor de substante impurificatoare evacuate.
 
(3)


Regia Autonoma "Apele Române" este singura în drept sa constate cazurile în care se acorda bonificatii sau se aplica penalitati. Bonificatiile se acorda cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(sus)
       
  ART.83

    Sistemul de plati, bonificatii si penalitati, precum si categoriile de produse si servicii de gospodarire a apelor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
 
  ART.84
(1)În scopul participarii la finantarea de investitii în lucrari si masuri cu contributie importanta la îmbunatatirea asigurarii surselor de apa, la protectia calitatii apelor, precum si la cheltuielile pentru întocmirea de studii si cercetari aplicative în domeniul apelor, se constituie un fond special, extrabugetar, denumit Fondul apelor.
 
(2)

Fondul apelor se constituie din taxele si tarifele pentru serviciile de avizare si autorizare, stabilite conform legii, precum si din penalitatile prevazute la art. 82 alin. (2).
(sus)
 
(3)


Fondul apelor este gestionat prin buget separat, elaborat de Regia Autonoma "Apele Române" si aprobat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care stabileste si metodologia de întocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finantelor.
 
(4)
Fondul apelor, împreuna cu alte surse, va fi folosit pentru sustinerea financiara a:
 
a)
realizarii Sistemului national de supraveghere cantitativa si calitativa a resurselor de apa;
 
b)
dotarii retelelor de laboratoare, de transmisiuni si informationale aferente acestuia;
 
c)

participarii la realizarea sau modernizarea statiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate pentru îmbunatatirea calitatii resurselor de apa;
 
d)
realizarii lucrarilor publice de interes local cu efect social deosebit si pentru care autoritatile locale nu au suficiente resurse financiare;
 
e)

realizarii lucrarilor publice privind apararea de inundatii, a celor de actiune, prevenire si combatere a calamitatilor naturale datorate excesului sau lipsei de apa; (sus)
 
f)
dotarii sistemului informational hidrologic si operativ decizional în domeniul gospodaririi apelor;
 
g)
înlaturarii avariilor sau pentru punerea în siguranta a constructiilor hidrotehnice de interes national sau local, cum ar fi baraje, diguri etc;
 
h)
realizarii lucrarilor de protectie a bazinelor hidrografice împotriva colmatarii;
 
i)
realizarii studiilor pentru cunoasterea evolutiei si gestiunii resurselor de apa;
 
j)
acordarii bonificatiilor pentru cei care au rezultate deosebite în protectia împotriva epuizarii si degradarii resurselor de apa;
 
k)
activitatii comitetului de bazin.
       
  ART.83

    Sistemul de plati, bonificatii si penalitati, precum si categoriile de produse si servicii de gospodarire a apelor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
 
(sus)
  ART.84
(1)În scopul participarii la finantarea de investitii în lucrari si masuri cu contributie importanta la îmbunatatirea asigurarii surselor de apa, la protectia calitatii apelor, precum si la cheltuielile pentru întocmirea de studii si cercetari aplicative în domeniul apelor, se constituie un fond special, extrabugetar, denumit Fondul apelor.
 
(2)

Fondul apelor se constituie din taxele si tarifele pentru serviciile de avizare si autorizare, stabilite conform legii, precum si din penalitatile prevazute la art. 82 alin. (2).
 
(3)


Fondul apelor este gestionat prin buget separat, elaborat de Regia Autonoma "Apele Române" si aprobat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care stabileste si metodologia de întocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finantelor.
 
(4)
Fondul apelor, împreuna cu alte surse, va fi folosit pentru sustinerea financiara a:
 
a)
realizarii Sistemului national de supraveghere cantitativa si calitativa a resurselor de apa;
 
b)
dotarii retelelor de laboratoare, de transmisiuni si informationale aferente acestuia;
 
c)
participarii la realizarea sau modernizarea statiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate pentru îmbunatatirea calitatii resurselor de apa; (sus)
 
d)
realizarii lucrarilor publice de interes local cu efect social deosebit si pentru care autoritatile locale nu au suficiente resurse financiare;
 
e)
realizarii lucrarilor publice privind apararea de inundatii, a celor de actiune, prevenire si combatere a calamitatilor naturale datorate excesului sau lipsei de apa;
 
f)
dotarii sistemului informational hidrologic si operativ decizional în domeniul gospodaririi apelor;
 
g)
înlaturarii avariilor sau pentru punerea în siguranta a constructiilor hidrotehnice de interes national sau local, cum ar fi baraje, diguri etc;
 
h)
realizarii lucrarilor de protectie a bazinelor hidrografice împotriva colmatarii;
 
i)
realizarii studiilor pentru cunoasterea evolutiei si gestiunii resurselor de apa;
 
j)
acordarii bonificatiilor pentru cei care au rezultate deosebite în protectia împotriva epuizarii si degradarii resurselor de apa;
 
k)
activitatii comitetului de bazin.
        (sus)
  ART.85

   Finantarea investitiilor privind lucrarile, constructiile sau instalatiile de gospodarire a apelor se asigura, total sau partial, dupa caz, din:
 
a)
bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrari declarate de utilitate publica, potrivit legii;
 
b)
fondurile utilizatorilor de apa;
 
c)
fondul de dezvoltare al Regiei Autonome "Apele Române";
 
d)


fonduri obtinute prin credite sau prin emitere de obligatiuni, garantate de Guvern sau de autoritatile administratiei publice locale, pentru lucrari de utilitate publica sau pentru asociatii de persoane care vor sa execute astfel de lucrari;
 
e)
Fondul apelor.
       
        (sus)
CAP. 6 - Sanctiuni
  ART.86

Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
 
  ART.87

Constituie contraventii în domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
   
1)

executarea sau punerea în functiune de lucrari construite pe ape sau care au legatura cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara respectarea avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor;
   
2)

exploatarea sau întretinerea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, fara respectarea prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor;
   
3)

folosirea resurselor de apa de suprafata sau subterane în diferite scopuri, fara respectarea prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor, cu exceptia satisfacerii necesitatilor gospodariei proprii;
   
4)

evacuarea sau injectarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale în resursele de apa, fara respectarea prevederilor avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor;
   
5)


extragerea agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fara aviz sau autorizatie de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestora; (sus)
   
6)

extragerea agregatelor minerale din rezerve neomologate sau în afara perimetrelor marcate, peste limita cantitatii maxime de 5.000 mc pe an;
   
7)
nerespectarea de catre agentii economici a obligatiei de a solicita autorizatia de gospodarire a apelor, la termenele stabilite;
   
8)

nerespectarea, de catre producatorii de informatii ce pot constitui Fondul national de date de gospodarirea apelor, a obligatiilor de a pastra aceste date si de a le furniza conform prevederilor prezentei legi;
   
9)


amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte, fara avizul de amplasament, precum si fara avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor sau fara respectarea masurilor de protectie împotriva inundatiilor;
   
10)

neîntretinerea corespunzatoare a malurilor sau a albiilor în zonele stabilite, de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta a apei sau de catre detinatorii de lucrari;
   
11)
nerespectarea de catre persoanele fizice si persoanele juridice a regimului impus în zonele de protectie; (sus)
   
12)

nerespectarea de catre utilizatorii de apa a obligatiilor legale care le revin privind gospodarirea rationala a apei, întretinerea si repararea instalatiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apa si canalizare-epurare;
   
13)neasigurarea întretinerii si exploatarii statiilor si instalatiilor de prelucrare a calitatii apelor la capacitatea autorizata, lipsa de urmarire, prin analize de laborator, a eficientei acestora si de interventie operativa în caz de neîncadrare în normele de calitate si în limitele înscrise în autorizatia de gospodarire a apelor;
   
14)


evacuarea apelor de mina sau de zacamânt în cursurile de apa fara asigurarea epurarii corespunzatoare a acestora, astfel încât sa fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafata;
   
15)

folosirea, transportul, mânuirea si depozitarea de reziduuri sau de substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii, directa sau indirecta, a apelor de suprafata sau subterane;
   
16)
practicarea, în lacurile de acumulare folosite ca surse pentru alimentari cu apa potabila, a pisciculturii în regim de furajare a pestilor; (sus)
   
17)

topirea teiului, cânepii, inului sau a altor plante textile, fara avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor si în afara locurilor anume destinate si amenajate în aceste scopuri;
   
18)

depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, baltilor si pe faleza marii, pe baraje si diguri sau în zonele de protectie a acestora a materialelor de orice fel;
   
19)
spalarea, în cursurile de apa sau în lacuri si pe malurile acestora, a vehiculelor si autovehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice;
   
20)


spalarea, în cursurile de apa sau în lacuri si pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate cu substante toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergentilor si a ambalajelor ce au continut pesticide sau alte substante periculoase;
   
21)
varsarea sau aruncarea în instalatii sanitare sau în retele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substantelor periculoase;
   
22)

deversarea apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea conditiilor stabilite de detinatorii acestora, ca si lipsa preepurarii locale a acestor ape; (sus)
   
23)
folosirea de canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu continut toxic;
   
24)
nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a reglementarilor legale în vigoare, în cazurile de poluare a apelor nationale navigabile de catre nave sau instalatii plutitoare, sub orice pavilion;
   
25)
inexistenta, la utilizatorii de apa, a planurilor proprii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora;
   
26)
neanuntarea unitatilor de gospodarire a apelor cu privire la producerea unei poluari accidentale, de catre utilizatorii care au produs-o;
   
27)
neluarea de masuri operative, de catre utilizatorul de apa care a produs poluarea accidentala, pentru înlaturarea cauzelor si efectelor acesteia;
   
28)

nerespectarea, de catre persoane fizice si persoane juridice, a restrictiilor în folosirea apelor si a altor masuri, stabilite pentru perioadele de seceta, ape mari sau calamitati;
   
29)


inexistenta planurilor de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice, la nivel de obiectiv, precum si nerespectarea acestora si a planurilor locale de aparare; (sus)
   
30)
obturarea sau blocarea, sub orice forma, precum si scoaterea din functiune, în orice mod, a constructiilor si instalatiilor de descarcare a apelor mari;
   
31)


plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor, a culturilor perene si puietilor din albiile cursurilor de apa, din cuvetele lacurilor de acumulare si de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri si din zonele de protectie a acestora;
   
32)
plantarea de stâlpi pe baraje si diguri, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
   
33)
pasunatul în zonele de protectie a cursurilor de apa;
   
34)


distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea;
   
35)instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrari hidrotehnice ori în zonele de protectie a acestora, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fara notificarea unor astfel de activitati; (sus)
   
36)


efectuarea de sapaturi pe maluri si în albiile cursurilor de apa sau ale canalelor pentru executarea de lucrari de traversare sau alte lucrari hidrotehnice, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea acestuia;
   
37)

circulatia cu vehicule, trecerea cu animale sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru interventii operative;
   
38)

întretinerea necorespunzatoare a lucrarilor de captare, acumulare si distributie a apei, a lucrarilor de protectie a albiilor si malurilor, a celor de prevenire si combatere a actiunii distructive a apelor;
   
39)

inexistenta la lucrarile de barare a cursurilor de apa a instalatiilor care sa asigure în aval debitele salubre si debitele de servitute, precum si migrarea ihtiofaunei;
   
40)

nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare si prizelor de apa, precum si neasigurarea debitelor salubre si a debitelor de servitute;
   
41)

inexistenta sau nefunctionarea puturilor de observatie si control pentru urmarirea poluarii apelor subterane, datorita apelor uzate rezultate din activitatea proprie; (sus)
   
42)
inexistenta dispozitivelor sau a aparaturii de masura si control al debitelor de apa captate sau evacuate;
   
43)
inexistenta dispozitivelor sau a aparaturii de urmarire a comportarii în timp a lucrarilor hidrotehnice si de alarmare în caz de pericol;
   
44)


întretinerea necorespunzatoare a dispozitivelor sau aparaturii de masura si control al debitelor de apa captate sau evacuate, precum si a aparaturii de urmarire a comportarii în timp a lucrarilor hidrotehnice si de alarmare în caz de pericol;
   
45)

refuzul persoanelor fizice si juridice de a prezenta avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanti de specialitate;
   
46)
refuzul de a permite, personalului cu atributii de serviciu în gospodarirea apelor si celor cu drept de control, accesul la ape, pe terenurile si incintele utilizatorilor de apa sau ale detinatorilor de lucrari, precum si în orice alt loc unde este necesar a efectua constatari, a monta si a întretine aparatura de masura si control, a preleva probe de apa sau a interveni în aplicarea prevederilor legale; (sus)
   
47)

neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ale Regiei Autonome "Apele Române";
   
48)

autorizarea lucrarilor prevazute la art. 48 fara a fi îndeplinite conditiile pentru prevenirea poluarii apelor, conform prevederilor legale în vigoare, sau retragerea nejustificata a autorizatiei de gospodarire a apelor;
   
49)
neprimirea sub orice forma, de catre detinatorii terenurilor din aval, a apelor ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte;
   
50)
executarea de constructii sau instalatii supraterane în zonele de protectie a platformelor meteorologice;
   
51)
neparticiparea la actiunile de aparare împotriva inundatiilor, de combatere a secetei sau a altor calamitati naturale; (sus)
   
52)

inexistenta instalatiilor de stocare, epurare si a racordurilor de descarcare în instalatii de mal sau plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalatii plutitoare, sub orice pavilion;
   
53)
bransarea locuintelor la reteaua de alimentare cu apa centralizata, fara existenta sau realizarea retelelor de canalizare a statiei de epurare.
       
  ART.88

(1)
Contraventiile prevazute la art. 87, savârsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
 
a)


cu amenda de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35) si 52);
 
b)


cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51); (sus)
 
c)

cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42) si 53).
 
(2)
Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
       
  ART.89

   Amenzile aplicate persoanelor fizice sau persoanelor juridice straine se platesc în lei, la cursul de schimb valutar în momentul efectuarii platii.
 
  ART.90

   Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 88 se fac de catre:
 
a)
inspectorii din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si din Regia Autonoma "Apele Române";
 
b)
directorii filialelor bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române" si salariatii împuterniciti de acestia;
 
c)
alte persoane împuternicite de conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
 
d)
inspectorii din agentiile de protectie a mediului.
  (sus)
  ART.91

Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 26 alin. 1 si 3.
 
  ART.92
(1)Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafata sau subterane, în apele maritime interioare sau în apele marii teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel, care contin substante în stare solida, lichida sau gazoasa, bacterii sau microbi, în cantitati sau concentratii care pot schimba caracteristicile apei, facând-o astfel daunatoare pentru sanatatea si integritatea corporala a persoanelor, pentru viata animalelor si mediul înconjurator, pentru productia agricola sau industriala ori pentru fondul piscicol, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
        (sus)
  ART.93(1)


Executarea, modificarea sau extinderea lucrarilor, constructiilor sau instalatiilor pe ape sau care au legatura cu apele, fara avizul de gospodarire a apelor sau fara notificarea unor astfel de lucrari, si darea în exploatare de unitati fara punerea în functiune concomitenta a retelelor de canalizare si a statiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate, potrivit prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
  ART.94(1)


Utilizarea resurselor de apa în diferite scopuri fara autorizatia de gospodarire a apelor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 9 alin. (2), sau fara notificarea activitatii, dupa caz, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
  (sus)
  ART.95
(1)
Exploatarea sau întretinerea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, desfasurarea activitatilor de topire a teiului, cânepii, inului si a altor plante textile, de tabacire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale, fara autorizatia de gospodarire a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)

Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
  ART.96

(1)
Exploatarea de agregate minerale în zonele de protectie sanitara a surselor de apa, în zonele de protectie a albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice, constructiilor si instalatiilor hidrometrice sau instalatiilor de masurare automata a calitatii apelor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
(sus)
  ART.97(1)Utilizarea fara autorizatia de gospodarire a apelor a albiilor minore, precum si a plajei si tarmului marii în alte scopuri decât cele de îmbaiere sau plimbare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)

Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
  ART.98


(1)


Continuarea activitatii dupa pierderea drepturilor obtinute în baza prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
(2)

Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
       
  ART.99

(1) Restrângerea utilizarii apei potabile pentru populatie în folosul altor activitati sau depasirea cantitatii de apa alocate, daca are un caracter sistematic sau a produs o perturbare în activitatea unor unitati de ocrotire sociala ori a creat neajunsuri în alimentarea cu apa a populatiei, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei. (sus)
  (2) Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.
       
  ART.100
(1)
Poluarea în orice mod a resurselor de apa, daca are un caracter sistematic si produce daune utilizatorilor de apa din aval, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
   
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
  ART. 101
(1)
Depozitarea si folosirea de îngrasaminte chimice, pesticide sau alte substante toxice periculoase în zonele de protectie, instituite conform prevederilor prezentei legi, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei. (sus)
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
 
  ART.102
(1)
Depozitarea în albia majora a combustibilului nuclear sau a deseurilor rezultate din folosirea acestuia constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
 
  ART. 103
(1)
Distrugerea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane fizice neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor, altor constructii si instalatii hidrotehnice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. (sus)
 
  ART.104
(1)
Efectuarea de sapaturi, gropi sau santuri în baraje, diguri sau în zonele de protectie a acestor lucrari, ca si extragerea pamântului sau a altor materiale din lucrarile de aparare, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea acestuia, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei.
 
(2)
Savârsirea din culpa a faptei se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 3 000.000 lei.
 
  ART.105
(1)
Fapta savârsita contra unei colectivitati, prin otravire în masa, provocare de epidemii sau de alte consecinte deosebit de grave, ca urmare a otravirii sau a infectarii apei, se pedepseste potrivit Codului penal.
 
(2)
Tentativa se pedepseste.
 
  ART.106 Infractiunile prevazute de prezenta lege se constata de catre organele abilitate, precum si de catre personalul prevazut la art. 90, care înainteaza actul de constatare la organul local de cercetare penala. (sus)
 
     
CAP. 7 - Dispozitii tranzitorii si finale
  ART.107
(1)


Pentru lucrarile existente pe ape sau în legatura cu apele, neautorizate, utilizatorii de apa sau detinatorii lucrarilor respective vor întocmi documentele necesare si vor solicita autorizatia de gospodarire a apelor în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
   
(2)
Pentru echiparea instalatiilor existente, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1), utilizatorii de apa vor elabora programe etapizate în functie de impactul cantitativ si calitativ asupra resurselor de apa. Nerespectarea termenelor prevazute în programele etapizate conduce la aplicarea în sistem pausal a mecanismului economic în domeniul apelor, la capacitatea totala a instalatiilor de prelevare sau evacuare.
   
(3)

Utilizatorii de apa, care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu sunt dotati cu statii sau instalatii de epurare ori ale caror instalatii existente necesita completari, extinderi, retehnologizari sau optimizari functionale, sunt obligati sa realizeze si sa puna în functiune statii si instalatii de epurare la capacitate si cu eficienta corespunzatoare, pe baza unui program etapizat întocmit în raport cu marimea impactului evacuarii asupra resurselor de apa. (sus)
   
(4)


Programele etapizate prevazute la alin. (2) si (3) se întocmesc de catre utilizatorii de apa, în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se avizeaza de Regia Autonoma "Apele Române" si se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
   
(5)
Programele etapizate au putere juridica.
   
(6)
Nerespectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4) poate determina luarea masurilor de încetare a activitatii utilizatorilor de apa.
       
  ART.108(1)


Autorizatiile de gospodarire a apelor, eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, îsi pastreaza valabilitatea numai daca sunt reconfirmate de catre Regia Autonoma "Apele Române", în baza verificarii îndeplinirii tuturor conditiilor necesare pentru autorizare.
 
(2)


În termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, titularii de autorizatii de gospodarire a apelor vor solicita reconfirmarea acestora, în baza unei documentatii tehnice întocmite conform prevederilor art. 52. (sus)
 
(3)În cazul în care autorizatia de gospodarire a apelor nu poate fi reconfirmata din motive justificate, titularul acesteia va întocmi un program etapizat, care va fi aprobat si urmarit de Regia Autonoma "Apele Române". Neaducerea la îndeplinire a prevederilor programului aprobat determina încetarea activitatii utilizatorilor de apa.
 
  ART.109

Salariatii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ai Regiei Autonome "Apele Române" au dreptul sa poarte uniforma, al carei model va fi aprobat prin hotarâre a Guvernului.
 
  ART.110
Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este în drept sa emita norme, normative si ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. Actele de reglementare prevazute de prezenta lege vor fi elaborate de catre Ministerul Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
 
  ART.111

Regimul apelor minerale si geotermale va fi reglementat prin lege speciala.
  (sus)
  ART.112

Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data, Legea apelor nr. 8/1974, art. 8, 24, 25 si 34 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, art. 44 din Legea drumurilor nr. 13/1974, Legea nr. 5/1989 privind gospodarirea rationala si protectia apelor, Decretul Consiliului de Stat nr. 155/1975 privind organizarea apararii împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, publicat în Buletinul Oficial nr. 137 din 29 decembrie 1975, Decretul Consiliului de Stat nr. 414/1979 privind stabilirea valorilor limita admisibile ale principalelor substante poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora, Decretul Consiliului de Stat nr. 974/1968 privind conditiile de extragere a substantelor minerale utile pentru constructii din carierele si balastierele aflate în administrarea directa a comitetelor executive si a birourilor executive ale consiliilor populare, Decretul Consiliului de Stat nr. 230/1981 privind stabilirea zonelor de protectie în jurul platformelor de observatii meteorologice, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 1.397/1975 privind repartizarea bazinelor piscicole proprietate de stat între Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Hotarârea Guvernului nr. 138 din 1 aprilie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul apelor, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
      (sus)
ANEXA 1
  DEFINITIILE - termenilor tehnici folositi în cuprinsul legii
În sensul prezentei legi, prin termenii înscrisi mai jos, se întelege:
1.
acumulare nepermanenta: acumulare realizata prin bararea unui curs de apa sau ca incinta laterala îndiguita, având rol numai pentru atenuarea viiturilor;
2.

agregate minerale: material inert granular (nisip, pietris, bolovanis etc.) de natura minerala, utilizat ca material de constructie, existent în albiile si malurile cursurilor de apa, ale lacurilor precum si pe tarmul marii;
3.

albie minora: suprafata de teren ocupata permanent sau temporar de apa, care asigura curgerea nestingherita, din mal în mal, a apelor la niveluri obisnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturala a apelor;
4.
albie majora: portiunea de teren din valea naturala a unui curs de apa, peste care se revarsa apele mari, la iesirea lor din albia minora;
5.
ape nationale navigabile: (sus)
a)
apele maritime considerate, potrivit legii, ape maritime interioare;
b)
fluviile, râurile, canalele si lacurile din interiorul tarii, pe sectoarele lor navigabile;
c)
apele navigabile de frontiera, de la malul român pâna la linia de frontiera;
6.

ape uzate: ape provenind din activitati casnice, sociale sau economice, continând substante poluante sau reziduuri care-i altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale, precum si ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate;
7.
bazin hidrografic: unitate fizico-geografica ce înglobeaza reteaua hidrografica pâna la cumpana apelor;
8)

cadastrul apelor: activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenta si sinteza datelor referitoare la reteaua hidrografica, resursele de apa, lucrarile de gospodarire a apelor, precum si la prelevarile si restitutiile de apa;
9.
debit salubru: debitul minim necesar într-o sectiune pe un curs de apa, pentru asigurarea conditiilor naturale de viata ale ecosistemelor acvatice existente;
10.

debit de servitute: debitul minim necesar a fi lasat permanent într-o sectiune pe un curs de apa, în aval de o lucrare de barare, format din debitul salubru si debitul minim necesar utilizatorilor de apa din aval;
11.deseu: orice substanta în stare solida sau lichida, provenita din procese de productie sau din activitati casnice si sociale, care nu mai poate fi utilizata conform destinatiei initiale si care, în vederea unei eventuale reutilizari în alte scopuri sau pentru limitarea efectelor poluante, necesita masuri speciale de depozitare si pastrare; (sus)
12.
drept de folosinta a apelor: dreptul recunoscut de lege oricarei persoane de a folosi resursele de apa;
13.
faleza marii: mal înalt si abrupt al unei mari;
14.
fond piscicol: totalitatea populatiilor piscicole si a celorlalte resurse naturale de hrana ce constituie fauna acvatica a bazinelor piscicole;
15.
gospodarirea apelor: activitatile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si masuri legislative, economice si administrative, conduc la cunoasterea, utilizarea, valorificarea rationala, mentinerea sau îmbunatatirea resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protectia împotriva epuizarii si poluarii acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea actiunilor distructive ale apelor;
16.informatii de gospodarire a apelor: caracteristicile cantitative si calitative ale resurselor de apa, zonele inundabile, degradarile albiilor si malurilor, lucrarile de amenajare a bazinelor hidrografice si alte lucrari care au legatura cu apele, inclusiv sursele de poluare si lucrarile pentru protectia calitatii apelor si alte elemente caracteristice naturale sau antropice, precum si drepturile de utilizare a apelor;
17.
mal: portiune îngusta de teren, de regula în panta, de-a lungul unei ape;
18.

nivel mediu al apei: pozitia curbei suprafetei libere a apei, raportata la un plan de referinta, corespunzatoare tranzitarii prin albie a debitului mediu pe o perioada îndelungata (debit-modul); (sus)
19.
plaja marii: portiunea de teren din vecinatatea marii, cuprinsa între cota cea mai scazuta a apei si limita terenului neafectat de dinamica mediului acvatic;
20.poluare: orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, peste o limita admisibila stabilita, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau indirect de activitati umane, care o fac improprie pentru o folosire normala în scopurile în care aceasta folosire era posibila înainte de a interveni alterarea;
21.
recirculare: refolosirea apei în cadrul unei folosinte, în scopul reducerii volumului de apa proaspata prelevata din sursa;
22.

resurse de apa: apele de suprafata alcatuite din cursurile de apa cu deltele lor, lacuri, balti, apele maritime interioare si marea teritoriala, precum si apele subterane de pe teritoriul tarii, în totalitatea lor;
23.
schema-cadru de amenajare si gospodarire a apelor: documentatia de gospodarire a apelor, care prezinta modelul sistemului de gospodarire a apelor, cuprinzând reteaua hidrografica, lucrarile de gospodarire a apelor si prelevarile-evacuarile aferente folosintelor, analizate în diferite scenarii si etape de dezvoltare economico-sociala a spatiului hidrografic respectiv, precum si modul de protectie, mentinere sau îmbunatatire a calitatii apelor;
24.
statii si instalatii de corectare a calitatii apelor: statii de tratare pentru obtinerea de apa potabila sau industriala; statii/instalatii de preepurare/epurare a apelor uzate; (sus)
25.
unitate de gospodarire a apelor: orice forma organizatorica din structura Regiei Autonome "Apele Române";
26.
utilizator de apa: orice persoana fizica sau persoana juridica care, în activitatile sale, foloseste apa, luciul de apa sau valorifica fructul acesteia;
27.zona de protectie: zona adiacenta cursurilor de apa, lucrarilor de gospodarire a apelor, constructiilor si instalatiilor aferente, în care se introduc, dupa caz, interdictii sau restrictii privind regimul constructiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a constructiilor, respectiv pentru prevenirea poluarii resurselor de apa;
28.
zona umeda: întinderi de balti, mlastini, turbarii si alte suprafete ocupate permanent sau temporar de ape statatoare sau curgatoare, dulci, salmastre sau sarate;
29.
zona inundabila: suprafata de teren din albia majora a unui curs de apa, delimitata de un nivel al oglinzii apei, corespunzator anumitor debite în situatii de ape mari.
     
     
   
ANEXA 2 (sus)

LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE

     
 
b)

Latimea zonei de protectie în jurul lacurilor naturale
Suprafata lacului natural      (ha)    10-100     101-1000 peste 1000
Latimea zonei de protectie   (m)        5             10                  15
     
    NOTA:
    Zonele de protectie se masoara astfel:
    a)   la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;
    b)   la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
    c)   la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retentie;
    d)   la alte lucrari hidrotehnice, de la limita zonei de constructie.
    Zona de protectie sanitara la instalatiile de alimentare cu apa se stabileste de autoritatea centrala în domeniul sanatatii publice.
(sus)