sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 
   
Legea minelor    nr. 85/2003 

EMITENT:         PARLAMENTUL  ROMANIEI
PUBLICATA ÎN:       MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 27 martie 2003

 
     
       
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Dobândirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitati miniere
CAP. 3 - Regimul de punere în valoare a resurselor minerale
CAP. 4 - Drepturile si obligatiile titularului
CAP. 5 - Autorizatii
CAP. 6 - Taxe, redevente miniere si tarife
CAP. 7 - Închiderea minelor
CAP. 8 - Autoritatea competenta
CAP. 9 - Responsabilitatile ministerului de resort
CAP. 10 - Sanctiuni
CAP. 11 - Dispozitii tranzitorii si finale
(sus)
         
       Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publica a statului. Legea asigura maxima transparenta activitatilor miniere si concurenta loiala, fara discriminare între formele de proprietate, originea capitalului si nationalitatea operatorilor.

       Investitiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilitati de ordin fiscal si administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveste recuperarea investitiilor si utilizarea profitului realizat.
 
(sus)
CAP. 1 - Dispozitii generale
ART.1

Resursele minerale situate pe teritoriul si în subsolul tarii si al platoului continental în zona economica a României din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului român.
  ART.2
1.

Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: carbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pamânturi rare si disperse, sarurile haloide, substantele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pretioase si semipretioase, turba, namolurile si turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însotesc, apele minerale naturale (gazoase si plate), apele minerale terapeutice, precum si produsul rezidual minier din haldele si iazurile de decantare.  
2.
Prevederile prezentei legi se aplica si apelor subterane potabile si industriale pentru activitatile de prospectiune, explorare, determinare si evidenta a rezervelor.
(sus)
  ART.3      
       În întelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:  
 
1.activitate miniera - ansamblul de lucrari privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea si închiderea minelor, inclusiv lucrarile aferente de refacere si reabilitare a mediului;  
2.

administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competenta, unei institutii publice de a efectua activitati miniere în baza unei licente sau a unui permis;  
3.
administrator - institutia publica care executa activitati miniere în baza unei licente sau a unui permis;  
4.

autoritatea competenta - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, care reprezinta interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atributiilor stabilite de prezenta lege;  
5.Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activitatilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafata si subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit; (sus)
6.Carte miniera - componenta a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de prospectiune, explorare si exploatare, proprietatea, situatia topografica a lucrarilor aferente activitatii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie;  
7.
concedent - autoritatea competenta abilitata de lege sa acorde darea în administrare sau concesiunea;  
8.


concesiune miniera - operatiunea juridica prin care statul, reprezentat de autoritatea competenta, în calitate de concedent, transmite pentru o perioada determinata unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul si obligatia de a executa, pe risc si cheltuiala proprii, activitati miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenta prezentei legi, în schimbul unei redevente miniere pentru exploatare si al unei taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;  
9.
concesionar - titularul caruia i se acorda concesiunea miniera;  
10.


dezvoltare - ansamblul lucrarilor care constau în realizarea minelor si carierelor, construirea si montarea instalatiilor specifice, a echipamentelor si a altor utilitati necesare extractiei, prelucrarii, transportului si stocarii provizorii ale produselor miniere; (sus)
11.

exploatare - ansamblul de lucrari executate în subteran si/sau la suprafata pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea si livrarea acestora în forme specifice;  
12.

explorare - ansamblul de studii si activitati pentru identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;  
13.

fond geologic national - totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale obtinute din activitati miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;  
14.


fond national de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si înregistrate de catre autoritatea competenta pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii, determinate conform reglementarilor specifice;  
15.

forta majora - evenimentul imprevizibil, inevitabil si insurmontabil care genereaza imposibilitatea temporara sau definitiva de executare, partiala sau totala, a activitatilor miniere;  
16.
garantie financiara pentru refacerea mediului - obligatia si raspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati miniere pe baza de licenta ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului si care poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garantie bancara irevocabila sau alte modalitati prevazute de lege; (sus)
17.
licenta - actul juridic prin care se acorda concesionarea/darea în administrare a activitatilor miniere de explorare/exploatare;  
18.

mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot fi afectate prin activitatile miniere;  
19.
minereu radioactiv - acumularile de uraniu, toriu, sub forma de compusi chimici naturali;  
20.

minister de resort - organul specializat al administratiei publice centrale cu atributii si competente în domeniul activitatilor miniere, conform prezentei legi;  
21.

perimetru de prospectiune, explorare si exploatare - aria corespunzatoare proiectiei la suprafata a conturului partii din scoarta terestra în interiorul careia, pe un interval de adâncime determinat, se realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, respectiv de exploatare, precum si suprafetele necesare desfasurarii activitatilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale si de stocare a produselor reziduale miniere;  
22.

permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar, în conditiile art. 28 si 30; (sus)
23.
permis de prospectiune - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de a efectua lucrari de prospectiune;  
24.pilier de siguranta - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjuratoare care nu se extrage într-o anumita perioada sau permanent si în care nu se executa lucrari, în scopul protejarii lucrarilor miniere din subteran sau de la suprafata perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafata;  
25.


plan de încetare a activitatii - complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motiveaza închiderea exploatarii si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantarii si realizarii efective a masurilor de încetare a activitatii;  
26.


plan de refacere a mediului - masurile de refacere si de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, tinând cont si de optiunile colectivitatilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, si care contine si proiectul tehnic de realizare a acestora;  
27.
productie miniera - cantitatea de produse miniere extrasa în vederea prelucrarii si/sau comercializarii de catre titular;  
28.


produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zacamânt, livrat ca atare sau sub forma de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie prima la fabricarea unui alt produs; (sus)
29.
produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde si iazuri de decantare, rezultat din activitati miniere;  
30.

prospectiune - ansamblul de studii si lucrari de suprafata care se realizeaza pentru identificarea posibilitatilor existentei unor acumulari de resurse minerale;  
31.


redeventa miniera - suma datorata de concesionar bugetului de stat pentru produsele
miniere extrase de catre titular, reprezentând compensarea scaderii rezervelor minerale;
 
32.

resursa minerala - substanta naturala din scoarta terestra, formata în urma proceselor geologice, utilizabila ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-sociala;  
33.

rezerva - partea de zacamânt determinata cantitativ si calitativ prin lucrari de explorare si exploatare, având stabilite conditiile tehnice si economice de valorificare;  
34.

titular - orice persoana juridica sau fizica, româna ori straina, care poate efectua activitati miniere în baza unei licente sau a unui permis;  
35.

zacamânt - acumularea naturala de resurse/rezerve minerale, valorificabila din punct de
vedere tehnic si economic.
 
(sus)
ART.4


1.

Activitatile miniere se efectueaza de catre persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, si sunt specializate si atestate în desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza în acest scop. Întocmirea documentatiilor tehnico-economice si expertizele aferente activitatilor miniere se efectueaza si de catre persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competenta, conform legii.  
2.
Activitatile miniere de exploatare pot fi efectuate si de persoane fizice, în conditiile art.28-30.  
3.Activitatile miniere se realizeaza numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competenta, cu exceptia persoanelor fizice care executa activitati miniere de exploatare în conditiile art. 29, în cazul carora autorizarea perimetrului nu este necesara.  
ART.5
1.Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românesti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispozitie autoritatii competente si apartin statului român, evidenta si gestiunea lor fiind facute la nivel national de catre autoritatea competenta, conform prezentei legi.  
2.

Titularii de licente sau de permise pentru activitati miniere pot utiliza datele si informatiile obtinute numai în interes propriu, pe toata durata activitatii miniere. (sus)
3.


Transmiterea catre alte parti interesate a datelor si informatiilor privind resursele minerale din România se face numai cu acordul autoritatii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.  

4.

Autoritatea competenta, titularii de licente/permise, precum si alte autoritati publice si institutii cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor si informatiilor transmise de titularii licentelor si/sau permiselor, de care iau cunostinta în executarea atributiilor de serviciu, pe toata durata activitatilor miniere, în conditiile prevazute de lege.  
         
CAP. 2 - Dobândirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitati miniere  
  ART.6


   Dreptul de folosinta a terenurilor necesare efectuarii activitatilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândeste, în conditiile legii, prin:  
   
a) 
vânzarea-cumpararea terenurilor si, dupa caz, a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit între parti;  
   
b) 


schimbul de terenuri, însotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstructia cladirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, conform conventiei încheiate între parti; (sus)
   
c) 
închirierea terenului pe durata determinata, pe baza de contracte încheiate între parti;  
   
d) 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, în conditiile legii;  
   
e) 
concesionarea terenurilor;  
   
f) 
asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de licenta;  
   
g) 
alte proceduri prevazute de lege.  
ART.71.


Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare si oricaror alte activitati pe care acestea le implica se instituie în favoarea titularului un drept de servitute legala de trecere.  
2.
Exercitarea dreptului de servitute legala de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra platii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza conventiei încheiate între parti cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea catre proprietarii de terenuri a unei notificari scrise din partea titularilor de licente si/sau permise.  
3.

În cazul în care partile nu ajung la un acord de vointa în termenul prevazut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de catre instanta, în conditiile legii. (sus)
4.


Durata servitutii legale este cea a activitatilor miniere, iar terenurile care urmeaza a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.  
ART.81.


Accesul la terenurile afectate de servitutea legala se stabileste prin negocieri între titularul activitatii miniere si proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si al echitatii.  
2.Orice neîntelegeri între titularii care desfasoara activitati miniere si proprietarii terenurilor se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii. Solutionarea unor astfel de cauze se va face de catre instantele competente în regim de urgenta.  
ART.9

  Exproprierea pentru cauza de utilitate publica de interes national se face în conditiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.  
ART.10   În cazul vânzarii bunurilor expropriate în conditiile art. 6 lit. d), fostii proprietari sau, dupa caz, succesorii lor au drept de preemtiune, scop în care vor fi înstiintati despre conditiile vânzarii pe cale administrativa si prin publicitate.  
ART.11

1.
Efectuarea de activitati miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitara si perimetrele de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa, precum si instituirea dreptului de servitute pentru activitati miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise. (sus)
   Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, cu avizul autoritatilor competente în domeniu si cu stabilirea de despagubiri si alte masuri compensatorii.  
ART.12

   Dreptul de proprietate asupra terenului nu confera dreptul de preemtiune asupra concesionarii/darii în administrare a activitatilor miniere.  
         
CAP. 3 - Regimul de punere în valoare a resurselor minerale  
  ART.13   Resursele minerale se pun în valoare prin activitati miniere care se concesioneaza persoanelor juridice române sau straine ori se dau în administrare institutiilor publice de catre autoritatea competenta, potrivit prezentei legi.  
  ART.14
1.Prospectiunea se realizeaza pe baza de permis neexclusiv eliberat în conditiile legii de autoritatea competenta pe baza primirii unei solicitari scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma si dimensiunile perimetrului de prospectiune se stabilesc de catre autoritatea competenta. (sus)
 
2.

Permisul de prospectiune se elibereaza pentru o durata de maximum 3 ani, fara drept de prelungire, cu plata anticipata, în fiecare an, a taxei pe activitatea de prospectiune.  
 
3.Titularii de permise de prospectiune au obligatia de a efectua un volum de lucrari cu o valoare minima ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competenta, la eliberarea permisului de prospectiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului si suprafata perimetrului de prospectiune.  
 
4.

Titularul permisului de prospectiune prezinta autoritatii competente rapoarte semestriale si anuale privind lucrarile executate si valoarea acestora, justificata prin documente. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospectiune, titularul prezinta un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrarile executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute.  
 
5.Titularul permisului de prospectiune care participa la concursul public de oferta, organizat pentru acordarea licentei de explorare în cadrul perimetrului în care a realizat prospectiunea, beneficiaza de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit în conditiile art. 15 alin. (8). (sus)
  ART.151.


Explorarea se realizeaza pe baza unei licente exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite în perimetru, la cerere, persoanelor juridice române sau straine interesate.  
 
2.


Licenta de explorare se acorda câstigatorului unui concurs public de oferta, organizat de autoritatea competenta în conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevazut la alin. (4).  
 
3.

Initiativa concesiunii activitatilor miniere de explorare poate apartine autoritatii competente sau persoanelor juridice române ori straine interesate.  
 
4.

Lista perimetrelor de explorare se stabileste de autoritatea competenta prin ordin care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
5.


În vederea participarii la concursul public de oferta, persoanele juridice române sau straine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competenta prin ordinul prevazut la alin. (4).  
 
6.

Ofertele contin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnica si financiara a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competenta. (sus)
 
7.
Programul de explorare propus cuprinde în volumul anual de explorare si cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.
 
 
8.Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta stabilit la alin. (2), criteriile de selectare si desemnare a câstigatorului, punctajul suplimentar acordat unui titular de permis de prospectiune, precum si alte aspecte vor fi stabilite de autoritatea competenta prin norme.  
  ART.16

1.
Licenta de explorare se acorda pentru o durata de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, în limitele perimetrului acordat, cu plata anticipata, în fiecare an, a taxei pe activitatea de explorare si constituirea unei garantii financiare corespunzatoare pentru refacerea mediului, stabilita prin proiectul de refacere a mediului.  
 
2.
Programul de explorare convenit se executa integral, pâna la expirarea duratei licentei de explorare.  
 
3.
Suprafata perimetrului, definita prin coordonate topogeodezice, în sistemul national în vigoare, în care se executa activitati miniere de explorare este de forma si dimensiuni corespunzatoare formatiunilor si structurilor geologice si zacamintelor de resurse minerale care fac obiectul licentei de explorare. (sus)
 
4.

Titularul licentei de explorare este obligat sa prezinte autoritatii competente rapoarte semestriale si anuale privind activitatea desfasurata si cheltuielile aferente acesteia, la date stabilite de autoritatea competenta prin norme, si un raport final cuprinzând metodologia aplicata, lucrarile executate, cheltuielile aferente acestora si rezultatele obtinute, în termen de 60 de zile de la expirarea duratei licentei.  
 
5.
Titularul are dreptul sa reduca suprafata perimetrului de explorare, cu acordul autoritatii competente, pe baza documentelor de etapa, furnizând dovezi ca pe suprafata la care renunta au fost executate toate lucrarile necesare de refacere a mediului, cu obligativitatea efectuarii lucrarilor prevazute pentru primul an contractual.  
  ART.171.


La solicitarea titularului licentei de explorare, acesta are dreptul sa obtina direct licenta de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20.  
 
2.
Titularul licentei de explorare are dreptul sa continue, pâna la data intrarii în vigoare a licentei de exploatare acordate în conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20, executarea activitatilor miniere de exploatare experimentala, de conservare si întretinere a lucrarilor miniere executate în perimetrul de explorare instituit. (sus)
  ART.18

1.
Exploatarea miniera se realizeaza pe baza unei licente exclusive, care se acorda în conditiile prezentei legi.  
 
2.
Licenta de exploatare se acorda:  
 
a) 


direct titularului licentei de explorare, la solicitarea acestuia, pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în termen de 90 de zile de la data transmiterii catre autoritatea competenta a raportului final de explorare acceptat de aceasta;  
 
b) 

câstigatorului unui concurs public de oferta, organizat de autoritatea competenta în conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevazut la art. 19 alin. (2).
 
  ART.191.


Initiativa concesiunii activitatilor miniere de exploatare în conditiile prevazute la art. 18 alin. lit. b) poate apartine autoritatii competente sau persoanelor juridice române ori straine interesate.  
 
2.

Lista perimetrelor de exploatare în conditiile art. 18 alin. (2) lit. b) se stabileste de catre autoritatea competenta prin ordin care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. (sus)
 
3.


În vederea participarii la concursul public de oferta, persoanele juridice române sau straine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competenta prin ordinul prevazut la alin. (2).  
 
4.


Ofertele vor contine actele doveditoare privind capacitatea tehnica si financiara a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competenta prin procedura de desfasurare a concursului public de oferta.  
 
5.Pentru a putea fi respectate conditiile tehnice necesare protectiei apelor subterane vor fi scoase la concursul public de oferta pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare doar perimetre pentru care s-a obtinut în prealabil acceptul autoritatii competente în domeniul gospodaririi apelor.  
 
6.Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta stabilit la art. 18 alin. (2) lit. b), criteriile de selectare si desemnare a câstigatorului, precum si alte aspecte se vor stabili, prin derogare de la legislatia privind regimul concesiunilor, de catre autoritatea competenta prin norme.  
  ART.20

1.
Licenta de exploatare se acorda prin negociere, în baza unei cereri însotite de: (sus)
   
a) 


studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zacamântului, ce va cuprinde si planul initial de încetare a activitatii, întocmit în conformitate cu normele emise de autoritatea competenta;  
   
b) 

planul de dezvoltare a exploatarii, întocmit în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta;  
   
c) 
studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz, întocmite în conditiile legii;  
   
d) 

planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, întocmite în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta;  
   
e) 


studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta în domeniul muncii si solidaritatii sociale împreuna cu ministerul de resort.  
   
2.
Licenta de exploatare se acorda pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.  
   
3.
Titularul licentei de exploatare va plati anual o taxa pe activitatea de exploatare si o redeventa miniera, conform prezentei legi. (sus)
   
4.

Titularul licentei de exploatare constituie o garantie financiara pentru refacerea mediului, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta.  
  ART.21


(1)

Licenta se încheie în forma scrisa. Pentru explorare licenta intra în vigoare la data publicarii ordinului presedintelui autoritatii competente de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; pentru exploatare licenta intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii Guvernului de aprobare a acesteia.
 
 
(2)

Prevederile legale existente la data intrarii în vigoare a licentei ramân valabile pe toata durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului.  
ART.22
(1)Începerea activitatilor miniere prevazute în licenta se autorizeaza în scris de catre autoritatea competenta, în termen de pâna la 180 de zile de la intrarea în vigoare a licentei, dupa prezentarea de catre titular, cumulativ, a urmatoarelor documente:
 
a) 
dovada platii taxei pe activitatea miniera;  
b) 
dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului; (sus)
c) 
certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca titularul licentei nu înregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat;  
d) 
acord/autorizatie de mediu;
 
e) 

pentru explorare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de lucrari; pentru exploatare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de exploatare;  
f) 

acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafetele necesare executarii activitatii miniere prevazute în programul anual de exploatare.
 
   
(2)
Autorizarea începerii activitatilor miniere se face de catre autoritatea competenta, în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la alin. (1).  
  ART.23   Persoanele juridice straine care au obtinut dreptul de a efectua activitati miniere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a licentei, sa înfiinteze si sa mentina pe toata durata concesiunii o filiala în România.
  ART.24(1)


Titularul unei licente poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate numai cu aprobarea prealabila scrisa a autoritatii competente. Orice transfer realizat fara aprobare scrisa este nul de drept.
 
(2)
În vederea aprobarii transferului autoritatea competenta va avea în vedere criterii de aprobare, ce se stabilesc prin norme. (sus)
 
(3)
În cazul în care titularul licentei îsi modifica statutul prin reorganizare, vânzare sau orice alte motive, licenta, asa cum a fost negociata, va fi acordata prin act aditional succesorilor legali ai titularului, în baza contractului dintre parti sau a hotarârii judecatoresti, prezentata autoritatii competente.
 
(4)
Licenta de dare în administrare nu este transferabila.
  ART.25   În limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competenta poate acorda, în conditiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul licentei, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.
  ART.26   Dreptul obtinut prin concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor, nu poate fi în nici un fel transmis de catre titular în beneficiul unei alte persoane juridice decât în conditiile art. 24.
  ART.27


   Titularul licentei de explorare/exploatare poate contracta împrumuturi bancare în vederea executarii activitatilor miniere, cu certificarea existentei concesiunii de catre autoritatea competenta. (sus)
  ART.28
(1)
 


Rocile utilizabile în constructii si acumularile de turba pot fi extrase de catre persoane fizice sau juridice în cantitati determinate, pe termen de pâna la un an si pe baza de permis de exploatare emis de autoritatea competenta. Permisul se elibereaza primului solicitant.
 
(2)


Pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale râurilor permisele de exploatare se elibereaza dupa obtinerea avizelor prevazute de legislatia în vigoare în domeniul gospodaririi apelor.
 
(3)


Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului, precum si la plata taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei miniere, în conditiile legii. Constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului si plata taxei se vor face la data eliberarii permisului, iar plata redeventei miniere se realizeaza în conditiile art. 45, etapizat, pe durata valabilitatii permisului de exploatare.
  ART.29


(1)

Rocile utilizabile în constructii, turba si apele minerale, situate pe suprafete de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice, pot fi folosite de catre proprietarul suprafetei numai daca nu fac obiectul unei concesiuni existente si numai pentru nevoile proprii, fara drept de comercializare. Folosirea este scutita de la plata taxelor si a redeventelor legale, cu conditia încunostintarii autoritatii competente prin organele sale teritoriale.
(sus)
 
(2)

De prevederile alin. (1) beneficiaza si caminele de copii si casele de batrâni situate pe suprafete de teren aflate în proprietatea lor.
  ART.30


(1)

Recuperarea aurului din aluviuni, realizata în afara concesiunilor, se face de catre persoane fizice si juridice, în baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competenta.
 
(2)
Persoanele fizice si juridice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la plata taxelor si a redeventelor prevazute de lege.
  ART.31

   Concesiunea miniera sau darea în administrare miniera înceteaza:
 
a) 
prin expirarea duratei pentru care a fost acordata;
 
b) 
prin renuntarea de catre titularul licentei, în conditiile stabilite la art. 32;
 
c) 
prin revocarea licentei/permisului de catre autoritatea competenta, conform prevederilor art. 34 si 35; (sus)
 
d) 
la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majora si care determina imposibilitatea obiectiva si definitiva de îndeplinire a unor obligatii si/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevazute în licenta si care sunt esentiale pentru realizarea activitatii miniere;
 
e) 

prin epuizarea rezervelor exploatabile, numai în cazul concesiunii/darii în administrare a activitatilor miniere de exploatare.
  ART.32


(1)

Titularul licentei/permisului poate renunta la acesta/aceasta daca la data notificarii renuntarii catre autoritatea competenta îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) 

pune la dispozitie autoritatii competente documentatia privind activitatea desfasurata pâna la data notificarii renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
 
b) 
pune la dispozitie autoritatii competente suma reprezentând contravaloarea lucrarilor prevazute în programul de lucrari de prospectiune/explorare prevazut prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadenta la data notificarii renuntarii si neexecutate din motive imputabile titularului. Sumele rezultate se fac venit la bugetul de stat;
(sus)
 
c) 


pune la dispozitie autoritatii competente documentul de atestare a executiei lucrarilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activitatilor miniere desfasurate pâna la momentul renuntarii, emis de autoritatea competenta în domeniul mediului;
 
d) 
pune la dispozitie autoritatii competente suma reprezentând contravaloarea lucrarilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activitatilor miniere desfasurate pâna la momentul renuntarii, si a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevazute în planul de încetare a activitatii.
 
(2)

Autoritatea competenta verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), în termen de 60 de zile de la data notificarii renuntarii la licenta/permis.
 
(3)În termenul de 60 de zile prevazut la alin. (2), concesiunea/administrarea înceteaza daca autoritatea competenta nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligata sa emita decizia de încetare a administrarii sau a concesiunii, cu efect de la data împlinirii termenului.
(sus)
 
(4)

În cazul în care autoritatea competenta refuza sa emita decizia de încetare a administrarii sau a concesiunii pe motiv de renuntare, partea interesata se poate adresa, în termen de 30 de zile de la comunicare, instantei de contencios administrativ competente, care judeca litigiul si hotaraste, potrivit legii. Hotarârea instantei de contencios administrativ este definitiva si irevocabila. Procedura prealabila nu este obligatorie.
 
(5)
Hotarârea instantei de contencios administrativ se duce la îndeplinire de catre autoritatea competenta în termen de 15 zile, sub sanctiunea unei amenzi de 5 milioane lei pe zi de întârziere. Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Sunt aplicabile si prevederile legii penale privind neexecutarea hotarârilor judecatoresti.
  ART.33

(1)
Autoritatea competenta suspenda licenta/permisul când constata ca:
 
a)
titularul nu respecta hotarârea unei instante judecatoresti privind litigiile aparute în executarea activitatilor miniere;
 
b)
titularul este supus procedurii reorganizarii judiciare si/sau a falimentului; (sus)
 
c)
titularului i s-au suspendat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
 
d)


titularul pericliteaza, prin modul de executare a activitatilor miniere, posibilitatea exploatarii viitoare a zacamântului, încalca normele privind protectia si exploatarea în siguranta a zacamintelor;
 
e)
titularul aduce grave încalcari privind sanatatea si siguranta muncii, constatate de autoritatile competente în domeniu.
 
(2)Suspendarea licentei/permisului pentru oricare dintre motivele prevazute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicarii facute de autoritatea competenta pâna la disparitia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioada de maximum un an.
  ART.34


   Autoritatea competenta anuleaza licenta/permisul titularului sanctionat contraventional, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii, când constata ca:
 
a) 

titularul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate cu privire la autorizarea si termenul privind începerea activitatilor miniere; (sus)
 
b) 
titularul continua sistarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 60 de zile fara acordul autoritatii competente;
 
c) 

titularul utilizeaza metode si tehnologii de exploatare, altele decât cele prevazute în planul de dezvoltare, fara acordul autoritatii competente;
 
d)
titularul executa activitati miniere cu încalcarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e);
 
e)
titularului i s-au anulat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
 
f)

titularul furnizeaza, cu buna stiinta, autoritatii competente date si informatii false cu privire la activitatile sale miniere sau încalca clauzele de confidentialitate prevazute în licenta;
 
g)
titularul nu achita în termen de 6 luni de la data exigibilitatii taxele si redeventele miniere datorate statului;
 
h)
titularul nu îndeplineste conditiile si nu respecta termenul prevazute la art. 33 alin. (2) privind suspendarea licentei/permisului. (sus)
  ART.35


(1)

În termen de 30 de zile de la data notificarii prevazute la art. 33 alin. (2), titularul poate cere instantei de contencios administrativ revocarea masurii de suspendare/anulare a licentei/permisului.
   
(2)La cererea titularului si cu audierea autoritatii competente care a dispus masurile prevazute la alin. (1), instanta poate dispune suspendarea masurii luate pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti prin care instanta se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei suspendarii/anularii.
 
   
(3)
Dispozitiile procedurale prevazute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator.  
  ART.36


(1)

În cazul în care survine un eveniment dintre cele prevazute la art. 31 lit. d), titularul notifica autoritatii competente situatia în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificând forta majora în 15 zile de la producerea lui, eliberate de institutia legal abilitata în acest scop. Încetarea concesiunii sau a administrarii produce efect dupa 30 de zile de la data notificarii cauzei de forta majora.
(sus)
 
(2)


Daca, în limita termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1), autoritatea competenta notifica titularului licentei refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauza de forta majora, provocând imposibilitatea definitiva a initierii sau a continuarii executarii activitatilor miniere, neimputabila acestuia, titularul licentei poate cere instantei de contencios administrativ pronuntarea anularii unilaterale a licentei pentru caz de forta majora, fara obligarea la plata de daune-interese.  
   
(3)

În caz de pronuntare a anularii licentei, dupa ramânerea irevocabila a hotarârii judecatoresti, autoritatea competenta va emite decizia de încetare a concesiunii sau a administrarii.
 
   
(4)

Dispozitiile procedurale prevazute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator  
  ART.37
(1)Decizia de încetare a concesiunii sau a administrarii acordate prin licenta se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mentiunea datei la care produce efect, si se înscrie în Cartea miniera de catre autoritatea competenta. (sus)
   
(2)
În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrarii pentru oricare dintre cauzele prevazute la art. 31 lit. a) - d), anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor trec în proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.  
 
(3)


Concesionarii sau administratorii raspund material si financiar pâna la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de activitatile miniere, în conformitate cu planul de refacere a mediului aprobat de autoritatea competenta.
   
(4)


În termen de maximum 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrarii, autoritatea competenta va stabili masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la perimetrul de explorare/exploatare si la dotarile aferente acestuia.  
   
(5)
Titularul licentei ramâne tinut, potrivit regulilor raspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate altor persoane fizice sau juridice din culpa sa prin activitatile miniere efectuate pâna la data expirarii ori renuntarii, chiar daca asemenea prejudicii sunt constatate dupa încetarea concesiunii sau a administrarii.  
        (sus)
  CAP. 4 - Drepturile si obligatiile titularului  
ART.38    Titularul licentei/permisului are urmatoarele drepturi:  
a) 

sa aiba acces, în conditiile legii, la terenurile necesare desfasurarii activitatilor miniere în limitele perimetrului prevazut în licenta/permis;  
b) 
sa execute toate activitatile miniere prevazute în licenta/permis, în limitele perimetrului acordat;
 
c) 
sa dispuna asupra cantitatilor de produse miniere realizate;  
d) 

sa foloseasca, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodaririi apelor si al protectiei mediului, surse de apa de suprafata sau subterane necesare desfasurarii activitatilor miniere;  
e) 


sa se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executarii activitatilor miniere prevazute în licenta, cu aprobarea prealabila a autoritatii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligatiilor din licenta revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenta. În vederea emiterii aprobarii asocierii autoritatea competenta va avea în vedere cel putin urmatoarele elemente: capacitatea tehnica si financiara a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societatile nationale care executa activitati miniere vor obtine aprobarea autoritatii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort; (sus)
f) sa obtina de la autoritatea competenta, în conditiile legii, datele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor sale miniere, sa detina si sa utilizeze aceste date si informatii, precum si pe cele obtinute din activitatile proprii, pe durata valabilitatii licentei/permisului;
 
g) 
sa întrerupa activitatea pe o perioada ce depaseste 60 de zile, cu acordul prealabil al autoritatii competente;  
h) 

sa construiasca drumuri, poduri, cai ferate, retele electrice, precum si alte utilitati de infrastructura necesare activitatilor miniere, în conditiile legii.  
  ART.39
(1)
Titularul licentei/permisului are urmatoarele obligatii:  
 
a) 
sa respecte prevederile prezentei legi, ale normelor si instructiunilor emise în aplicarea acesteia si prevederile licentei/permisului; (sus)
 
b) 


sa elaboreze, pe baza licentei/permisului, înaintea începerii si pe parcursul activitatilor miniere, documentatii tehnice si economice pentru realizarea acestora, documentatii în vederea obtinerii acordului/autorizatiei de mediu conform legislatiei de mediu în vigoare, potrivit art. 22 alin. (1) lit. d), si sa le supuna avizarii autoritatii competente, conform art. 14 - 20, 28 si 30. În cazul agentilor economici aflati sub autoritatea ministerului de resort este necesar avizul prealabil al acestuia;  
 
c) 
sa înceapa activitatile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licentei;
 
 
d) 


sa obtina, sa întocmeasca, sa tina la zi si sa transmita autoritatii competente, la termenele fixate, datele, informatiile si documentele prevazute în licenta/permis, referitoare la activitatile miniere executate, precum si rezultatele obtinute, pentru a fi înregistrate în Cartea miniera si în Cadastrul extractiv. În cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite si autoritatii competente în domeniu, conform prevederilor legale;  
e) 

sa informeze autoritatea competenta cu privire la actele de control efectuate de autoritatile locale de protectie a mediului si de protectie a muncii;
(sus)
 
f) 


sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute, în conditiile legii, de la autoritatea competenta si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si sa le difuzeze numai în conditiile prevazute în licenta;  
 
g) 
sa actualizeze periodic planul de încetare a activitatii si sa îl supuna aprobarii autoritatii competente;  
 
h) 


sa recupereze si sa protejeze asociatiile naturale de minerale cu valoare estetica si stiintifica, denumite flori de mina, întâlnite în lucrarile miniere executate, si sa informeze autoritatea competenta;  
 
i) 


în cazul încetarii concesionarii prin oricare dintre modurile prevazute la art. 31, sa procedeze la predarea catre autoritatea competenta a perimetrului instituit, în conditiile prevazute la art. 37 alin. (2) si (5);  
 
j) 

sa îndeplineasca în termenele stabilite masurile dispuse în scris de catre autoritatea competenta, în exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii;  
 
k) 
sa execute si sa finalizeze lucrarile de refacere a mediului în perimetrele afectate de activitatile miniere;
 
 
l) 


sa efectueze la zi masuratorile topografice necesare si sa completeze planurile de situatie a tuturor lucrarilor executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie miniera; (sus)
 
m) 


sa nu transporte, sa nu foloseasca, sa nu manipuleze si sa nu depoziteze în lucrarile executate deseuri si substante periculoase si/sau toxice, radioactive sau orice alte substante poluante, decât cu respectarea prevederilor legale;  
 
n) 

sa obtina avizul autoritatilor portuare si al autoritatilor publice competente în domeniul transporturilor si gospodaririi apelor pentru efectuarea activitatilor miniere în zona cailor navigabile;  
 
o) sa organizeze, pe lânga intrarile în mina prin care se face accesul personalului, precum si în subteran, servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatura, instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor emise de autoritatea competenta în domeniul sanatatii;  
 
p) 


la încetarea concesiunii, sa execute lucrarile de conservare si/sau închidere a minei/carierei, conform planului de încetare a activitatii, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;  
 
q) sa suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale, prevazute în licenta. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al autoritatii competente, deschis în acest scop, si vor fi evidentiate ca atare; (sus)
 
r) 
sa pregateasca si sa finanteze implementarea masurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social;  
 
s) 
sa mentina pe toata perioada exploatarii garantia financiara pentru refacerea mediului;
 
 
t) 
sa achite taxele privind activitatea miniera si redeventa miniera în termenele stabilite de prezenta lege.  
 
(2)

În cazul în care titularul licentei este o companie sau o societate nationala miniera, aceasta are si urmatoarele obligatii fata de ministerul de resort:  
 
a) 

sa fundamenteze si sa transmita anual, la termenele stabilite, volumele de finantare necesare realizarii lucrarilor prevazute în licenta;  
 
b) 

sa transmita informatiile solicitate referitoare la productia si investitiile realizate, precum si la modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat;  
 
c) 


sa transmita autoritatii competente datele si documentele prevazute la lit. a) si b), aprobate de ministerul de resort, pentru a fi înregistrate în Cartea miniera si în Cadastrul extractiv;
(sus)
 
d) 

sa execute, în cazul privatizarii, lucrarile de conservare/închidere a minelor/carierelor si de refacere a mediului pe suprafetele afectate pâna la momentul privatizarii.

 
         
  CAP. 5 - Autorizatii  
  ART.40


   Procedurile pentru obtinerea autorizatiilor, acordurilor si/sau avizelor de mediu si de protectia muncii, necesare pentru desfasurarea activitatilor miniere, vor fi coordonate de fiecare autoritate, conform competentelor si reglementarilor stabilite prin legislatia în vigoare.
 
  ART.41
(1)Autoritatea competenta va informa în scris, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a licentelor de exploatare, consiliile judetene, consiliile locale si prefecturile judetene în raza carora se afla perimetrele concesionate despre activitatile miniere si perimetrele concesionate prin aceste licente.
 
 
(2)În termen de 90 de zile de la primirea informarii prevazute la alin. (1), consiliile judetene si consiliile locale vor modifica si/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operatiunilor necesare desfasurarii activitatilor miniere concesionate.
(sus)
  ART.42

(1)
Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize necesare activitatilor de constructii-montaj de mine si altor activitati de constructii necesare în vederea începerii si desfasurarii activitatilor miniere se vor emite, de regula, pentru ansamblul acestor constructii si nu separat pentru fiecare constructie, conform solicitarii titularilor de licente.
 
 
(2)Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize necesare activitatilor de constructii-montaj de mine si altor activitati de constructii necesare în vederea începerii si desfasurarii de activitati miniere pot impune conditii privind parametrii si caracteristicile de functionare a constructiilor si instalatiilor respective.  
  ART.43(1)


Autorizatiile, acordurile si celelalte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii de activitati miniere sunt valabile pe toata durata permiselor si a licentelor în baza carora se desfasoara aceste activitati. În cazul modificarii conditiilor avute în vedere la emiterea autorizatiilor, acordurilor si a celorlalte avize si aprobari necesare desfasurarii de activitati miniere, titularii acestor activitati trebuie sa solicite emiterea de noi autorizatii, acorduri, avize si aprobari. (sus)
 
(2)Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii activitatilor miniere se emit pentru ansamblul operatiunilor necesare activitatilor miniere sau separat pentru fiecare operatiune ori categorie de operatiuni, conform solicitarii titularilor de licente.  
 
(3)
Respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize emise pentru activitatile de constructii-montaj de mine si alte constructii necesare în vederea începerii si desfasurarii de activitati miniere, conform art. 42 alin. (2), si respectarea conditiilor prevazute de lege în privinta desfasurarii de activitati miniere se monitorizeaza de catre titularii de licente si se verifica de catre autoritatile competente în domeniu, pe perioada probelor tehnologice, care nu poate sa depaseasca 6 luni de la terminarea operatiunilor de constructii-montaj.
 
(4)Daca se constata respectarea conditiilor în conformitate cu prevederile alin. (3), autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii de activitati miniere se emit în termen de maximum 10 zile de la finalizarea probelor tehnologice, numai daca legislatia în vigoare nu prevede altfel. (sus)
         
CAP. 6 - Taxe, redevente miniere si tarife  
  ART.44(1)


Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere.  
 
(2)
Taxa anuala pentru activitatea de prospectiune se stabileste la 25.000 lei/km2  
 
(3)

Taxa anuala pentru activitatea de explorare se stabileste la 100.000 lei/km2. Aceasta se dubleaza dupa 2 ani si devine de 5 ori mai mare dupa 4 ani.  
 
(4)
Taxa anuala pentru activitatea de exploatare se stabileste la 25.000.000 lei/km2.
 
 
(5)

Valoarea taxelor prevazute la alin. (2) - (4) va fi reactualizata anual, la propunerea autoritatii competente, prin hotarâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei. (sus)
 
(6)

Taxele prevazute la alin. (2) - (4) se datoreaza anual si se platesc anticipat pentru anul viitor, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs.  
  ART.45

(1)
Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la o cota procentuala din valoarea productiei miniere, dupa cum urmeaza:  
 
a) 
o cota de 2% pentru carbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pamânturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;  
 
b) 
o cota de 6% pentru substante nemetalifere;
 
 
c) 
o cota de 6% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%;  
 
d) 
o cota de 8% pentru saruri haloide.  
 
(2)

Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursa se stabileste în echivalentul a 2 euro/1.000 litri, la cursul Bancii Nationale a României de la data platii. (sus)
 
(3)
În valoarea productiei miniere nu intra valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor extrase.
 
 
(4)

Redeventa miniera este datorata din ziua începerii realizarii productiei si este platibila trimestrial, cu scadenta pâna la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.  
  ART.46


   Titularii au obligatia de a transmite autoritatii competente datele si informatiile necesare pentru a calcula redeventa miniera cuvenita conform legii.
 
  ART.47
(1)Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele administratiei publice cu atributii în domeniul controlului financiar.
 
 
(2)


Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea miniera si/sau a redeventei miniere se datoreaza majorari de întârziere si penalitati de întârziere, conform legislatiei fiscale în vigoare. (sus)
  ART.48

(1)
Pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale: avize, permise de prospectiune si exploatare, licente de explorare si exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activitatii miniere, aprobari de asociere, de transfer al licentei, acte aditionale la licente, atestate, autorizari sau alte asemenea acte, precum si pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale si a Cartii miniere, autoritatea competenta percepe tarife stabilite prin ordin al presedintelui autoritatii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
(2)

Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competenta sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcatuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publica, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizari si consultanta tehnica si alte cheltuieli materiale, dotari, precum si pentru acordarea de stimulente personalului.  
 
(3)

Veniturile ramase neutilizate la sfârsitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul urmator, la dispozitia autoritatii competente.
(sus)
 
(4)


Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat si modul de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritatii competente.  
  ART.49


   Plata taxelor, tarifelor si a redeventelor prevazute în prezenta lege nu îl scuteste pe titularul licentei/permisului de plata obligatiilor bugetare datorate conform legislatiei fiscale în vigoare.
 
  ART.50
(1)
Titularii licentelor beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:  
 
a)

nu datoreaza taxe vamale pentru importurile de bunuri necesare pentru executarea activitatilor miniere de explorare si exploatare pentru obtinerea produsului minier, efectuate de titularii de licenta;
 
 
b)


nu datoreaza taxe vamale pentru echipamentele, instalatiile si aparatura în stare noua, care nu se produc în tara, importate, necesare pentru actiunile de refacere a mediului deteriorat în urma activitatilor miniere.  
 
(2)
Facilitatile care se acorda titularilor licentelor, potrivit prezentei legi, ramân nemodificate pe întreaga durata a licentei.
(sus)
 
(3)
Administratiile publice locale pot acorda facilitati pentru investitii în minerit, potrivit reglementarilor în vigoare.  
   
  CAP. 7 - Închiderea minelor  
  ART.51
(1)
Activitatea miniera de exploatare a unui zacamânt înceteaza când:  
 
a) 
resursele minerale exploatabile s-au epuizat;  
 
b) 


continuarea exploatarii a devenit imposibila datorita unor cauze naturale - inundatii, surpari, alunecari de teren - sau provocate - focuri endogene, explozii de gaze -, ale caror efecte nu pot fi înlaturate prin interventii tehnice, în conditii economice;
 
 
c) 
exploatarea a devenit nerentabila economic.  
 
(2)

Când una dintre cauzele enumerate la alin. (1) este constatata, titularul licentei supune autoritatii competente avizarea încetarii exploatarii. (sus)
 
(3)Autoritatea competenta avizeaza închiderea definitiva sau temporara a activitatii de exploatare pe baza planului de încetare a activitatii. Pentru perimetrele concesionate companiilor si societatilor nationale miniere închiderea va fi aprobata în prealabil de ministerul de resort.
 
  ART.52(1)


Initiativa de încetare a activitatii unei mine sau cariere apartine titularului licentei de exploatare, care prezinta autoritatii competente o cerere însotita de planul de încetare a activitatii actualizat, cuprinzând:  
 
a) 
motivatia încetarii activitatii, bazata pe o documentatie tehnico-economica;  
 
b) programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatarii, ce va include si programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere. În cazul companiilor si societatilor nationale miniere, programul va fi aprobat în prealabil de ministerul de resort;  
 
c) 

programul de protectie sociala a personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesionala, despagubiri financiare si/sau masuri de dezvoltare regionala pentru crearea de noi locuri de munca, întocmit conform legii, dupa consultarea cu grupurile afectate, si aprobat de autoritatea competenta în domeniul protectiei sociale. În cazul companiilor si societatilor nationale miniere, acesta este aprobat în prealabil si de ministerul de resort;
(sus)
 
d) 
autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia de mediu pentru închiderea minei sau a carierei respective;  
 
e)
procedura de dezafectare si de eliberare a terenului.  
 
(2)


Activitatea miniera înceteaza prin decizia autoritatii competente, dupa analiza si acceptarea de catre autoritatea competenta si ministerul de resort, dupa caz, a planului de încetare a activitatii si dupa punerea lui în aplicare. Decizia de conservare/închidere a minei sau a carierei apartinând companiilor si societatilor nationale miniere va fi aprobata de Guvern, conservarea/închiderea urmând a fi finantata si din fonduri bugetare.  
 
(3)
Închiderea minelor si refacerea mediului în cazul minelor sau carierelor, al lucrarilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente se vor face cu acordul autoritatii competente, de catre ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.
(sus)
 
(4)Perimetrele miniere cu activitate de exploatare temporar închisa, avizata conform art. 51 alin. (3), pot fi date în concesiune/administrare altui titular dupa oprirea activitatii. În acest scop autoritatea competenta va organiza concurs public de oferta.  
  ART.53(1)


Responsabilitatea urmaririi obligatiilor rezultate din planul de încetare a activitatii minei sau a carierei apartine autoritatii competente. Pentru companiile si societatile nationale miniere aceasta urmarire se va face împreuna cu ministerul de resort.  
 
(2)

În timpul implementarii planului de încetare a activitatii minei sau a carierei titularul trebuie sa îndeplineasca conditiile impuse de autoritatile legale care au acordat avize.
 
 
(3)
Punerea în aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere se va face de catre titular, cu fonduri proprii. Pentru companiile si societatile nationale miniere monitorizarea factorilor de mediu postînchidere se va face de catre ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.  
   
  CAP. 8 - Autoritatea competenta (sus)
  ART.54     Autoritatea competenta abilitata pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organizata ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului.
 
  ART.55

(1)
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:  
 
a) 
gestioneaza resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului;  
 
b) 

stabileste clauzele si conditiile licentelor/permiselor, acorda si emite licentele/permisele prevazute de lege si reglementeaza derularea activitatilor miniere prin norme si instructiuni tehnice privind derularea activitatilor miniere, emise în aplicarea prezentei legi;  
 
c) 


primeste, verifica si înregistreaza datele si informatiile privind resursele si rezervele minerale si organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve minerale. Datele oficiale cu privire la resursele/rezervele minerale sunt cele înscrise în fondul national; (sus)
 
d) 
stabileste tarifele prevazute la art. 48 alin. (1), în conditiile legii;  
 
e) 
urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor;  
 
f) 
urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului, în cursul si dupa terminarea activitatilor miniere, în conformitate cu prevederile legale;  
 
g) 

controleaza respectarea de catre titular a prevederilor din licenta/permis, precum si a celor din normele si instructiunile din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;  
 

h) 

avizeaza documentatiile privind executarea activitatilor miniere, precum si documentatiile de încetare a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legii, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;  
 
i) 

instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacamintele de ape subterane minerale naturale, geotermale si termominerale, de namoluri si de turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara; (sus)
 
j) 
în exercitarea activitatii de control, colaboreaza cu autoritatile teritoriale de gospodarire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii;  
 
k) 


dispune suspendarea activitatilor miniere executate în afara perimetrului instituit, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care prin modul de desfasurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zacamintelor, pâna la înlaturarea cauzelor care le-au produs;
 
 
l) 
elaboreaza normele si instructiunile tehnice pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenta ministerelor interesate;  
 
m) 
elaboreaza si tine la zi Cartea miniera si Cadastrul extractiv, dupa cum este prevazut în normele de aplicare a prezentei legi. Actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea miniera si în Cadastrul extractiv nu sunt opozabile tertilor;  
 
n) 
constata si notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi;  
 
o) 
elaboreaza proiecte de legi si proiecte de hotarâri ale Guvernului pentru activitatile miniere.  
 
(2)
Functionarea si organizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. (sus)
   
  CAP. 9 - Responsabilitatile ministerului de resort  
  ART.56    Ministerul de resort asigura desfasurarea activitatilor miniere conform prezentei legi, astfel:  
 
a) 


elaboreaza strategii si politici în domeniul resurselor minerale, care se supun aprobarii Guvernului; urmareste si participa la realizarea acestora, în conformitate cu competentele proprii. Strategiile si politicile elaborate se aplica participantilor la activitati miniere numai în sens favorabil;  
 
b) 
evalueaza si aproba bugetul pentru realizarea productiei de resurse minerale la companiile si societatile nationale miniere, conform art. 39 alin. (2);  
 
c) 

elaboreaza programe în aplicarea strategiilor si politicilor prevazute la lit. a), precum si a bugetului prevazut la lit. b), inclusiv programe de prospectiune care se realizeaza cu fonduri alocate de la bugetul de stat; (sus)
 
d) 
este ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, programe de prospectiune, dupa cum sunt prevazute în planul anual geologic elaborat conform lit. c), cercetare tehnologica, protectia si refacerea mediului, restructurare, conservarea/închiderea minelor sau a carierelor, conform lit. k), masurile de protectie sociala în cazul închiderii minelor, conform lit. j), si alte activitati în domeniul resurselor minerale;  
 
e) 


asigura întocmirea de studii, pe baza carora, împreuna cu autoritatea competenta în domeniul finantelor, selectioneaza produsele miniere a caror exploatare se realizeaza cu fonduri de la bugetul de stat; fundamenteaza pretul acestora, în conditiile legii;  
 
f) 
avizeaza, împreuna cu autoritatea competenta în domeniul muncii si solidaritatii sociale, normative de protectie a muncii în minerit;  
 
g) 
avizeaza, împreuna cu autoritatea competenta în domeniul protectiei mediului, normative de protectie a mediului specifice activitatii miniere;  
 
h) 


elaboreaza, împreuna cu autoritatea competenta în domeniul muncii si solidaritatii sociale si cu organizatiile patronale si de sindicat, programe de asistenta medicala si de asigurari pentru risc si accidente, în vederea reabilitarii si compensarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale în activitatea miniera; (sus)
 
i) 

avizeaza studiile de fezabilitate si planurile de dezvoltare a companiilor si societatilor nationale miniere, precum si încetarea definitiva sau temporara a activitatilor de exploatare;
 
 
j) 

fundamenteaza si elaboreaza politici nationale în domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate miniera, împreuna cu autoritatea competenta în domeniul muncii si solidaritatii sociale si cu organele administratiei publice locale;  
 
k) prin directiile de specialitate, angajeaza executarea lucrarilor de conservare/închidere a minelor sau a carierelor apartinând companiilor si societatilor nationale miniere, precum si a minelor sau a carierelor, a lucrarilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente si asigura monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;  
 
l) 
avizeaza proiectele de legi si proiectele de hotarâri ale Guvernului pentru activitatile miniere.  
  (sus)
  CAP. 10 - Sanctiuni  
  ART.57

(1)
Nerespectarea de catre titularii permiselor si licentelor a obligatiilor prevazute în prezenta lege constituie contraventie daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:  
 
a) 
de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru încalcarea obligatiilor stabilite la art. 23 si la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) si i) si alin. (2) lit. c);  
 
b) 
de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, pentru încalcarea obligatiilor stabilite la art. 39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) si s);
 
 
c) 
de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru încalcarea obligatiilor stabilite la art. 4 alin. (3) si la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) si t).  
 
(2)
Executarea de activitati miniere fara permis sau licenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 29, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  
 
(3)
Constatarea executarii de activitati fara permis sau licenta se face de catre autoritatea competenta si se aduce la cunostinta organelor de stat competente. (sus)
  ART.58
(1)
Savârsirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contraventiile sanctionate potrivit prevederilor art. 57 se sanctioneaza cu dublul amenzii maxime prevazute la art. 57.  
 
(2)
Încalcarea în continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 57 atrage revocarea licentei/permisului.  
 
(3)
Contraventiilor prevazute la art. 57 le sunt aplicabile, în masura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile legale privind regimul juridic al contraventiilor.
 
 
(4)
Limitele valorice ale amenzilor prevazute la art. 57 vor fi actualizate periodic, conform prevederilor art. 44 alin. (5).  
  ART.59
(1)
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul împuternicit al autoritatii competente.  
 
(2)
Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, conform dispozitiilor legale privind regimul juridic al contraventiilor.  
  (sus)
  CAP. 11 - Dispozitii tranzitorii si finale  
  ART.60

(1)

Prevederile licentelor de explorare si/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si aprobate sau în curs de aprobare de catre Guvern ramân valabile pe întreaga lor durata, în conditiile în care au fost încheiate.  
 
(2)

La solicitarea titularilor de licente de explorare si/sau exploatare, prevederile licentelor valabil încheiate la data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica si se completeaza în sensul prevederilor prezentei legi.
 
 
(3)


Acordarea directa a licentelor de exploatare se va face în conditiile existente la data depunerii solicitarilor numai pentru institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale care la data de 15 iunie 2001 aveau depuse la autoritatea competenta documentatiile necesare obtinerii acestora.  
  ART.61

   Solutionarea litigiilor în legatura cu interpretarea si executarea licentelor/permiselor este de competenta instantelor din România, daca partile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrara, inclusiv a instantelor internationale.  
  ART.62

   În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea competenta va elabora normele de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(sus)
  ART.63


   Ministerul de resort împreuna cu autoritatea competenta în domeniul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea sindicatelor si patronatelor de ramura, vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul personalului din industria miniera, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.  
  ART.64

   Ministerul de resort împreuna cu autoritatea competenta vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de topografie miniera.
 
  ART.65
(1)
Pentru interventia rapida în cazurile de accidente si avarii, titularul organizeaza statii de salvare miniera.  
 
(2)


Organizarea statiilor de salvare miniera se face la mine si cariere sau în unitati centrale, pe bazine sau regiuni miniere. Decizia de organizare apartine titularului, care este obligat sa obtina în prealabil avizul inspectoratului teritorial pentru protectia muncii si al inspectoratului teritorial de mediu.
 
 
(3)
Organizarea si functionarea statiilor de salvare miniera se fac conform legislatiei românesti din domeniile protectiei mediului si protectiei muncii. (sus)
  ART.66
(1)În scopul prevenirii accidentelor în activitatea miniera, precum si pentru recuperarea fortei de munca si/sau acordarea despagubirilor si ajutoarelor urmasilor legali în cazuri de deces, se pot organiza, potrivit legii, asociatii profesionale, ca persoane juridice fara scop lucrativ.  
 
(2)
Asociatiile prevazute la alin. (1) se organizeaza si functioneaza în conformitate cu legislatia în vigoare.
 
 
(3)

Obligatia contributiei titularilor licentelor la fondurile de interventie ale asociatiei va fi înscrisa în statutul acestora, iar cuantumul contributiei va fi convenit între parti.  
  ART.67
   Pentru materiile prime radioactive Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare exercita controlul de securitate nucleara, informeaza Agentia Nationala pentru Energie Atomica, iar aceasta raporteaza organismelor internationale de specialitate, conform acordurilor si conventiilor la care România este parte.  
  ART.68


   Prezenta lege intra în vigoare la data publicarii ei în  Monitorul Oficial al României,
Partea I.
 
  ART.69   La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea minelor nr. 61/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. (sus)
   
         Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.