sistem de consultanta electronic
   Legea minelor nr. 85/2003
 H.G. Nr. 1208/14.10. 2003
 LEGEA Nr. 343/31.05.2002
 O.G. Nr. 109/31.08.2000
 H.G. Nr. 101/3.04.1997
 LEGEA Nr. 107/25.09.1996
 

HOTARÂRE  nr. 1208  din  14 octombrie 2003
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea  Legii minelor nr. 85/2003 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN:       MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 4 noiembrie 2003

       
ANEXA 1 - NORME pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Datele si informatiile privind resursele/rezervele minerale
   SECTIUNEA 1-a  - Accesul la date si informatii
   SECTIUNEA a 2-a   - Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale
CAP. 3 - Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale
CAP. 4 - Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere
   SECTIUNEA 1 - Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de explorare
      Subsectiunea 1 - Principiile concursului public de oferta
      Subsectiunea 2 - Initierea concesiunii
(sus)
      Subsectiunea 3 - Publicitatea
      Subsectiunea 4 - Continutul ofertelor
      Subsectiunea 5 - Depunerea ofertelor
      Subsectiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare si negociere
      Subsectiunea 7 - Criteriile de selectare si punctajele corespunzatoare
      Subsectiunea 8 - Deschiderea ofertelor
      Subsectiunea 9 - Analiza si evaluarea ofertelor. Declararea câ stigatorului si comunicarea  rezultatului concursului public de oferta
      Subsectiunea 10 - Contestarea concursului public de oferta
      Subsectiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului
   SECTIUNEA 2 - Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare
CAP. 5 - Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale
(sus)
CAP. 6 - Transferul licentelor de concesiune
CAP. 7 - Regimul taxelor, redeventelor, tarifelor si al garantiei financiare pentru refacerea mediului
CAP. 8 - Închiderea minelor
CAP. 9 - Dispozitii finale si tranzitorii

ART.1 Se aproba Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
(sus)
ART.2
ANEXA 1
-
NORME pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003  

 
  CAP. 1 - Dispozitii generale
 
ART. 1     În întelesul prezentelor norme, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
 
a) 
A.N.R.M. - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
 
b) 
date si informatii - date si informatii cu privire la resursele/rezervele minerale;  

c) 
 

  documentatii tehnico-economice reprezinta, în cazul licentelor de exploatare, urmatoarele:
- studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zacamântului, inclusiv planul initial de încetare a activitatii;
- planul de dezvoltare a exploatarii;
- studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz;
- planul de refacere a mediului si proiectul tehnic;
- studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social;
(sus)
d) 
F.G.N. - Fondul geologic national;  
e) 
F.N.R/R. - Fondul national de resurse/rezerve minerale;  

f) 

 

informatii clasificate - informatiile, datele si documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu în sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;  

g) 

Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003;
 
   
h) 
ministerul de resort - Ministerul Economiei si Comertului;  
   
i) 
ofertant - persoana juridica româna sau straina care a depus o oferta în cadrul concursului public de oferta pentru desfasurarea de activitati miniere;  
   
j) 
oferta alternativa - situatia depunerii de catre un ofertant a doua sau mai multe oferte pentru unul si acelasi perimetru.  
      (sus)
·CAP. 2 - Datele si informatiile privind resursele/rezervele minerale
 
     SECTIUNEA 1 - Accesul la date si informatii
 
ART. 2


   Datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românesti situate pe teritoriul si în subsolul tarii si al platoului continental în zona economica a României din Marea Neagra apartin statului român.
 
ART. 3

   Datele si informatiile obtinute din activitati miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.
 
ART. 4

   Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidentiate si înregistrate de catre A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii constituie F.N.R/R.  
ART. 5    A.N.R.M. organizeaza, gestioneaza si valorifica F.G.N. si F.N.R/R.
 
ART. 6

   Datele si informatiile care constituie F.G.N. si F.N.R/R. au caracter de informatii clasificate sau de informatii de interes public, dupa caz.
 
ART. 7

(1)
Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.  
(2)


Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R., cu caracter de informatii clasificate, se face conform listei informatiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobata prin hotarâre a Guvernului, potrivit legii.
(sus)
ART. 8

   Protectia, pastrarea, gestionarea si circulatia datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.  
ART. 9   Protectia datelor si informatiilor clasificate din F.G.N. si din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, institutiilor implicate, agentilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizeaza sau intra în posesia acestora, conform legii.
 
ART. 10(1)


Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R. se pastreaza, se depoziteaza si li se asigura protectia fizica în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agentilor economici ori ale autoritatilor/institutiilor publice care le-au elaborat sau la care se afla în pastrare.  
(2)


Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R., care au caracter de informatii clasificate, se pastreaza si se depoziteaza în compartimentele cu documente clasificate ale institutiilor implicate, cu respectarea normelor de protectie fizica, conform legii.  
ART. 11

(1)
Accesul la date si informatii se realizeaza în baza solicitarii scrise, aprobata de A.N.R.M., cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitarii de catre solicitant a tarifelor de consultare si achizitionare a datelor si informatiilor, stabilite de catre A.N.R.M. (sus)
(2)

Solicitarea de acces la date si informatii se poate adresa în scopul elaborarii documentatiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.
 
ART. 12(1)


În vederea pastrarii, depozitarii si asigurarii protectiei datelor si informatiilor, existente sau care intra ulterior în arhivele agentilor economici ori ale autoritatilor/institutiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu acestia contracte de pastrare, depozitare si paza a datelor si informatiilor respective. Datele si informatiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situatia în care datele si informatiile au caracter de informatii clasificate, contractele de pastrare, depozitare si paza vor respecta si prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.  
(2)

Agentii economici sau autoritatile/institutiile publice care au în pastrare, detin sau care solicita accesul la date si informatii clasificate vor obtine si acordul autoritatii competente în domeniul protectiei informatiilor clasificate.
(sus)
ART. 13
   Detinatorii arhivelor au obligatia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezinta obiectul contractului de pastrare, depozitare si paza a unor date si informatii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fara a putea invoca dreptul de retinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu exceptia celor cauzate din culpa A.N.R.M.  
ART. 14


(1)

A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de pastrare, depozitare si protectie a datelor si informatiilor, precum si modul de utilizare a acestora de catre detinatorii arhivelor.
 
(2)
A.N.R.M. are drept de acces la date si informatii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber si neîngradit.  
ART. 15


   Datele si informatiile detinute în arhivele agentilor economici sau ale autoritatilor/institutiilor publice sunt confidentiale si nu vor fi divulgate fara acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.
 
   
     SECTIUNEA a 2-a   -   Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale
(sus)
ART. 16


   Datele si informatiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completeaza de catre concesionarii/administratorii de activitati miniere si se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.
 
ART. 17

(1)
Concesionarii/administratorii de activitati miniere au obligatia sa raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta si miscarea resurselor/rezervelor minerale.  
(2)
Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însotite de o nota explicativa, ale caror modele si mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instructiuni tehnice. Nota explicativa cuprinde elementele necesare fundamentarii resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârsitul perioadei de referinta si miscarii acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.  
(3)
Raportarea se face pentru toate zacamintele aferente activitatilor miniere ale concesionarilor/administratorilor.
 
(4)


Raportarea va fi transmisa cel mai târziu pâna la data de 1 martie a anului urmator celui la care se refera. SECTIUNEA a 2-a
Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale
(sus)
ART. 18

   A.N.R.M. va întocmi anual situatii centralizate la nivel national privind resursele/rezervele minerale.  
ART. 19


(1)

Titularii au obligatia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale si finale privind activitatea desfasurata, precum si cheltuielile aferente acesteia.
 
(2)


Rapoartele semestriale, anuale si finale, inclusiv rapoartele aferente activitatilor de prospectiune, împreuna cu datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele minerale obtinute anterior prezentelor norme, în urma desfasurarii activitatilor miniere, fac parte din F.G.N.  
ART. 20
   Rapoartele semestriale si anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspectie teritoriala, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspectie teritoriala si la sediul A.N.R.M., însotite de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritoriala respective. (sus)
ART. 21   Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrarii miniere la sediul A.N.R.M., însotit de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritoriala în a caror raza de activitate se afla perimetrul la care se refera raportarea.
 
ART. 22

   Continutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale si finale va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.  
 
  CAP. 3 - Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale
 
ART. 23


(1)

Perimetrele de prospectiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 si se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune.  
(2)

Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizeaza în documentatii al caror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
(sus)
ART. 24


(1)

Actele de dare în administrare sau în concesiune prevazute de Legea minelor, în functie de felul operatiunilor ce urmeaza sa fie executate, sunt, în principal, urmatoarele:  
a)
permisul de prospectiune;  
b)
licenta de dare în administrare pentru explorare;  
c)
licenta de concesiune pentru explorare;  
d)
licenta de dare în administrare pentru exploatare;  
e)
licenta de concesiune pentru exploatare;
 
f)
permisul de exploatare;  
g)
acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executarii activitatilor miniere concesionate/date în administrare;  
h)
aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licente de concesiune de explorare sau de exploatare catre alta persoana juridica. (sus)
(2)

A.N.R.M. stabileste clauzele si conditiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.
ART. 25

   Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrari de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavatii de suprafata, determinari de laborator, cercetari tehnologice de preparare în faza de laborator si alte lucrari pentru stabilirea conditiilor generale favorabile acumularii resurselor minerale.
ART. 26   Lucrarile de prospectiune se executa într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau straine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea conditiilor stabilite prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
ART. 27


(1)

Titularul permisului de prospectiune care, pe parcursul derularii acestuia sau dupa prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicita initierea unui concurs public de oferte pentru obtinerea unei licente de explorare are obligatia sa prezinte, o data cu cererea de initiere a concursului, si un raport cuprinzând metodele de investigatie aplicate, lucrarile executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute, numai pentru perimetrul pentru care solicita licenta de explorare. (sus)
(2)

Titularul permisului de prospectiune care solicita obtinerea unei licente de explorare în cadrul perimetrului de prospectiune beneficiaza de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).
(3)
Titularul permisului de prospectiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicita obtinerea unei licente de explorare în cadrul perimetrului de prospectiune sau care îl include pe acesta ori care nu participa la un concurs public de oferta initiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiaza de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.
ART. 28(1)


Pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrari specifice necesare identificarii zacamintelor de resurse/rezerve minerale, evaluarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare. (sus)
(2)Scopul lucrarilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificarii zacamântului, de a furniza datele necesare proiectarii si executarii lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzator exploatarii.
(3)Lucrarile de explorare cuprind lucrari geochimice, geofizice, de cartare geologica, lucrari miniere (santuri, cariere, abataje, puturi miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafata si din subteran), documentatii corespunzatoare acestora, studii si cercetari tehnologice în fazele de laborator, pilot si semiindustriala, precum si de exploatare experimentala.
ART. 29(1)


Prin licenta de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrari, incluzând si masurile de protectie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea si ritmul de executie a lucrarilor, documentatiile necesare, drepturile si obligatiile titularului, în conditiile legii. (sus)
(2)


Adaptarea sau modificarea programului de lucrari pe parcursul desfasurarii activitatilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licenta.
(3)
Programul fizic de lucrari de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.
(4)
Executarea programului de lucrari stabilit prin licenta este obligatoriu, inclusiv etapizarile convenite cu A.N.R.M.
(5)

Titularul licentei de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea catre A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicita obtinerea directa a licentei de exploatare nu mai beneficiaza de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.
ART. 30


   Pe baza licentei de exploatare pot fi executate lucrari necesare realizarii minelor si carierelor: construirea si montarea instalatiilor, echipamentelor si ale altor utilitati specifice necesare extractiei, prelucrarii, transportului, stocarii provizorii a produselor miniere, a sterilului si produselor reziduale, lucrari la suprafata si/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea si livrarea acestora în forme specifice, precum si lucrari de cercetare pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale.
(sus)
ART. 31   Prin licenta de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusa a fi exploatata, tipurile de produse miniere, obligatiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatarii si a planului de refacere a mediului, precum si alte obligatii si drepturi ale titularului prevazute de lege.
ART. 32


(1)

Titularul licentei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentatiilor prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.
(2)

În cazul în care titularul licentei de exploatare face dovada extinderii zacamântului de substante minerale utile care face obiectul licentei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licenta, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai dupa expirarea duratei initiale de valabilitate a licentei sau dupa epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat initial, în conditiile în care extinderea nu se suprapune peste o alta concesiune/dare în administrare. (sus)
(3)

Titularul licentei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzator perioadei initiale de valabilitate a licentei, însotit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitata, în conditiile executarii integrale a programului de explorare convenit prin licenta si cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.
(4)


Solicitarea prelungirilor licentelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirarii duratei licentei, sub sanctiunea încetarii concesiunii/darii în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.
 
CAP. 4 - Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta pentru
               concesionarea de activitati miniere

   SECTIUNEA 1 - Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru
                           concesionarea de activitati de explorare
(sus)
        Subsectiunea 1 - Principiile concursului public de oferta
ART. 33

   Principiile care stau la baza organizarii si desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare sunt:
a) 
valorificarea eficienta a resurselor minerale, proprietate publica a statului;
b) 
transparenta organizarii si desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare;
c)
egalitatea ofertantilor, indiferent de nationalitatea acestora sau de originea capitalului;
d)
concurenta în obtinerea concesionarii activitatilor de explorare;  
e)

confidentialitatea datelor si informatiilor cunoscute sau aduse la cunostinta cu ocazia desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare.  
ART. 34   În scopul evidentei documentelor si informatiilor cu privire la organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare, A.N.R.M. organizeaza, completeaza si pastreaza urmatoarele instrumente de evidenta:
(sus)
a)
registrul privind cererile de concesionare de activitati miniere;  
b)
registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activitati miniere;  
c)
registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea si evaluarea ofertelor si negocierea licentelor de concesiune a activitatilor miniere;  
d)
dosarul concesiunii, în care sunt pastrate toate documentele referitoare sau în legatura cu concursul public de oferta.  
   
        Subsectiunea 2 - Initierea concesiunii  
ART. 35

   Concesionarea activitatilor de explorare poate fi initiata de catre persoanele juridice române sau straine interesate ori de catre A.N.R.M.

 
ART. 36(1)


Persoanele juridice române sau straine interesate pot initia concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activitati de explorare catre A.N.R.M., care va fi însotita de fisa perimetrului, întocmita în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.
(2)
Cererile de concesionare se înregistreaza, în ordinea primirii lor, în registrul prevazut la art. 34 lit. a).
(sus)
ART. 37


(1)

A.N.R.M. verifica si stabileste suprafata perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia si decide asupra oportunitatii concesionarii, în termen de 45 de zile de la data înregistrarii cererii de concesionare.
 
(2)
Decizia A.N.R.M. se comunica solicitantului.
ART. 38

   În cazul în care în cuprinsul suprafetei propuse pentru desfasurarea de activitati de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevazute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreuna cu autoritatile competente în domeniu, analizeaza oportunitatea concesionarii acestor activitati si decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotarâre, a exceptarii, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.
ART. 39


   A.N.R.M. propune concesionarea de activitati de explorare prin identificarea topogeodezica a perimetrelor si initiaza proiectul de hotarâre a Guvernului privind exceptarea prevazuta la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, dupa caz.
ART. 40


   Lista perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare se aproba prin ordin al conducatorului A.N.R.M. si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
      (sus)
        Subsectiunea 3 - Publicitatea
ART. 41

   Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, urmatoarele:
a) 
denumirea si sediul A.N.R.M.;
b)
categoria de activitati miniere ce urmeaza sa fie concesionate;
c)

perimetrele în cuprinsul carora urmeaza sa fie concesionate activitatile miniere, cu mentionarea coordonatelor topogeodezice si a resursei minerale;
d)
termenul si locul de depunere a ofertelor;
e)
documentele si informatiile solicitate ofertantilor;
f)
data, ora si locul deschiderii ofertelor;
g) 
alte date si informatii considerate necesare.
        Subsectiunea 4 - Continutul ofertelor

(sus)
ART. 42

(1)
Ofertele sunt redactate în limba româna si vor fi depuse în doua exemplare, respectiv original si copie.
(2)
Ofertele în copie nu se returneaza ofertantilor, acestea urmând sa fie pastrate de catre A.N.R.M.
ART. 43

(1)
Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobata potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singura oferta.
(2)
Ofertele alternative nu sunt admise.
ART. 44

(1)
Oferta cuprinde un plic exterior si unul interior, continând mentiunile si documentele prevazute de prezentele norme.
(2)

Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicata la care se refera oferta, precum si mentionarea datei stabilite pentru desfasurarea sedintei de deschidere. Acesta va trebui sa contina urmatoarele:
a)
declaratie de participare, semnata si stampilata de ofertant, fara stersaturi sau adaugari, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se refera, respectiv denumirea, pozitia din lista prevazuta la art. 41 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea raspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din oferta;
(sus)
b) 


date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicarile;
c)
copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d)
certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate;
e)


lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizarii de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
f)

dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de catre A.N.R.M. si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare; (sus)
g)
documentele prevazute la art. 60 alin. (1) si la art. 63.
(3)
Plicul exterior contine, în cazul ofertantilor persoane juridice straine, urmatoarele:
a)
declaratia de participare, conform alin. (2) lit. a);
b)
datele si informatiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);
c) 
lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);
d) 


dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de catre A.N.R.M. si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare, conform alin. (2) lit. f);
   
e)
scrisoarea de bonitate, fara prezentarea indicatorilor prevazuti la art. 59 alin. (1);  
   
f)
raportul anual auditat;
(sus)
   
g)
documentele prevazute la art. 63.
 
(4)

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
ART. 45


   Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisa, respectiv programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului.
        Subsectiunea 5 - Depunerea ofertelor
ART. 46

(1)
Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. si vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevazut la art. 34 lit. b).
(2)
Ofertele pot fi transmise si prin posta.
(3)
Ofertantii sunt raspunzatori de integritatea ofertelor si de depunerea acestora în conditiile stabilite la art. 41 lit. d).
ART. 47

   Pâna la desfasurarea sedintei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi pastrate sigilate, de catre A.N.R.M., cu asigurarea confidentialitatii. (sus)
ART. 48


   Ofertele depuse dupa împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistreaza în registrul prevazut la art. 34 lit. b) si sunt înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
        Subsectiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare si negociere
ART. 49
   Deschiderea si evaluarea ofertelor, precum si negocierea conditiilor si clauzelor licentelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului, se realizeaza de comisia de deschidere, evaluare si negociere numita prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta, denumita în continuare comisia.
ART. 50

(1)
Comisia este formata dintr-un numar de 5 membri si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.
(2)
Conducerea comisiei este asigurata de un presedinte numit de catre conducatorul A.N.R.M.
ART. 51


(1)

Analiza ofertelor este realizata, în functie de resursa minerala, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnati de conducatorul acesteia, în conditiile stabilite la art. 49.
(sus)
(2)
Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.
ART. 52

(1)
Consemnarea activitatii comisiei este asigurata de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.
(2)
Secretarul comisiei este desemnat în conditiile stabilite la art. 49.
ART. 53(1)


Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul IV inclusiv cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control în structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora.
(2)


Dupa împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de sedinta publica de deschidere a ofertelor, membrii comisiei si evaluatorii vor da o declaratie pe propria raspundere privind compatibilitatea.
(3)


Daca situatia de incompatibilitate intervine dupa data sedintei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauza vor înstiinta de îndata presedintele comisiei, care va lua masurile necesare înlocuirii acestora.
(sus)
(4)

Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate presedintelui comisiei si de catre oricare persoana interesata, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzator.
ART. 54
(1)
Comisia are urmatoarele atributii principale:
a)
deschiderea si desemnarea ofertelor admise în vederea evaluarii;
b)
evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;
c)
desemnarea ofertei câstigatoare;
d)
negocierea clauzelor si a conditiilor concesionarii, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului;
e)
întocmirea actelor prevazute de lege si de prezentele norme;
f)
alte atributii stabilite de conducatorul A.N.R.M.
(sus)
(2)


Atributiile comisiei, inclusiv ale presedintelui acesteia, precum si cele ale evaluatorilor si ale secretarului acesteia se stabilesc de conducatorul A.N.R.M., în conditiile prevederilor art. 49, o data cu numirea comisiei.
ART. 55

(1)
Comisia se considera legal întrunita numai în prezenta tuturor membrilor sai.
(2)
Hotarârile comisiei se adopta în mod autonom, cu votul majoritatii membrilor sai. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.
ART. 56

   Activitatea comisiei este consemnata în procese-verbale de sedinta, semnate de toti membrii acesteia si de catre secretar.
ART. 57

   Membrii comisiei, evaluatorii si secretarul acesteia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse în oferte.
        Subsectiunea 7 - Criteriile de selectare si punctajele corespunzatoare
ART. 58
   Comisia realizeaza evaluarea având în vedere capacitatea financiara si capacitatea tehnica a ofertantilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum si rapoartele prospectiunii, daca ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospectiune în perimetrul pe cuprinsul caruia urmeaza a fi concesionate activitatile de explorare. (sus)
ART. 59(1)


Evaluarea capacitatii financiare are în vedere bonitatea financiara, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globala, solvabilitatea patrimoniala, rata profitului brut si rentabilitatea financiara a ofertantului, precum si disciplina financiar-fiscala, sub aspectul situatiei executarii de catre ofertant a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetele locale.
(2)
Evaluarea se realizeaza distinct pentru fiecare element dintre cele prevazute la alin. (1).
ART. 60

(1)
În vederea evaluarii capacitatii financiare, ofertantii vor depune în plicul exterior urmatoarele documente:
a) 
scrisoare de bonitate, cuprinzând situatia indicatorilor prevazuti la art. 59 alin. (1);
b) 
certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritatile/institutiile publice care administreaza bugetele prevazute la art. 59 alin. (1).
(sus)
(2)

Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, dupa expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fara deschiderea plicului interior.
ART. 61
   Punctajul corespunzator capacitatii financiare include punctajele privind bonitatea financiara a ofertantului, sub aspectul lichiditatii globale, al solvabilitatii patrimoniale, al ratei profitului brut si al rentabilitatii financiare, precum si disciplina financiar-fiscala a acestuia, sub aspectul situatiei executarii obligatiilor catre bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).
ART. 62


(1)

Evaluarea capacitatii tehnice are în vedere dotarea tehnica a ofertantului, sub aspectul utilajelor si al personalului de specialitate, specifice activitatii miniere, si experienta acestuia în desfasurarea de asemenea activitati.
(2)
Evaluarea se realizeaza distinct pentru fiecare element dintre cele prevazute la alin. (1).
(3)
Ofertantii specializati si atestati de catre A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfasurarea de activitati miniere se considera ca având dotare tehnica si primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacitatii tehnice. (sus)
(4)

Ofertantii cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum si ofertantii fara capacitate tehnica proprie vor fi evaluati în conformitate cu prevederile ordinului prevazut la art. 69 alin. (1).
(5)


Ofertantii fara capacitate tehnica proprie pot executa activitati miniere numai cu persoane juridice specializate si atestate de A.N.R.M., în conditiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activitati miniere.
ART. 63

   În vederea evaluarii capacitatii tehnice, ofertantii depun în plicul exterior urmatoarele documente, dupa caz:
a)

certificat de atestare privind capacitatea tehnica si memoriu cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de A.N.R.M.;
b) 


documentatie privind dotarea tehnica a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M.; (sus)
c) 

copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnica al persoanei juridice cu care urmeaza sa fie executate activitatile miniere, semnata si stampilata pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitatilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia ferma de executare a activitatilor miniere, daca acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fara capacitate tehnica proprie.
ART. 64


   Memoriul cuprinzând prezentarea activitatilor miniere cuprinde cel putin urmatoarele informatii privind ofertantul sau, dupa caz, persoana juridica specializata si atestata cu care s-a convenit executarea:
a)
activitatile miniere executate sau în curs de executare;
b)
perimetrele în care au fost sau sunt executate activitatile miniere;
c)
resursa minerala la care se refera activitatile miniere.
ART. 65

   Documentatia privind dotarea tehnica a ofertantului, întocmita pe propria raspundere, va cuprinde cel putin informatii privind: (sus)
a) 
instalatiile si utilajele specifice activitatii miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora;
b) 

personalul ofertantului, pe categorii de competente profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activitatilor miniere, pentru care se depun si copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.
ART. 66

   Punctajul corespunzator capacitatii tehnice include punctajele privind dotarea tehnica a ofertantului si experienta acestuia în executarea de activitati miniere.
ART. 67

(1)
Evaluarea programului de explorare propus are în vedere urmatoarele elemente:
a)
volumele fizice de lucrari de explorare si esalonarea acestora pe ani;
b)
determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
c)
durata acestuia.
(2)


Punctajul corespunzator programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrari de explorare si esalonarea acestora pe ani, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale si durata acestuia. (sus)
ART. 68

(1)
Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere urmatoarele elemente:
a)
lucrarile necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;
b)
fondurile alocate lucrarilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;
c)
corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
(2)Punctajul corespunzator proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrarile necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrarilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului si pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
ART. 69(1)


Punctajele corespunzatoare criteriilor prevazute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertantii persoane juridice straine, prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta. (sus)
(2)Ofertantul care a realizat activitatea de prospectiune în cuprinsul perimetrului din care urmeaza a fi concesionata activitatea de explorare, în baza unui permis de prospectiune emis de A.N.R.M., beneficiaza, cu ocazia evaluarii ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.
ART. 70
(1)
Evaluarea rapoartelor prospectiunii are în vedere urmatoarele elemente:
a)
volumele fizice si valorice ale lucrarilor de prospectiune executate;
b)
determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
c)
rezultatele activitatii de prospectiune.
(2)

Punctajul corespunzator rapoartelor prospectiunii include punctajele privind volumele fizice si valorice ale lucrarilor de prospectiune executate, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale si rezultatele activitatii de prospectiune.
(3)
Rapoartele prospectiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu pâna la data publicarii listei potrivit art. 40. (sus)
ART. 71


   Formularea ofertei prin utilizarea de date si informatii incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare si utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.
       
        Subsectiunea 8 - Deschiderea ofertelor
ART. 72
(1)
Sedinta de deschidere a ofertelor este publica.
(2)
Ofertele închise si sigilate vor fi predate comisiei la data, ora si locul fixate conform art. 41 lit. f).
(3)

La deschiderea plicului exterior comisia verifica existenta documentelor solicitate si consemneaza situatia constatata într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de secretar, precum si de reprezentantii ofertantului.
(4)
Lipsa oricarui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(5)
Deschiderea plicului interior si verificarea existentei documentelor solicitate se consemneaza într-un proces-verbal semnat în conditiile alin. (3).
(sus)
(6)
Lipsa oricarui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.
(7)
Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.
(8)


În cazul lipsei reprezentantilor ofertantului sau daca acestia refuza semnarea proceselor-verbale, acestea se semneaza de membrii comisiei si 2 martori dintre persoanele care participa la sedinta publica de deschidere, altele decât reprezentantii A.N.R.M.
(9)

Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi mentionat în cuprinsul acestora, urmând ca aceasta împrejurare sa fie certificata, prin semnare, de catre membrii comisiei si de secretarul acesteia.
(10)


Procesele-verbale, aprobate de conducatorul A.N.R.M., se înmâneaza în copie, sub semnatura de primire, reprezentantilor ofertantilor sau, în lipsa acestora, se comunica în termen de doua zile lucratoare de la data sedintei publice de deschidere.
        Subsectiunea 9 - Analiza si evaluarea ofertelor. Declararea câstigatorului si
                                 comunicarea rezultatului concursului public de oferta
(sus)
ART. 73

(1)
Analiza ofertelor de catre evaluatori este anterioara si distincta fata de evaluarea ofertelor de catre comisie.
(2)
Analiza ofertelor se realizeaza avându-se în vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.
ART. 74
(1)
Pe baza analizarii ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde:
a)
denumirea si coordonatele topogeodezice ale perimetrului din lista, precum si resursa minerala la care se refera analiza;
b)
elementele esentiale ale ofertei analizate;
c)
punctajele propuse pentru fiecare criteriu si element de evaluare;
d)
motivele care au condus la punctajele propuse;
e)
alte mentiuni stabilite de conducatorul A.N.R.M.
(2)
Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
(3)
Daca analiza ofertei este realizata de catre mai multi evaluatori, punctajele propuse si motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator. (sus)
(4)
Raportul se înainteaza comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme.
(5)
Termenele de realizare a analizarii si de înaintare a raportului catre comisie se stabilesc, în functie de resursa minerala, de catre conducatorul A.N.R.M., în conditiile art. 49.
ART. 75


(1)

Evaluarea ofertelor se realizeaza avându-se în vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum si raportul prevazut la art. 74.
(2)Lipsa mentionarii situatiei executarii de catre ofertant a vreuneia dintre obligatiile catre bugetele prevazute la art. 59 alin. (1) sau a oricarui indicator privind bonitatea financiara ori a oricarui element de evaluare a capacitatii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.
(3)
Depunctarea se propune de catre evaluator si se hotaraste de catre comisie.
ART. 76(1)


Evaluarea programului de explorare si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului. (sus)
(2)

Evaluarea proiectului de refacere a mediului si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.
(3)
Ofertele descalificate se transmit ofertantilor dupa împlinirea termenului de evaluare si declarare a câstigatorului concursului public de oferta.
(4)

În cazul unor punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, este declarat câstigator ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.
ART. 77

(1)
Pe baza evaluarii, comisia întocmeste un raport de evaluare si desemnare a câstigatorului concursului public de oferta.
(2)
Structura-cadru a raportului de evaluare si desemnare a câstigatorului concursului public de oferta se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
(3)
Raportul de evaluare si desemnare a câstigatorului concursului public de oferta este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M.
(sus)
(4)

Termenele de realizare a evaluarii si de înaintare a raportului comisiei, mentionat la alin. (1), în vederea aprobarii se stabilesc de catre conducatorul A.N.R.M., în conditiile art. 49.
ART. 78


   Rezultatul concursului public de oferta se comunica de catre A.N.R.M. tuturor ofertantilor, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare si desemnare a câstigatorului.
ART. 79

   Actele emise de catre evaluatori si de comisie se înregistreaza si se pastreaza în conditiile art. 34 lit. c) si d).
        Subsectiunea 10 - Contestarea concursului public de oferta
ART. 80


   Ofertantii pot formula contestatii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursului public de oferta, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât si cu privire la faza de evaluare a ofertelor.
ART. 81   În cazul contestatiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertantii pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului concursului public de oferta, o copie de pe raportul de analiza prevazut la art. 74 si raportul de evaluare prevazut la art. 77.
(sus)
ART. 82

(1)
Contestatiile cu privire la faza de deschidere se formuleaza în termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii actelor prevazute la art. 72 alin. (10).
(2)

Contestatiile cu privire la faza de evaluare si desemnare a câstigatorului se formuleaza în termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea actelor prevazute la art. 74 si 77.
(3)

În termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiei, A.N.R.M. este obligata sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul sau catre ofertantul contestatar.
ART. 83

(1)
Contestatiile sunt solutionate de o comisie de contestatii formata din 3 membri reprezentanti ai A.N.R.M.
(2)
Membrii comisiei de contestatii sunt desemnati prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
(3)Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestatii persoanele care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul IV, inclusiv, cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control în structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum si cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare si negociere. (sus)
(4)
Imediat dupa formularea eventualelor contestatii, membrii comisiei vor da, pe propria raspundere, o declaratie de compatibilitate.
(5)

Daca situatia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de solutionare a contestatiei, membrii comisiei în cauza vor înstiinta, de îndata, conducatorul A.N.R.M., care va lua masura înlocuirii acestora.
(6)

Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducatorului A.N.R.M. si de catre oricare persoana interesata, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzator.
ART. 84(1)


Comisia de contestatii analizeaza toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare si negociere si de evaluatori, dupa caz si verifica respectarea normelor privind concursul public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere.
(2)

În cazul în care comisia de contestatii apreciaza contestatia ca fiind fondata, aceasta propune conducatorului A.N.R.M. revocarea hotarârii de descalificare, în cazul contestatiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotarârii de desemnare a câstigatorului si organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere corespunzatoare perimetrului respectiv, în cazul contestatiilor formulate în faza de evaluare. (sus)
(3)
Comisia de contestatii nu reevalueaza ofertele.
(4)
Solutia de admitere a contestatiei se comunica tuturor ofertantilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.
(5)
În cazul respingerii contestatiei, ofertantul poate recurge la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.
(6)

Contestarea, inclusiv în fata instantei, suspenda procedura de concesionare a activitatilor miniere, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila.
ART. 85


   În cazul admiterii contestatiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizeaza în conditiile art. 72, care se aplica corespunzator.
ART. 86(1)


Pe baza analizarii aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere, comisia de contestatii întocmeste un raport prin care propune modul de solutionare a contestatiei. (sus)
(2)
Raportul comisiei de contestatii este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M., înauntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).
(3)
Structura-cadru a raportului comisiei de contestatii se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
ART. 87

Exemplarele originale ale ofertelor se returneaza ofertantilor, cu exceptia ofertantului declarat câstigator.
 

      Subsectiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare si a
                                   proiectului de refacere a mediului

ART. 88


(1)

Comisia prevazuta la art. 49 negociaza cu ofertantul declarat câstigator conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv programul de explorare si proiectul de refacere a mediului.
(2)

Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnico-economice, prevazute de alineatul precedent, care se negociaza, sunt stabilite prin ordin al conducatorului A.N.R.M. (sus)
(3)
Conditiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusa pentru participarea la concursul public de oferta.
(4)
Programul de explorare convenit se executa integral, etapizat, pâna la expirarea duratei licentei de concesiune.
ART. 89


   Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar si de ofertant si care este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M.
ART. 90


   Ofertantul declarat câstigator va elabora si va transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice prevazute de Legea minelor pentru acordarea licentei într-un termen convenit cu aceasta.
     SECTIUNEA a 2-a   -   Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta  pentru concesionarea de activitati de exploatare
    ART. 91   Dispozitiile privind organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de explorare se aplica corespunzator si concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, în masura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei sectiuni.

(sus)
ART. 92

(1)
Lista perimetrelor scoase la licitatie prin concurs public de oferta, în care se propun activitati miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captarile acestora, precum si cele din albiile minore si cuvetele lacurilor, se supun analizei autoritatii competente în domeniul gospodaririi apelor, care trebuie sa îsi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.
(2)
Acest accept nu exclude obligativitatea obtinerii ulterioare a avizului si a autorizatiei de gospodarire a apelor, conform legislatiei în domeniul apelor.
ART. 93


(1)

Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisa, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
(2)

Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru urmatorii parametri ai exploatarii viitoare:
a)
cantitatea de rezerve propusa a fi exploatata;
b)
durata propusa a concesionarii;
c)
capacitatea de productie preconizata pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale; (sus)
d)
perioada de atingere a capacitatii maxime de productie;
e)
volumele fizice si valorice ale investitiilor;
f)
gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;
g)
produsele miniere ce vor fi realizate;
h) 
volumul lucrarilor de cercetare geologica pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale;
i)
volumele fizice si valorice ale lucrarilor de refacere a mediului înconjurator;
j) 
volumul si valoarea lucrarilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere si postînchidere;
k)
alti parametri stabiliti prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
(3)

Propunerile corespunzatoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime si obligatorii pentru ofertantul declarat câstigator. (sus)
(4)
Dispozitiile subsectiunii 4 din sectiunea 1 se aplica în mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 45.

ART. 94

(1)
Deschiderea si evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, precum si negocierea clauzelor si conditiilor licentelor de concesiune, inclusiv documentatiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând si planul initial de încetare a activitatii, planul de dezvoltare a exploatarii, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic si planul de atenuare a impactului social se realizeaza de catre o comisie numita prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.
(2)
Dispozitiile subsectiunii 6 din sectiunea 1 se aplica în mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 54 lit. d).
ART. 95(1)


Comisia realizeaza evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, având în vedere capacitatea financiara si capacitatea tehnica a ofertantilor, precum si programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale. (sus)
(2)

Punctajele corespunzatoare criteriilor prevazute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.
   
(3)
Dispozitiile subsectiunii 7 din sectiunea 1 se aplica în mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 58 si ale art. 67 - 70.
ART. 96


(1)

Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile facute de ofertant, corespunzatoare parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).
(2)

Punctajul corespunzator programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzatoare fiecarui parametru.
ART. 97
(1)Lipsa mentionarii situatiei executarii de catre ofertant a vreuneia dintre obligatiile catre bugetele prevazute la art. 59 alin. (1), a oricarui indicator privind bonitatea financiara ori a oricarui element de evaluare a capacitatii tehnice sau a oricarei propuneri corespunzatoare parametrilor stabiliti potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea. (sus)
(2)
Depunctarea se propune de catre evaluator si se hotaraste de catre comisie.
ART. 98

(1)
Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei si transmiterea acesteia ofertantului, dupa împlinirea termenului de evaluare si declarare a câstigatorului concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare.
(2)

În cazul unor punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, este declarat câstigator ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
(3)
Dispozitiile subsectiunii 9 din sectiunea 1 se aplica în mod corespunzator, cu exceptia celor prevazute la art. 75 alin. (2) si la art. 76.
ART. 99


(1)

Comisia prevazuta la art. 94 alin. (1) negociaza cu ofertantul declarat câstigator conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv documentatiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1). (sus)
(2)

Documentatiile prevazute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim si obligatoriu al propunerilor facute de ofertantul declarat câstigator, corespunzator parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).
(3)
Documentatiile tehnico-economice refacute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câstigator, în termenul convenit cu A.N.R.M.
(4)

Termenele de negociere si de refacere a documentatiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducatorului A.N.R.M., sub sanctiunea descalificarii.
(5)

Imposibilitatea finalizarii negocierii din culpa ofertantului declarat câstigator atrage descalificarea acestuia si organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare.
(6)
Descalificarea propusa de comisie si aprobata de conducatorul A.N.R.M. se comunica de îndata ofertantului.
(7)
Decizia de descalificare poate fi contestata în conditiile subsectiunii 10 din sectiunea 1, care se aplica corespunzator. (sus)
ART.100


(1)

Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnico-economice prevazute la art. 93 alin. (1), care se negociaza, sunt stabilite prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
(2)
Dispozitiile subsectiunii 11 din sectiunea 1 se aplica în mod corespunzator, cu exceptia celor prevazute la art. 88 alin. (2) si (4).
ART.101


   Licenta de concesiune a activitatilor de exploatare se încheie la cererea scrisa a ofertantului declarat câstigator, adresata A.N.R.M., însotita de documentatiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refacute conform art. 99.
  CAP. 5   -   Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale
    ART.102

   Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor si ale prezentelor norme.
ART.103
(1)
Studiul de fezabilitate va cuprinde: (sus)
a)
prezentarea generala a agentului economic;
   
b)
situatia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv miscarea acestora;
c)
indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregatirea si exploatarea resurselor/rezervelor minerale;
d)
capacitatile de productie si structura acestora;
e)
situatia personalului si cheltuielile cu munca vie;
f)
analiza produselor si a pietei;
g)
analiza de risc;
h)
organizarea si managementul;
i)
planul initial de încetare a activitatii miniere, care va cuprinde si programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;
j)
planul de management al reziduurilor miniere;
k)
finantarea investitiei;
l)
devizul general estimativ al investitiei; (sus)
m)
anexele:
  I.   documentatia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;
  II.  documentatia tehnica cu delimitarea perimetrului de exploatare.
(2)Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea si depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activitatilor miniere pe durata licentei si în faza de închidere si postînchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului si comunitatilor umane.
(3)
Continutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la baza instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
(4)

Pentru executarea, punerea în functiune si exploatarea obiectivelor de investitii aferente valorificarii resurselor/rezervelor minerale se vor obtine avizele si acordurile necesare, conform legii.
ART.104(1)


Planul de dezvoltare a exploatarii va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspectie teritoriala ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite. (sus)
(2)
Planul de dezvoltare si programele anuale de exploatare se întocmesc conform instructiunilor tehnice emise de catre A.N.R.M.
ART.105

   Studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniul mediului.
ART.106

   Expertizarea documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instructiunilor tehnice elaborate de aceasta.
ART.107(1)


În vederea autorizarii începerii activitatilor miniere prevazute în licenta, titularul prezinta A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrarii în vigoare a licentei, documentele prevazute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.
(2)
A.N.R.M. autorizeaza începerea activitatilor miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevazute la alin. (1).
(3)
Titularul începe activitatile miniere autorizate în conditiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizarii.
(sus)

(4)


Titularul trebuie sa prezinte, în vederea obtinerii autorizarii începerii activitatilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafetele necesare executarii activitatilor miniere în primul an de activitate, în concordanta cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situatie (întocmit în sistemul de coordonate Stereo'70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obtinute, vizate de institutiile de la care se preiau terenurile, si copii de pe contractele de concesionare. Când detinatorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpararii, închirierii terenului sau orice alte modalitati de dobândire a folosirii terenului.
ART.108

   Protectia si exploatarea în siguranta a zacamintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.
 

CAP. 6   -   Transferul licentelor de concesiune

ART.109


(1)

Titularul licentei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabila, în scris, a A.N.R.M. (sus)
(2)
Transferul realizat fara aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.
ART.110

   Pentru aprobarea transferului este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor criterii:
a) 
licenta de concesiune sa fie în vigoare;
b)

persoana catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune sa nu înregistreze debite restante la bugetele prevazute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevazute la art. 60 alin. (1) lit. b);
c)


obligatiile asumate de catre titular prin licenta de concesiune sa fie îndeplinite în raport cu durata derulata din aceasta sau persoana juridica catre care se realizeaza transferul sa se angajeze sa preia si obligatiile neexecutate;
d)

persoana juridica catre care se realizeaza transferul sa aiba capacitatea tehnica si capacitatea financiara necesare preluarii obligatiilor stabilite prin licenta de concesiune;
e)
prin transfer sa se mentina conditiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licenta; (sus)
f)

persoana catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune sa fie specializata pentru executarea de activitati miniere si atestata de catre A.N.R.M.
ART.111

(1)
Transferul se solicita, în scris, de catre titular împreuna cu persoana juridica catre care urmeaza a fi transferata licenta de concesiune.
(2)
Cererea, semnata si stampilata de reprezentantii legali ai celor doua persoane juridice, este însotita de urmatoarele documente:
a) 
certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind persoana juridica catre care urmeaza a fi transferata licenta de concesiune;
b)
memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobarii transferului licentei de concesiune;
   
c)
hotarârile organelor de conducere ale celor doua persoane juridice, prin care aproba transferul licentei de concesiune;
   
d)

copie, certificata pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune; (sus)
e)
acte privind capacitatea tehnica si capacitatea financiara ale persoanei juridice catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune;
f)

raport privind activitatea miniera desfasurata de titular, pâna la momentul solicitarii aprobarii transferului, cu mentionarea expresa a stadiului de îndeplinire a obligatiilor stabilite prin licenta si rezultatele obtinute;
g)
aprobarea privind transferul, emisa de ministerul care coordoneaza sau în subordinea caruia se afla vreuna dintre persoanele juridice.
ART.112


   A.N.R.M. analizeaza solicitarea de aprobare a transferului licentei de concesiune si hotaraste modul de solutionare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevazute de art. 110 si 111.
ART.113

   Transferul licentei de concesiune se aproba de conducatorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.
ART.114
(1)În cazurile prevazute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenta, astfel cum a fost negociata, se acorda prin actul aditional, de catre A.N.R.M., persoanei juridice succesoare care a preluat, în tot sau în parte, patrimoniul titularului, incluzând si drepturile si obligatiile convenite prin licenta de concesiune. (sus)
(2)


Pentru acordarea licentei de concesiune în conditiile alin. (1) persoana juridica succesoare notifica A.N.R.M. despre efectuarea operatiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului si solicita expres acordarea licentei.
(3)
Solicitarea va fi însotita de copii de pe actele juridice privind operatiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.
ART.115

   A.N.R.M. analizeaza solicitarea si hotaraste modul de solutionare, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia.
ART.116

   Documentatiile care au stat la baza aprobarii transferului ori acordarii licentei de concesiune se arhiveaza si se pastreaza pentru fiecare operatiune.
 

CAP. 7   -   Regimul taxelor, redeventelor, tarifelor si al garantiei financiare pentru refacerea mediului

(sus)
    ART.117


(1)

Titularii de licente/permise sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxelor anuale prevazute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate dupa cum urmeaza:
   
a)

pentru primul an de activitate, la data intrarii în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pâna la sfârsitul anului;
   
b)
pentru urmatorii ani de activitate, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul urmator;
   
c)
pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberarii acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.
   
(2)
Taxele anuale datorate pâna la data intrarii în vigoare a Legii minelor nu se modifica.
   
(3)Taxele anuale se aplica la suprafata perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare, înscrisa în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare si a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerintelor prevazute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.
(sus)
    ART.118


   Titularii licentelor/permiselor, care realizeaza productie miniera, sunt supusi la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizarii productiei.
    ART.119
(1)Baza de calcul al redeventei miniere o constituie valoarea productiei miniere realizate, stabilita în conformitate cu preturile practicate si cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculeaza, fara valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.
   
(2)


Modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileste prin instructiuni tehnice aprobate prin ordin al conducatorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
   
(3)

Sumele reprezentând taxa anuala si redeventa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declara de catre platitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice. (sus)
   
(4)Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor si aprobate sau în curs de aprobare de catre Guvern, valoarea productiei miniere care sta la baza calculului redeventei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.
    ART.120

   Sumele reprezentând contravaloarea lucrarilor prevazute în programul de lucrari de prospectiune/explorare prevazute prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadente la data renuntarii la concesiunea miniera sau darea în administrare miniera si neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetarii concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.
    ART.121   Produsele miniere realizate de catre titular, în functie de rezerva minerala exploatata, se nominalizeaza în actele de dare în administrare sau în concesiune si se actualizeaza prin acte aditionale însusite de catre titular si de catre A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.
    ART.122

   Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligati la plata redeventei miniere, au obligatia sa calculeze si sa înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea productiei miniere, cheltuielile de prelucrare si valoarea redeventei si sa o achite trimestrial, cu scadenta pâna la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator pentru care trebuie platita redeventa, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.
(sus)
    ART.123


   Obligatia de plata a redeventei miniere revine si titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, în conditiile legii si ale prezentelor norme.
    ART.124   Titularii licentelor/permiselor sunt obligati ca în termen de 15 zile de la data eliberarii documentelor de concesiune/administrare sa depuna la organul fiscal de care apartin declaratia de înregistrare ca platitori de redevente miniere, conform legislatiei în vigoare.
    ART.125(1)


Verificarea datelor pe baza carora se calculeaza taxele si redeventele miniere, precum si a sumelor acestora si a scadentelor de plata se face de catre A.N.R.M. si de catre organele administratiei publice cu atributii în domeniul controlului financiar.
   
(2)


Titularii au obligatia de a transmite A.N.R.M. datele si informatiile pe baza carora a fost calculata redeventa miniera cuvenita conform legii, în termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).
    ART.126

   Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M. se sanctioneaza conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informatii eronate privind valoarea productiei miniere si valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care sta la baza stabilirii contravalorii redeventei datorate, se sanctioneaza conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.
(sus)
    ART.127   Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare si/sau a redeventei miniere se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, în conformitate cu reglementarile privind colectarea creantelor bugetare, si se sanctioneaza conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.
    ART.128


(1)

Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevazute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate si utilizate de catre A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.
   
(2)

Disponibilitatile existente în soldul contului la sfârsitul anului se reporteaza ca venituri în anul urmator, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.
   
(3)
Veniturile constituite potrivit alin. (1) si cheltuielile aferente acestora se aproba prin anexa la legea bugetului de stat.
   
(4)

Detalierea cheltuielilor care se finanteaza din veniturile prevazute la alin. (1) pentru destinatiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducatorului A.N.R.M. (sus)
   
(5)Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de pâna la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atributiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.
   
(6)

Constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului se realizeaza conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale ordinului conducatorului A.N.R.M.
    ART.129
   Sumele aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale, prevazute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., si vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. si numai cu acordul titularului de licenta privind destinatia lor, pentru urmatoarele categorii de actiuni:
   
a)
achizitie de echipamente si servicii necesare desfasurarii activitatii proprii;
   
b)
participare la programele de pregatire profesionala în domeniile de specialitate (geologie, geofizica, minerit), mediu, legislatie, negocieri etc.; (sus)
   
c)

schimb de experienta si participare la evenimente organizate de catre firme specializate, organisme si organizatii internationale, în scopul promovarii imaginii externe a României în domeniul mineritului;
   
d)
transfer de know-how.
    ART.130   Garantia financiara pentru refacerea mediului, în cazul licentei de explorare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se refera, si se stabileste în licenta, astfel încât sa acopere lucrarile pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.
    ART.131   Garantia financiara pentru refacerea mediului, în cazul licentei de exploatare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se refera, si se stabileste în licenta, astfel încât sa acopere lucrarile pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului si în proiectul tehnic.
    ART.132   În cazul permisului de exploatare, garantia financiara pentru refacerea mediului se constituie la data eliberarii si se stabileste prin acesta, astfel încât sa acopere lucrarile de refacere a mediului prevazute în programul de exploatare pe perioada respectiva.
    ART.133

(1)
Garantia financiara pentru refacerea mediului anuala nu poate fi mai mica decât valoarea lucrarilor de refacere a mediului aferente anului respectiv. (sus)
   
(2)
Garantia financiara pentru refacerea mediului, în cazul licentei de explorare/exploatare si a permisului de exploatare poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garantie bancara irevocabila sau alte modalitati prevazute de lege. Depozitul bancar ce constituie garantia financiara pentru refacerea mediului va fi depus la o banca agreata de A.N.R.M.
   
(3)


A.N.R.M. elaboreaza instructiuni tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere.
    ART.134


   Titularul licentei/permisului nu este raspunzator de deteriorarea mediului înconjurator prin activitati miniere anterioare acordarii concesiunii/administrarii, a caror remediere revine faptuitorului.

   
    CAP. 8   -   Închiderea minelor
    ART.135   Dependintele si anexele tehnice ale exploatarii, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevazute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instructiunilor tehnice emise de A.N.R.M. si de ministerul de resort. (sus)
    ART.136   Titularul licentei de exploatare anulate ramâne raspunzator de integritatea dependintelor si anexelor tehnice ale exploatarii, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrarii, prevazut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.
    ART.137


   Dependintele si anexele tehnice ale exploatarilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrarii, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:
   
a)


darea lor în folosinta, ca utilitati integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenta de exploatare obtinuta conform legii. În acest caz aceste dependinte si anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexa la licenta;
   
b)


conservare, prin grija agentului economic, si cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societatilor miniere nationale, la minele si carierele pentru care s-a decis încetarea temporara a activitatii de exploatare si conservarea acestora.
    ART.138

   Încetarea activitatii miniere se face conform instructiunilor tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si de ministerul de resort. (sus)
    ART.139


   Sumele reprezentând contravaloarea lucrarilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispozitie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instructiunilor tehnice elaborate în conditiile art. 138.
   
    CAP. 9   -   Dispozitii finale si tranzitorii
    ART.140   Clasificarea internationala a resurselor/rezervelor minerale si constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificari se aplica experimental pâna la data de 31 decembrie 2005. Pâna la aceasta data se mentin, în paralel, evidenta si miscarea rezervelor conform clasificarii utilizate pâna la data intrarii în vigoare a Legii minelor.

  ART.141
(1)Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic national si, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finantarea acestuia si din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologica, precum si regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor.  
   
(2)


Pâna la data intrarii în vigoare a licentelor de exploatare si/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora îsi vor desfasura activitatea miniera pe baza avizelor la programele anuale de exploatare si/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente. (sus)
    ART.142


   Sunt considerate licente de exploatare în curs de aprobare de catre Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licente încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice si neintrate în vigoare.
  ART.143

   Titularii licentelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora si vor transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice, dupa cum urmeaza:  
   
a)
planul initial de încetare a activitatii, parte a studiului de fezabilitate;  
   
b)
proiectul tehnic de refacere a mediului;  
   
c)
programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;  
   
d) 
studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social.  
    ART.144


   Instructiunile tehnice prevazute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 si 138 se vor emite prin ordin al conducatorului A.N.R.M. si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(sus)